Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Canlý yayýnda 'irtica belgesi' gerginliði!

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/65033.jpg

 

Askeri savcýlýk albayla ilgili açýklama yaptý... Ayþenur Arslan ve Mehmet Altan açýklamayý tartýþtý... Bakýn ikilinin görüþ ayrýlýðý nereden çýktý?

 

CNN Türk'te yayýnlanan Ayþenur Arslan'ýn hazýrlayýp sunduðu Medya Mahallesi'nin bugünkü konuðu Star Gazetesi yazarý Mehmet Altan'dý...

 

Bilindiði gibi günlerdir medyanýn gündemini 'Ýrtica belgesi' meþgul ediyor... Programýn konusu da yine 'Ýrtica belgesi ve bu konuyla ilgili gün gün yaþanan' geliþmeler oldu. Askeri Savcýlýðýn açýklamasý Ayþenur Arslan ve Mehmet Altan'ý görüþ ayrýlýðýna düþürdü.

 

Ayþenur Arslan gazetelerin manþetleriyle programa baþladý. Mehmet Altan'ýn yazý yazdýðý Star Gazetesi'nin manþetine sýra gelince ikili arasýnda polemik baþladý.

 

Star'ýn 'Albay'a o imza sorulmamýþ' baþlýðýna dikkat çeken Ayþenur Arslan, Mehmet Altan'a 'Ben Genelkurmay'ýn açýklamasýnda Albayýn ifadesi alýndý cümlesini hatýrlýyorum. Gerçekten o imza sorulmamýþ mý?' diye sordu ve ikili arasýndaki diyalog þöyle geliþti:

 

Mehmet Altan: Hürriyet'te de manþette var. Yani Hürriyet'te de ayný þey ama onu büyütmek yerine görmeye de bilirdi. Küçük bir þekilde görmüþ. Hürriyet'in bu haberi veren manþetinin yanýnda tek sütun gördüm.

 

Ayþenur Arslan: Yanlýþ da anlaþýlmasýn, Star Gazetesi'nin sen orada yazýyorsun diye böyle öne çýkardým. Hedef almak gibi bir niyetim yok ama benim dün okuduðum, askeri savcýlýktan yapýlan açýklamaya göre, albayýn evinin arandýðý, kiþisel bilgisayarýnda arama yapýldýðý hatta bazý þeylere el konduðu ve albayýn da ifadesinin alýndýðý yolunda bilgi veriliyor.

 

M.A.: Þu noktaya kadar görüþtüðümüz þey temel hak ve özgürlüklerle ilgili evrensel huku kurallarýyla ilgili bakýþ açýlarý... Baþörtüsünden belge tartýþmasýna kadar. Burada esasýnda gazeteciliðe tarafsan ve evrensel hukuk kurallarýyla demokrasiye de gazetecilik kurallarýyla birlikte taraf isen suçlanan asker, soruþturmayý yapan asker, kanaate varan asker... Niye geliþmiþ demokrasilerde askeri mahkemeler yok. Çünkü emir komuta ile çalýþýyor.

 

A.A.: Bu sorunun muhatabý kim?

 

M.A: Bu sorunun muhatabý Türkiye'de anayasalarla beraber siyaset kurumunu da oluþturan irade. Ve bu iradenin içinde oyun oynamayý içine sindiren siyaset kurumu. Ama bunlar ayrý ayrý kurumlar deðil çünkü 12 Eylül rejiminin içinde bu oyunu oynamayý kabullendiðin vakit zaten halk iradesinin demokratik talepleri ya da olmasý gereken bir irade gösteremiyoruz. Buradan aslýnda gazeteciliðe gelebiliriz. Mesela bana söylediðin þey 'El kondu' diyor askeri savcý. Mesela Taraf Gazetesi'nde '5 gün sonra gittiler' diyor.

 

A.A: Peki nedenini biliyor musun? Açýklama da o da var... Deniyor ki, 'Söz konusu savcýlýktan, söz konusu belgenin bize gelmesini bekledik.'

 

M.A.: Ya neyse ne... Hayýr bu da bir soru... Anlatmaya çalýþtýðým bu... Daha bir çok sorunun yanýtý verilmemiþ.

 

A.A: Tamam da þimdi yanýtý olan bir þeyi niye soruyoruz? Çünkü çok teknik bir þey soruyoruz. 'Niye 5 gün sonra gidildi?' Ýþte bende yanýtýný söylüyorum...

 

M.A: Ben seni suçlasam, sen yayýn yasaðý koysan bana, araþtýrmayý sen yapsan, kararý da sen versen... Þimdi buna mý inanmak lazým ya da bunu biraz daha sorgulamak mý lazým? Aslýnda da geliþmiþ bir ülkede, gerçek bir demokraside böyle bir þey olamayacaðýný mý söylemek lazým. Yani bakýþ açýlarý çok önemli.

