Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Michael Jackson'ýn topraksýz krallýðý

 

Bu Regaip Kandili'nde Michael Jackson'ý kaybettik. Yok lafý, acaba gerçekten Müslüman olmuþ muyduya getirmeyeceðim. Biliyorsunuz tam da pedofili ile suçlandýðý ve davalarýnýn görüldüðü zamanlarda çýktý o "MJ Müslüman oldu" þayiasý. O vakitler "lütfen sapýklar dinimize girmesin" tadýnda bir iþkillenmeye garkolmuþ, yazýya da dökmüþtüm bunu. MJ'nin Müslüman olmuþ olmasý fikri bugün bile bana hoþ görünmüyor.

 

Bugün bile diyorum, çünkü ölümünü duyduðum anda þöyle bir sýzý gelip geçti. Tüm o insanüstü varlýk olma çabalarýna raðmen, MJ bile öldü, iyi mi?

 

O bir yana, çocukluðuma uzanan uçurtmanýn ipi kesilmiþ gibi. Liseliliðimin video kayýtlarý silinmiþ, bir fotoðraf albümü kaybolmuþ sanki.

80'Ii yýllarda ebeveynlerimiz ve öðretmenlerimiz en çok Michael Jackson'dan kýllanýrdý. "Kökler" dizisi sayesinde evlad-ü iyal'dan saydýklarý "zenci kardeþlerimiz" duygusallýðý sýra MJ'ye geldiðinde iþe yaramazdý. Bunun en temel nedeni herhalde estetik ameliyatlarla giderek cinsiyetsizleþmesi ve fakat danslarýnda durmaksýzýn malum bölgesine el atmasýnýn yarattýðý þok hissiydi. "Adam emin deðil, haliyle yokluyor, naapsýn" gibi piþkinlikler de icat olmamýþtý henüz, Michael Jackson yüzünden ele güne mahcup olurduk.

 

Lakin abesle iþtigale indirgeyip paketleyerek çöpe atamazdýk ki onu; bir dolu meziyeti vardý: Moonvvalk'ý icad etmiþti bir kere. Billie Jean'in büyüsüne kapýlmamýþ olana, neþeden ve ritim duygusundan nasibini almamýþ bir zavallý olarak bakmak mümkündür gibi gelir bana hâlâ; hakeza Thriller ölüler dünyasýnýn çekiciliðine, çürümüþlüðün estetiðine dair bir dizi þey söyler, hortlaklarýn dansý Moonvvalk'tan çok daha eþsizdi.

 

Fizik kurallarýna, toplumsal cinsiyet ve rol modellerine meydan okurken bir ergenin en çok ihtiyaç duyduðu þeye vurgu yapýyordu: Güç ve baþkalarý üzerinde bir etki býrakabilme ihtiyacý.

 

Kýrmýzý ruj sürebiliyor ve hâlâ "sert" yapan býçkýn bir mahalle delikanlýsý efekti yaratabiliyordu (bkz. The VVay You Make Me Feel You Rock klipleri) Bir baþkasýnda spastik hareketler gibi durabilecek figürlerle hikaye anlatabiliyordu. Enerjik, asabi ve boþluða yer býrakmayan tereddütsüz bir dansý vardý.

 

Kýsa paçalý pantolon, beyaz çorap ve bele baðlanmýþ saçma bir kuþak üçlüsünü dünyanýn en karizmatik kostümü haline getirebiliyor, kadýnlýk erkeklik arasýndaki en avantajsýz alanlarda geçiþken bir alan oluþturuyordu. Hem av hem avcýydý, hem yetiþkin hem çocuk hem "normal insan" olmaktan baþka hemen her þeye, bir diktatöre, bir lidere hatta bir zombiye özenmenin aþýrý hallerini imtiyaza dönüþtüren bir star.

