Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hangi cemaat hangi meali okuyor

 

Mealini söyle, sana cemaatini söyleyeyim. Durum bu hale geldi. Cemaatler arasýnda meal savaþý var. Ýþte ilginç tablo;

 

Newsweek Türkiye dergisi yine ilginç bir habere imza attý...

 

Cemaatler arasý meal savaþý baþlýklý haberde hangi cemaatin hangi meali okuduðu ve meal çevrilerinde yapýlan hatalar ayrýntýlarýyla anlatýlýyor... Ýþte Newsweek Türkiye dergisinden Adem Demir'in haberi...

 

Ýstanbul Fatih’te bir apartmanýn zemin katý. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün mescidi burasý. Cübbeli Ahmet, kürsüde kendine has üslubuyla vaaz ederken cemaatin iyi tanýdýðý bir ismi sert sözlerle eleþtiriyor. Bu kiþinin düþüncelerinin “sapkýn ve tehlikeli olduðunu” belirtip insanlarý uyarýyor.

 

KAVGANIN NEDENÝ BÝR MEAL

 

Her hafta dozajý artan kavganýn ardýnda AKABE Grubu’nun lideri Mustafa Ýslamoðlu’nun yazdýðý bir Kur’an meali var.

 

Ýsmailaða cemaatinin veliaht lideri Cübbeli, Ýslamoðlu’nun “Hayat Kitabý Kur’an/Gerekçeli Meal” kitabýyla “Ýslam ve Müslümanlar’a büyük zarar verdiðini söylerken, tarikat mensuplarý onun melun (Allah tarafýndan lanetlenmiþ) olduðunu savunuyor. Bu üslupta olmasa da Ýslamoðlu gibi meal yazarlarýna ilahiyatçýlarýn tepkisi de büyük.

 

Mealini söyle, cemaatini söyleyeyim!

 

Aslýnda meal tartýþmalarý 1970’lerden beri yapýlýyor fakat bugün farklý ve daha sarsýcý bir kavga söz konusu. Ýlahiyatçýlara göre Türkiye’de her cemaat kendine has bir meal oluþturmaya baþladý.

 

Ýslam bilginlerine göre Ýslam’ýn ilk kaynaðý tartýþmasýz Kur’an-ý Kerim. Ardýndan sünnet, icma ve kýyas geliyor. Meal, Kur’an’ýn birebir Türkçe açýklamasý anlamýna geliyor. Ancak Türkçe meal, Kur’an olarak kabul edilmiyor. Müfessirler, mealin hiçbir zaman Kur’an yerine geçmeyeceðinde hemfikir. Kur’an ilk ve en önemli kaynak olduðu için onunla ilgili her çalýþma Ýslam dünyasýnda büyük yanký buluyor.

 

50 YILDA 115 MEAL

 

Kesin olmayan bilgilere göre Türkiye’de son 50 yýlda 115 farklý kiþi, 115 farklý meal kaleme aldý ve piyasaya sürdü.

 

65 dilde ise 2 bin 672 adet basýlmýþ Kur’ân-ý Kerim tercümesi var. Sýrasýyla Farsça, Türkçe ve Urduca tercümeler, tespiti yapýlan tercümelerin yaklaþýk yüzde 95’ini oluþturuyor. Bu oran Türkçe meal çalýþmalarýnýn ne kadar yaygýn olduðunu ortaya koyuyor.

 

HANGÝ MEAL NE KADAR SATTI?

 

Uzun süredir piyasada olan Elmalýlý Hamdi Yazýr ve Ömer Nasuhi Bilmen’in mealleri, birer milyondan fazla sattý. Yarým milyonu deviren meallerin sayýsý da azýmsanamaz. Ýþaret Yayýnlarý’nýn bir yetkilisi, Muhammed Esed’in “Kur'an Mesajý” mealinin 500 binden çok sattýðýný söylüyor.

 

Yaþar Nuri Öztürk’ün “Kur’an-ý Kerim Meali (Türkçe çeviri)” kitabý 150 baský yaptý. Bu da 500 bin civarýnda bir satýþa tekabül ediyor. Prof. Suat Yýldýrým ve Prof. Süleyman Ateþ’in mealleri de çok satanlardan. Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan çýkarýlan “Kur’an-ý Kerim Meali” ve yine Diyanet tarafýndan bastýrýlan Prof. Dr. Halil Altuntaþ ile Dr. Muzaffer Þahin imzalý ayný adlý eser de çok satanlarýn baþýnda.

