Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Din adamlarýnýn dünyeviliðinden, laikçilerin mistisizminden usandým

 

Türkan Saylan'ýn cenaze namazýndaki konuþmasýyla ünlenen eski müftü Osman Özkes CHP'ye katýldý.

Sultanahmet Camii imamý Osman Nuri Bedir de CHP'ye katýlmýþtý.

 

Hiç kusura bakmasýn ve elbette tümü alýnmasýn, ama din adamlarýnýn bu kadar dünyevi olabilmesi canýmý sýkýyor.

Ýster AK Parti'de yer alsýnlar, ister CHP'de... Fark etmez...

 

Ben onlardan, bize Allah'ýn mutlak iradesini anlatmalarýný beklerken; onlar dünyevi iktidara aday oluyorlar...

Meðer biz onlardan, teslimiyeti öðretmelerini, manevi dünyamýzý zenginleþtirmelerini beklerken onlar Yaþar Nuri Öztürk gibi siyasi parti lideri, ekranlarýn abonesi olmayý hayal ediyorlarmýþ.

 

Siyaset yapmaya haklarý yok mu, derseniz.?. Var elbette.

Ama, 'eh be imam efendi,' demek geliyor içimden, 'madem gözün dünya iktidarýndaydý, niye din adamlýðýna soyundun, sýradan bir Müslüman gibi yaþayýp, dünya nimetlerinden payýna düþeni alýrdýn...'

 

Ýnananlarýn dünyevilikten uzaklaþabildikleri o nadir anlarda arkasýnda namaza durduklarý adamlarýn, birer CHP veya AK Parti milletvekili aday adayý olabilme ihtimali var ya...

Ýþte o canýmý sýkýyor benim.

 

Keza...

Laikçilerin mistisizm meraký da canýmý sýkýyor.

 

Madem, ilahi bir güce secde etmeyi arzuluyordunuz, o zaman dedenizin kýldýðý Namaz'ýn nesi vardý da Yoga'nýn peþine düþtünüz, diye sormak istiyorum.

 

Madem, 10 Kasým'larda, sonbahar mevsimi olduðu için deðil de, Atatürk öldüðü için 'gökyüzünün aðladýðý'na iman edecektiniz...

 

O vakit, pozitivizm tafralanmalarýný niye yaptýnýz, demek istiyorum.

 

Madem, Türkan Saylan'ýn cenazesinin 19 Mayýs'a denk düþmesinde bir hikmet arayacaktýnýz...

Kesilmiþ patlýcanda hadis arayanlara niye kýzýp durdunuz bugüne kadar?

 

Madem 1000 kilometre öteye Reiki marifetiyle þifa yollayacaktýnýz...

Þifacý sahte Þeyh Abuzer Efendi'nin ne günahý vardý?

 

Dünyevi bir din adamý veya mistik bir laikçi olmanýza hiçbir engel yok, yok olmasýna da....

 

Modern zamanlar sonrasýnýn bu kadar geniþ imkanlarý, canýmý sýkýyor iþte benim.

 

 

Atilgan Bayar, Aksam, 24.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...