Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Mardin Meriç'e Said Nursi'yi sormuþ

 

http://www.risalehaber.com/images/news/58828.jpg

 

Ahmet Yasin Sezer, Þerif Mardin'in Bediüzzaman Said Nursi hakkýndaki çalýþmalarýna nasýl baþladýðýný yazdý

RisaleHaber-dunyabizim.com yazarý Ahmet Yasin Sezer, Þerif Mardin'in Minyeli Abdullah konusundaki yaklaþýmlarýný anlamaya yönelik kaleme aldýðý makalesinde, Þerif Mardin'in Bediüzzaman Said Nursi hakkýndaki çalýþmalarýna nasýl baþladýðýný yazdý.

 

Ýþte Ahmet Yasin Sezer'in yazýsýndan ilgili bölümler:

 

Þerif Mardin ve Said Nursi Çalýþmasý

 

Minyeli Abdullah bir yandan 1960’lý yýllardaki ideal Müslüman tipi kendince inþa eder. Öte yandan Türkiye gerçekliðini özellikle nurcular üzerinden anlatmayý dener. Romanýn kahramaný Mýsýrlý Abdullah’ýn tipik bir nur talebesi gibi konuþmasý, Risaleler'den pasajlar okumasý bunu kanýtlayan bir örnektir. Þerif Mardin’in bu romaný bu kadar önemsemesinin bir diðer sebebi de Cemil Meriç’in tavsiyesi ile Said Nursi konusunu incelemiþ olmasý. Mardin 1988'de Said Nursi konusu ile ilgili çalýþmasýný bitirmiþ. Çalýþma 1989'da Suny Pres tarafýndan yayýmlanmýþtýr. Çalýþma 1992'de de "Bediüzzaman Said Nursi Olayý Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Deðiþim" baþlýðýyla Ýletiþim Yayýnlarýndan çýkmýþtý. Bu çalýþma ile ilgili olarak þunlarý söyler Mardin: “1980’lerin baþýydý. Said Nursi konusuna yöneldim. Cemil Meriç’e gitmiþtim. Cemil Bey bana, “bu Said Nursi denen adamý ciddiye almak lazým” dedi. “Eh peki” dedim ben de, “madem ki ciddiye almak lazým bir bakayým.” Ondan sonra, Said Nursi üzerine çalýþmaya baþladým.

 

"Rilke'den Said Nursi'ye geçebilirsin!"

 

Çok uzun sürdü o çalýþma. 1982’den 1989’a kadar. Tespitlerimi sýnayacaðým kimse de yoktu. Çünkü yeni materyaller üzerinde yeni bir çalýþma tarzýna girmiþtim. Suat Alkan isimli nurcu bir arkadaþýmýz vardý. “Þu Said Nursi’nin yazýlarýný bir türlü anlayamýyorum” demiþtim. Suat Bey de; “Siz Rainer Maria Rilke’yi bilir misiniz?” dedi. Bilmiyordum. “E okuyun. Said Nursi’yi anlamak için oradan geçmenizde bir fayda olabilir." dedi. Böyle bir þey söylemesi bana çok ilginç geldi. Yavaþ yavaþ çalýþmamý geliþtirmeye baþladým. Ancak araþtýrmayý olmasý gerektiði gibi yapamadým.” (“Þerif Mardin Ýle “Türk Siyaset Düþüncesi” Üzerine” Türkiye Araþtýrmalarý Literatür Dergisi)

 

 

Risale Haber, 22.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...