Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Asker cemaatle masaya oturur

 

Nasuhi Güngör, Star'daki yazýsýnda, Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð'un cemaatlerle ilgili sözlerini hatýrlatarak, TSK'nýn düþman ilan ettiði cemaatlerle bir gün mutlaka masaya oturacaðýný yazdý.

 

Güngör, yazýsýnda Baþbuð'un þu sözlerini aktardý: "Bugün de bazý din eksenli cemaatler, kendilerini demokratik alanýn bir oyuncusu olarak takdim etmekte ve çeþitli nedenlerle de görünürde kendilerinin güçlü bir konuma geldiðine inanmaktadýrlar. Her fýrsattan istifade ederek, destekleyicilerinin de yardýmýyla Türk Silahlý Kuvvetleri aleyhine faaliyetlerde bulunmaktadýrlar. Bu yapýlanlara karþý, hukuk devleti kapsamýnda Türk Silahlý Kuvvetlerinin tepkisiz ve etkisiz kalacaðýný düþünmek ise büyük yanýlgýdýr."

 

Askerin düþman ilan ettiði cemaatle gün gelip mutlaka pazarlýða oturacaðýný kaydeden Güngör, þunlarý yazdý:

"Ben tezimde ýsrarlýyým. Eðer birilerini düþman ilan etmiþseniz, gün gelir pazarlýða oturursunuz. Göreceksiniz, Türkiye’nin yakýn geleceðinde bu pazarlýðý ve karþýlýklý atýlan adýmlarý izleyeceðiz."

 

Risale Haber, 25.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...