Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Tesadüf saçmalýðý

 

Bu delilde âlemin tesadüfler sonucu olamayacaðýna dair misaller verecek ve "Kâinat tesadüfen oldu." sözünün saçmalýðýný ortaya koyacaðýz. Þöyle ki:

 

1. Misal: Biz Ýzmir'den Kars'a gideceðiz. Ýzmir'den kalktýk, ‘A kazasýna' geldik. Önümüze çýkan iki yoldan birini seçtik. Seçimimiz isabetliymiþ, ‘B kazasýna' vardýk. Orada önümüze üç yol çýktý. Kafadan atýp üçüncü yoldan gittik. Yine doðru çýktý, ‘C kazasýna' vardýk. Orada önümüze dört yol daha çýktý... Sonunda Kars'a en yakýn olduðumuz noktada önümüze bin yol çýksa ve biz yine kafadan atýp 375. yolu seçsek ve Kars'a varsak... Bu durum tesadüf ile izah edilebilir mi? Kars'a tesadüfen vardýðýmýz kabul edilse bile, devamlý seyahat ederken önümüze çýkan binlerce yoldan her zaman doðru yolu bulmamýz, her halükarda bir rehberin varlýðýna ve bize yol göstermesine baðlanmak zorunda kalýnýr.

 

Bir atomun hareketi de misalimizdeki bizim hareketimizden farklý deðildir. Önünde gidebileceði milyarlarca yol vardýr; ama o hep en iyi yolu seçer. Bir mahlukun vücut bulmasý, atomun milyarlarca ihtimal içinde en iyi yolu seçmesinin sonucudur. Atomun seçebileceði milyarlarca yol arasýndan en iyisine girmesi, ancak ve ancak bir müdebbirin emriyle ve bir tercih edicinin tercihiyle olabilir. Baþka bir surette olamaz.

 

Þimdi ey kâfir! Bir insanýn, önüne çýkan yollardan birini seçerek tesadüfen Kars'a ulaþabileceðini kabul edemezken, nasýl olur da þuursuz ve akýlsýz atomlarýn milyarlarca yol içinden en uygununu seçebileceðini kabul ediyor ve mahluklarýn yaratýlýþýný atomlarýn tesadüfî seçimlerine baðlýyorsun. Bunu kabul edene hiç akýllý denilebilir mi?

 

2. Misal: Art arda altý kez atýlan bir zarýn ilk önce 1, sonra 2, sonra 3, sonra 4, sonra 5 ve daha sonra da 6 gelmesi olasýlýðý (1/6)6 yani 46.656 ihtimalde 1'dir. Ýnsanýn kulak kemiklerinin sayýsý ise altýdýr. Bu altý kemiðin tesadüfen ortaya çýktýðý kabul edilse bile, bu kemiklerin þu andaki mevcut sýralarýyla dizilme ihtimali 46.656'da 1 ihtimaldir. Bu sadece bir insandaki kulak kemiklerinin tesadüfen dizilme ihtimalidir. Bir de bu diziliþin þu anda yeryüzünde bulunan 7 milyar insanda ayný þekilde olduðu düþünülür ve bütün insanlarýn ayný þekle sahip olmalarýnýn ihtimalini bulmak istersek, 46.656 rakamýný 7 milyar ile çarpacaðýz. Ýþte eðer sonucu telaffuz edebilirseniz, bu kadar ihtimalde bir ihtimaldir. Allah'ý inkâr eden neyi kabul etmek zorunda olduðuna bir baksýn ve bundan utansýn!

 

3. Misal: Yine elimize bir zar alýp attýðýmýzda o zarýn 4 gelme ihtimali altýda birdir. Ýki zarý ayný anda atsak, ikisinin de 4 gelme ihtimali 36'da birdir. Ýki zarý iki defa atýp her ikisinde de iki zarýn 4 gelme ihtimali ise 1.296'da birdir. Dört defa peþ peþe attýðýmýzda her iki zarýn da her defasýnda 4 gelme ihtimali ise 1.679.616'da birdir. Acaba iki zarýn dört defa peþ peþe 4 gelme ihtimali 1.679.616'da bir ise, bir insanýn vücudunda bulunan 206 kemiðin birbirine uygun olarak gelme ihtimali acaba kaçta kaçtýr? Yani þunu düþünelim: Faraza bütün kemiklerim tesadüfen yaratýldýðýný düþünüyoruz. Bizler bu kemikleri aldýk ve bir torbaya koyduk. Her defasýnda bir kemik çekeceðiz ve iskeletimizin diziliþini oluþturmaya çalýþacaðýz. Yanlýþ bir kemik çektiðimizde, o ana kadar çektiðimiz doðru kemikleri tekrar torbaya koyup baþtan baþlayacaðýz. Acaba 206 kemiði doðru olarak çekebilme ihtimalimiz kaçta kaçtýr? Trilyonlarla ifade edilemeyecek kadar çok... Ve þunu unutmayýn, biz bu hesabý kemiklerin tesadüfen yaratýldýðýný kabul ederek yaptýk. Bir de kemiklerin tesadüfen yaratýlmasýný hesaplamaya kalksak... Bir de bunu bir insanda deðil -madem yaratýlan her insan ayný kemik yapýsýna sahip- bütün insanlarda yapsak... Ve buna bir de diðer hayvanlarý eklesek... Acaba böyle bir ihtimal hesaplanabilir ve rakamlarla ifade edilebilir mi? Ýþte ey Allah'ý inkâr eden akýlsýz adam! Allah'ý inkâr etmek ile nasýl bir ihtimalin vukuunu kabul etmek zorunda kalýyorsun buna bir bak ve aklýný tamamen kaybetmemiþsen bundan dön!