 

TOPLU HÝPNOZ

 

"Smooth Criminal"in klibi Jackson'ýn kýsa bir özeti gibidir. Týpký Thriller'de olduðu gibi birkaçbölümden oluþan klip, geçmiþ yýllara yapýlan melodik ve görsel göndermelerle açýlýr, Jackson bir gece kulübüne girer ve kalabalýðý kýsa sürede hipnotize eder. Þarký eþliðinde danslarýyla ona eþlik eden, hem de her zaman olduðu gibi onun "lider" yanýnýn altýný çizen kalabalýk klibin finaline doðru bir "katharsis" aný yaþar; zaman yavaþlar, müzik durur, iki büklüm kalabalýktan zikir ayinlerinin en doruk noktasýnda vuku bulan türde kesik çýðlýklar yükselir; kalabalýðýn ortasýnda yarý tanrýsal bir edayla ayakta duran MJ, tuhaf el ve baþ trükleriyle tebaasýnýn nedametini ve bey'atýný kabul eder, onaylar. "Modern olalým, ama bir þeye de tapalým" arzusu hakkýyla tatmin edilirken, tüm bunlar, topluluðu kýrýk bir pencereden izleyen iki çocuðun gözlerinden aklanýr, (masumiyet meþruiyet kazandýrýr) ve bina silahlý timlerce sarýlýr, kalabalýk baþka bir otoritenin nüfuz alanýna iltica etmiþtir çünkü.

 

Klipleri bir topluluða tesir etme, hipnoz, kaos ve itaat temalarýnýn erotik bir sarmal içinde örgütlenmesinden ibaret gibidir. Hemen her zaman akýl almaz bir uyum içinde en zor figürleri ayný estetik bütünlük-birlik içinde sergileyen ve çeteyi, orduyu, bir inanmýþ topluluðu temsil eden o kalabalýðýn her zaman MJ'nin arkasýnda saf tutuyor olmasý tek bir þeyi ima eder: MJ'nin topraksýz krallýðýný. Bu durum, Michael Jackson History DVD'sinin giriþinde, "Rus ordusunu arkasýna almýþ Michael Jackson" görüntüsünde artýk þahikaya varýr. Yok, bir Amerikan çýkartmasý filan da deðildir bu, heykeli dikilen Michael'dýr. Düpedüz Michael'ýn, bizzat þahsýnýn emperyalizmidir söz konusu olan. "Beyaz olma isteði" Amerika'daki beyazlarý da, siyahlan da sinir ettiðinden, Amerika o kadar da çok sevmemiþtir Michael'ý. Dünyanýn "Beyaz olmak isteyen" diðer yarýsý daha çok sevmiþtir onu, en azýndan bu "beyaz olma" arzusunda büyük ve anlaþýlamaz bir tuhaflýk görmemiþlerdir.

 

Hýzlý deðiþti, hýzlý demode oldu. Zamanýn önüne geçerek, zamanla yürümenin avantajlarýný ýskaladý. Çýlgýnlýkta asýn giderek sýradanlýsa vardý.

 

80'lere ve 90'lara hakkýyla damgasýný vuran MJ'nin derisi de müziði de 2000'lere geldiðinde iflas bayraðýný çekmiþti. Diana Ross'a âþýk olduðu ve ona benzemeye çalýþtýðý, bütün ameliyatlarýn nedeninin bu olduðu söylenir. Delice, ama romantik olmadýðý söylenebilir mi? Özendiði vücuda benzeme, benzediði vücuda özenme. Bir türlü yetiþkin olamayan adamýn çocuk sevgisini yozlaþtýran ve pedofilinin sularýna sürükleyen þey de belki bu paradokstu.

Bu tarafta beraat etti, çünkü bu tarafý toptan hipnotize etti. Ama öte tarafta böyle bir þansý olduðunu sanmýyorum, zebani dediðin sonuçta, her türden artizliðe baðýþýklýk kazanmýþ bir görevli..

 

Dolayýsýyla Allah yardým etsin diyorum.

 

 

Nihal Bengisu Karaca, HaberTürk, 30.06.2009

nbkaraca@htgazete.com.tr

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...