Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Fetret devrinde Said Nursi fonksiyonu

 

Sosyolog Ali Bulaç, 1924-1947 yýllarý arasýnýnda Bediüzzaman'ýn, toplumun Ýslam'la baðýnýn kopmasýný engellemeye çalýþtýðýný söyledi

 

http://www.risalehaber.com/images/news/58900.jpg

 

Sosyolog Ali Bulaç, yeni çýkan kitabýyla ilgili Milli Gazete'de yayýnlanan söyleþisinde, 1924-1947 yýllarý arasýný Ýslami açýdan fetret devri olarak niteleyerek, bu dönemde Bediüzzaman'ýn, toplumun Ýslam'la baðýnýn kopmasýný engellemeye çalýþtýðýný söyledi.

 

Ýþte Ali Bulaç'la yapýlan söyleþiden ilgili bölüm:

 

"Benim kitabýmda 3 ayrý neslin hikâyesi var. 1856-1924 arasýndaki nesle ben "Ýslamcýlarýn birinci nesli" adýný veriyorum. Bu fikri teorize eden belli baþlý kanaat önderleri var. Bunlar, Namýk Kemal, Ali Suavi, Ziya Paþa, Cemeladdin Afgani, Muhammed Abduh, Muhammed Ýkbal, Bediüzzaman(ilk dönemi), Elmalý lý Hamdi Yazýr'dýr. Fakat 1924 yýlýnda bu inkýtaya uðruyor.

 

"Bu tarihte çok önemli bir kýrýlma ortaya çýkýyor ve Ýslam dünyasýnýn yüzde 80'i sömürge oluyor. Sömürge olmayan Ýran, Türkiye ve Afganistan'da da Batýcý rejimler kuruluyor. Buralarda da Ýslamcýlýðýn kendisini fikri ve siyasi olarak temsil etmesine izin vermiyorlar. Tabii, Çanakkale Savaþlarý'nýn olmasý da bu birinci nesil Ýslamcýlarýn ortadan çekilmesinde çok önemli bir etkendir. Çünkü bu savaþlarda 50 bin civarýnda medreseli aydýn entelektüel öðrenci þehit oldu. Yani Ýslamcýlýðýn asýl beþeri stokunun bu savaþlarda, þehit olduðunu görüyoruz. 1924 ile 1947 arasý ise fetret dönemidir. Hareket donmuþtur. Bu dönemde yine Bediüzzaman ve Süleyman Hilmi Tunahan hazretleri çalýþmalarýný sürdürmüþ ve toplumun Ýslam baðýnýn kopmasýný engellemeye çalýþmýþlardýr."

 

 

 

Risale Haber, 24.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...