 

Tahminen Türkiye’de yýlda 650 - 700 bin adet meal okuyucuyla buluþuyor. Cep, orta, büyük boylarý bulunan bu meallerin fiyatlarýnýn 25 ila 100 lira arasýnda deðiþtiðini söylersek iþin ticari boyutu ortaya çýkmýþ olur. Bunun yanýnda, her cemaat ve dinî hareketin kendine ait bir meale sahip olma isteði de piyasada çok sayýda farklý mealin bulunmasýnda önemli bir faktör.

 

HANGÝ GRUP HANGÝ MEALÝ OKUYOR?

 

Fethullah Gülen Grubu: Prof. Suat Yýldýrým’ýn “Kur’an-ý Kerim ve Açýklamalý Meali” ile Ali Ünal'ýn “Allah Kelamý Kur’an-ý Kerim ve Açýklamalý Meali.”

 

Süleymancýlar: Kur’an-ý Arapçasý’ndan okuyorlar. Meal olaraksa Hasan Basri Çantay ve Elmalýlý Hamdi Yazar’ýnkiler gibi klasikleri tercih ediyorlar.

 

Ýsmailaða Tarikatý: Son yýllara kadar Hasan Tahsin Feyizli’nin “Feyzul Furkan”ýný okurlardý. Ancak þimdi kendi tarikatlarýnda öne çýkan kiþilerin oluþturduðu bir komisyonun yazdýðý “Ruhu-l Furkan” isimli meali okuyorlar. Hem tarikatýn lideri Mahmut Ustaosmanoðlu hem de veliahtý Cübbeli Ahmet, bu meali alýp okumalarý gerektiðini tavsiye ediyor.

 

Erenköy Cemaati ya da Altýnolukçular: Prof. Hamdi Döndüren’in “Kur’an-ý Kerim’in Türkçe Meali.”

 

Milli Görüþçüler: Necmettin Erbakan’la birlikte Saadet Partisi Baþkaný Prof. Numan Kurtulmuþ’un temsil ettiði bu hareket Kur’an öðrenmeyi, meal ve tefsir takip etmeyi teþvik ediyor. Mahmut Toptaþ, Ali Bulaç ve Ýhsan Eliaçýk’ýn meallerini okuyorlar.

 

Nesil Grubu: Nurcu hareketin önemli kollarýndan. Said Nursi’nin Risale-i Nur’u onlar için baþucu kitabý ve ayný zamanda Kur’an tefsiri. Yine de mealsiz deðiller. Ýhsan Atasoy, Ümit Þimþek, Mehmet Paksu ve Cemal Uþsal tarafýndan kaleme alýnan “Kur’an-ý Kerim ve Açýklamalý Meali”ni dikkate alýyorlar.

 

Menzil Tarikatý: Adýyaman merkezli grubun müritleri daha çok þeyhlerinin aðzýndan çýkan sözü dikkate alýyor. Onlar da týpký Süleymancýlar gibi klasikleri tercih ediyor.

 

Ýskenderpaþa Tarikatý: Prof. Esat Çoþan’ýn vefatýndan sonra zayýflayan ve Hakyol olarak da bilinen grubun okuduðu meal, Feyizli’nin “Feyzul Furkan”ý.

 

AKABE Grubu: Hilal TV kurulduktan sonra popülaritesi arttý. 2008’in ortalarýna kadar kendi mealleri yoktu. Daha sonra liderleri Ýslamoðlu’nun yazdýðý, “Hayat Kitabý” müritlerin baþucu meali oldu.

 

Baðýmsýzlar: Sayýlarý giderek artýyor. Her meselenin tartýþýlmasýndan yanalar. Baðýmsýz ve eleþtirel gözle bakan entelektüellerin kaleme aldýðý eserleri okuyorlar. Ali Bulaç, Ýhsan Eliaçýk, Doç. Mustafa Öztürk ve Ahmet Tekin’inkiler gibi.

 

Akademisyenler: Herhangi bir cemaat ve tarikat üyesiyseler önce bunlarýn dikkate aldýðý mealleri okuyorlar. Deðillerse genelde Türkiye Diyanet Vakfý meali ile Muhammed Esed’in “Kur’an Mesajý’ný” takip ediyorlar.

 

Sosyete: Kastýmýz, Ýslami sonradan öðrenmeye yönelenler. Sayýlarý çok deðil. Genelde Yaþar Nuri Öztürk, Süleyman Ateþ ve Elmalýlý Hamdi Yazýr’ý tercih ediyorlar.

 

 

 

Adem Demir

www.newsweek.com.tr

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...