 

4. Misal: Þimdi Ayasofya Camisi'nin tabiat olaylarý tarafýndan kendi kendine, mimarý olmadan yapýldýðýný düþünelim. Bu nasýl olabilir? Kuzeyden esen rüzgâr 10,7 ton su getirir, buraya döker. Güneydoðudan esen rüzgâr 4,3 ton kadar demir getirir. Batýdan esen rüzgâr 11,5 ton kireç, doðudan esen rüzgâr 2,37 ton tuðla... Diðer bir taraftan esen rüzgâr ise tuðlalarý dizer. Baþka bir rüzgâr çimentoyu yerleþtirir ve böylece Ayasofya Camii meydana gelir. Yine bir rüzgâr tarladaki dikenleri toplar. Bunlar, koyunlar üzerlerinden geçerken tüylerini koparýp halý dokurlar ve halý caminin içine düþer. Diðer bir rüzgâr, oduncular yemek yerken baltalarýný alýp aðaçlarý keser ve bir marangozhaneden geçerken uygunca doðrar. Kazara çiviler bunun üzerine gelir, çekiçler çarpar ve minber caminin içine kendiliðinden düþer... Herhâlde Ayasofya Camisi'nin ustasýný inkâr edip camiyi tesadüfe havale ettiðimizde bundan daha mantýklý bir açýklama olamaz.

 

Þimdi cami ile hücremizi mukayese edelim: Bu cami 1200 metrekare, bizim hücremiz ise 5-10 mikron. Bu camiye 5-10 çeþit malzeme, bizim hücremize ise 30.000 çeþit bileþim lazým. Bu camiye lazým olan maddeler kilolar, tonlarla ifade ediliyor; hücrede ise maddeler mikrogram ile ifade edilecek kadar hassas, zerre kadar deðiþme olsa hücre bozulur.

 

Þimdi soruyoruz ey Kâfir! Caminin kendi kendine meydana gelmesini kabul edemezken ve buna gülerken, bundan daha acayip bir muhal olan bir hücrenin kendi kendine oluþabileceðine nasýl imkân veriyorsun?

 

5. Misal: Bir maymunu daktilonun karþýsýna oturtalým. Maymun daktilonun tuþlarýna rastgele dokunsun, böyle rastgele yapýlan hamleler neticesinde anlamlý bir kelimenin oluþmasý mümkün müdür? Ya anlamlý bir cümlenin oluþmasý? Ya da anlamlý bir sayfanýn? Peki, anlamlý bir kitabýn oluþmasý ihtimal dâhilinde midir? Elbette hayýr! Böyle bir maymunu daktilo baþýna oturtsak, ‘A' harfini yazma ihtimali 29`da 1'dir. "AT" yazma ihtimali ise (1/29.29), yani 841'de 1'dir. Mesela 7 harfli "TESADÜF" yazma ihtimali (1/297) yani 17.249.876.309'de 1'dir. Bu ise zaman bakýmýndan da imkânsýzdýr.

 

Acaba insan ve diðer canlýlar, altý harfli bir kelimeden daha mükemmel deðil midir? Canlýlarý bir kenara býrakarak tek bir DNA'ya baksak, bir DNA molekülünde yaklaþýk olarak 3.5 milyar nükleotid, yani 3.5 milyar harf bulunur. Altý harften oluþan bir kelimenin tesadüfen oluþma ihtimali 17.249.876.309'de 1 ise acaba bir tek DNA'daki 3.5 milyar harfin tesadüfen oluþma ihtimali nedir?

