Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ve baþörtüsüyle yemin etti

 

Belçika'da Avrupa'nýn ilk ve tek baþörtülü milletvekili olarak Brüksel Parlamentosu'na seçilen Mahinur Özdemir parlamentoda yemin etti

 

Mahinur Özdemir, bugün Brüksel Parlamentosu'nun ilk oturumunda, en genç milletvekili sýfatýyla, en yaþlý milletvekili ile birlikte katip üyelik yapýyor. Özdemir, yemin ederek milletvekilliði görevine resmen baþladý.

 

Özdemir'e yönelik herhangi bir protesto gösterisi sözkonusu olmadý. Özdemir'i vekiller ayakta alkýþladý.

 

http://www.risalehaber.com/images/news/58879.jpg

 

Özdemir bugün yemin ederek görevine baþlayacak, ancak parlamentodaki Valon Liberal Parti, "dini sembollerin yasaklanmasýný" önererek, Mahinur Özdemir'in görevine baþlamasýný engellemeye çalýþýyordu.

 

Belçika'nýn gündemine oturan Özdemir, yemin töreni öncesinde NTV'nin sorularýný yanýtladý.

 

Valon Liberallerin sizi engellemeye yönelik giriþimleri var. Nasýl bir çaba içinde Valon Liberaller? Siz nasýl deðerlendiriyorsunuz bu giriþimleri?

 

Valon Liberal Partisi'nden bir üye böyle bir açýklama yaptý. Fakat o federal milletvekili. Dolayýsýyla benim seçildiðim bölgede yetkisi yok. Þu anda Bürüksel Parlamentosu'ndayýz. Burada 89 milletvekili var, 72’si Valon ve benim mensup olduðum parti, koalisyon ortaðý. Koalisyon ortaklarýndan oluþan üç ana parti, "Bizim baþörtüsü ile, bu kýzýn seçilmesi ile hiç bir sorunumuz yok." diyor. Zaten iç kanunda da böyle bir yasak olmadýðý için, ben az sonra yemin edeceðim bu þekilde.

 

http://www.risalehaber.com/images/news/58880.jpg

 

Bu giriþimin geniþ destek bulmasýný beklemiyorsunuz deðil mi?

 

Destek bekliyordum zaten ve böyle bir sorun olmayacaðýný baþtan beri biliyordum. Benim hiç bir kaygým olmadý.

 

Eðer diyelim dini sembollerin yasaklanmasýný saðlayabilirlerse ki sizin þüpheleriniz var bu konda, ama saðlayabilirlerse nasýl bir tutum izleyeceksiniz?

 

Öyle bir þey saðlayamayacaklar. Çünkü öncelikle anayasaya aykýrý. Daha sonra yeterince çoðunluðu almalarý gerekiyor ve onu da alamayacaklar. Yani bu olursa da uzun süreçli bir prosedür olur. Ben de olabilirliðine inanmýyorum açýkçasý.

 

Ancak somut bir giriþim var. Liberallerin dayandýðý nokta nedir?

 

Somut bir giriþim yok, yani sadece bir söylem var. Yasa tasarýsý filan hazýrlanmadý yani. Dolayýsýyla sadece sözde olan bir þey. Medyayý bu þekilde sarsmak, biraz gündemde olmak istedi. Gündem de geçti gitti, ben az sonra yeminimi edeceðim yani.

 

O sözlü giriþim sizin dýþýnýzda bir tartýþmaya yol açtý mý acaba?

 

Hayýr, bütün basýn mensuplarýndan, siyasilerden destek gördüm bu konuda. Basýna da bu þekilde yansýdý. Basýn inanýlmaz bir þekilde benim tarafýmdaydý. Ve o liberal tarafýn içinde de, açýklamayý yapan þahsa yoðun bir baský vardý, "neden böyle bir açýklama yaptýn" þeklinde.

TimeTurk

 

 

Risale Haber, 23.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...