 

A.A.: Sevgili Mehmet biz özel bir konuyu mu konuþuyoruz yoksa temel bir durumu mu konuþuyoruz?

 

M.A: Ýkisini birden konuþuyoruz. Bakýþ açýlarýný yerli yerine oturtmak için uðraþýyoruz. Temel ilkeler tespit edildiði vakit ona göre yayýn yapýyorsun. Her günlük hadiseye bir temel yayýn ilkesinden ve kriterlerden bakýyorsun. Þimdi askeri yargý danýþtay'ý, yargýtay'ý yer yüzünün hiç bir ülkesinde yok. Þimdi bu senin için temel kriterlerinin arasýnda nerede yer alýyor? Ve sen yayýn yaparken bunu ne kadar önemsiyorsun? Aslýnda kamplaþmayý ortadan kaldýracak nokta Avrupa Birliði standartlarý... Oralarda olan ve olmayan temel kriterler olursa gazetecilik kendi baþýna daha rahat iþler. Onun için de bütün bu manþetlere ben bu açýdan bakýyorum.

 

A.A.: Ama bakarken de... Þimdi bak temelde haklý olmak çok önemli ama ayrýntýda da ayný titizliði bekliyorsan, ben çok somut kimseyi hedef almadan ya da sorgulamadan söylüyorum. Mesela 'Niye 5 gün sonra verildi' diyorsun.

 

M.A.: Hayýr, o da bir soru diyorum.

 

A.A: Ben diyorum ki, yanýtý verilmiþ. Ya da albay imzasý olmamýþ ama albayýn ifadesinin alýnmasý ne demektir?

 

Hürriyet gazetesi'nin manþetinden örnekleme yapan Mehmet Altan: Mesela Hürriyet'in manþetinde farklý imza sorulmadý yazýyor. Bu da manþet olabilir. Bu çok önemli bir þey deðil mi? 21 tane imzasý var... 20'si ayný... Soruþturmanýn altýna attýðý da ayrý... Yani burada hukuku mu gözeteceðiz yoksa onun çerçevesinde gazeteciliði mi gözeteceðiz? Yoksa askeriye ve camia arasýndaki kavgada taraf mý tutacaðýz? Þimdi bu taraf tutmayayým, gerçek bir gazeteciliðe, evrensel hukuk kurallarýnda yaptýðýn vakit, þimdi o sorunun yanýtý var... Peki bu sorunun yanýtý var mý?

 

AYÞENUR: 'BENÝ ASKERÝ SAVCIYI SAVUNMA DURUMUNDA BIRAKMA'

 

A.A: Evet, evet... Bu sorunun da cevabý var.

M.A: Peki nedir?

A.A: Diyor ki, ýslak imza deðil... Orjinalini tek tek sorduk diyorlar. Adli Týp'a soruyorlar, Emniyet'e soruyorlar, Tübitak'a soruyorlar... Beni Allah aþkýna askeri yargýyý savunmak zorunda býrakma.

M.A: E bu yaptýðýn savunma.

A.A: Benim elimde askeri savcýlýðýn açýklamasý varsa ve sorularýn yanýtlarý burada varsa ben susayým mý?

M.A: Hayýr susma tabiki. Ama her sorunun cevabý yok.

A.A: Hayýr... Hepsinin elbette yok. Ama ben senin gündeme getirdiklerine cevap veriyorum. Ben burada oturup Taraf'ýn gündeme getirdiði sekiz soruyu cevaplayacak deðilim.

 

M.A: Aslýnda bu olayýn hemen ertesi gününde Ergenekon savcýlarý bu albayý sorgulasaydý bu þüpheler bu kadar artmazdý.

A.A: Þimdi asker oraya gönderdi. Þu yanlýþ anlamayý ne olur kaldýralým. Bu karar 'Albayla ilgili bir þey yapmaya gerek kalmamýþtýr' demiyor... Diyor ki, 'Adli yargýnýn kapsamýna girdiði için görevsizlik kararý verdim, gönderdim...'

 

Mehmet Altan ve Ayþenur Arslan arasýnda süren 'Askeri savcýlýðýn açýklamasý' polemiði program sonunda da görüþ birliðine dönüþmedi. Fakat tartýþmayý Yeni þafak yazarý Yasin Doðan'ýn köþe yazýsýyla bölen Ayþenur Arslan elindeki yelpazeyle canlý yayýndaki gergin havayý gevþetmeyi baþardý.

 

'Yasin Doðan'ýn köþe yazýsýný görelim ve daha sonra da bu konu üzerine açýklamalarda bulunalým... Ve böylelikle Mehmet Altan'dan da biraz müsade isterek biraz ferahlayayým' diyerek yelpazaesini sallamaya baþladý Ayþenur Arslan. Ýþte O andan itibaren hem kendisi hem de Mehmet Altan gülmekten kendini alamadý.

 

Gazeteciler.com, 25.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...