 

6. Misal: Dünya üzerindeki bütün elveriþli atomlarý kullanmak þar týyla, dünyanýn yaratýlýþýndan bu yana kadar geçen zaman içinde bir tek proteini tesadüfen elde edebilme ihtimali 1/10161 dir. Yani 10 rakamýný 161 defa kendisiyle çarpýn ya da 10 ra kamýnýn saðýna 161 tane sýfýr koyun. Ýþte bir proteinin tesadüfen oluþma ihtimali, bu kadar ihtimalden sadece bir ihtimaldir.

 

Fa kat iþ bu kadarla da bitmiyor. Zira en küçük bir canlý için 238 protein daha gerekmektedir. Bu kadar proteinin tesadüfen oluþma ihtimalini telaffuz etmek isterseniz, trilyon kelimesini 9.975 defa tekrarlamanýz gerekir ki bu yaklaþýk iki saatinizi alýr, sonra çýkan rakamý 10 ile çarpýnýz. Ýþte bir canlýdaki proteinle rin tesadüfen oluþmasý ihtimali bu kadar ihtimalden bir ihtimal­dir.

 

Hâl böyleyken, kâinatýn tesadüfler sonucu meydana gel diðini iddia edenin aklýndan þüphe edilmez mi?

 

Allah'ýn varlýðýna dair delillerin iþlendiði "Allah'a Ýman" isimli eseri burada tamamlýyoruz. Ancak sakýn zannedilmesin ki, Allah'ýn varlýðýna ait deliller sadece yirmi beþ tanedir. Hayýr asla! Allah'ýn varlýðýna ait daha birçok delil vardýr. Bazýlarý þunlardýr:

 

Vicdan delili, nübüvvet (peygamberlik delili), Kuran delili, ehl-i ihtisasýn ittifaklarý delili, mevt (ölüm) delili, ibadet delili, ziynetler delili, mümaselet (birbirine benzeme) delili, tesanüt (birbirine dayanma) delili, inayet delili, rahmet delili, tasarruf delili, tahvil (halden hale girme) delili, zaaf delili, cehl (cehalet) delili, hâkimiyet delili, icatta kolaylýk delili, azamet delili, güzellik delili, infial delili ve daha bunlar gibi onlarca delil...

 

Eserimizin baþýnda da dediðimiz gibi, baþta Allah'a iman ve diðer iman hakikatlerinin ispatý hususunda söz hakký Bediüzzaman Said-i Nursi ve Risale-i Nur külliyatýna aittir. Çünkü Kuran'ýn feyziyle hiçbir eser iman hakikatlerini Risale-i Nur külliyatý kadar net ve berrak bir þekilde ispat edemez.

 

Bizim yaptýðýmýz bu çalýþmanýn hedefleri þunlardýr:

 

1. Risale-i Nur okumayan kardeþlerimizin Allah'ýn varlýðý hakkýndaki þüphelerini yok etmek.

 

2. Bu kardeþlerimize Allah'ýn varlýðýnýn delillerini öðreterek, kâfirlerle girdikleri münazaralarda onlarýn galibiyetine bir vesile olmak ve Allah'ýn varlýðý hakkýnda þüphe içinde olan Müslümanlara bir ab-ý hayat yetiþtirmelerini saðlamak.

 

3. Bu eserde yazýlan hakikatlerin menbaý ve kaynaðý olan Risale-i Nur'a dikkatleri çekip onlar ile Risale-i Nur arasýnda bir köprü olabilmek. Zira "Meyvedeki lezzeti hisseden, aðacýný merak eder." sýrrýnca, bu eser bir meyve olup Risale-i Nur külliyatý bu meyvenin aðacýdýr. Ümidimiz þudur ki: Sizler de bu meyvenin aðacýný merak edin ve o aðaca kavuþun.

 

4. Bu eser Risaleleri okuyan kardeþlerimiz için de istifadelidir. Her ne kadar onlar Risale-i Nur'larý okusalar da, Risalelerde geçen bazý hakikatleri anlayamayabilirler. Ýþte bu eser onlarýn ufkunu açmak ve anlayýþlarýný geliþtirmek hususunda Risale-i Nur'da anlatýlan hakikatlerin þerhleridir.

 

Netice: Bu eserdeki yirmi beþ delil ile ispat ettik ki Allah vardýr ve birdir. Deðil yirmi beþ, bu eserde anlatýlan tek bir delil bile Allah'ýn varlýðýný ispat hususunda kâfidir. Eðer Allah'ýn varlýðý hakkýnda diðer delilleri ve izahlarýný öðrenmek istiyorsanýz biz sizleri Bediüzzaman Hazretleri'nin "Âyet-ül Kübra" isimli 7. Þua eserine havale ediyoruz. Ýnanýyoruz ki o eseri okuduðunuzda bir tek yaprakta bile Allah'ýn varlýðýna dair onlarca delili görebileceksiniz.

 

 

 

www.ilmedavet.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...