Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Baþlýðý okuyunca hayret ettiniz öyle deðil mi ? Çünkü bu alýþa gelen bir istek deðildir. Zayýflamak istiyorum isteðine daha çok alýþkýn olduðumuz dan, bu tarz isteði çok az duymusuzdur. Televizyonlarda, gazatelerde, magazin dergilerinde ve ayrýyetten bu konu hakkýnda yazýlmýþ kitaplar da insanlara, „diyet“ tarifleri sunulmaktadýr.

 

Bir tarafdan aþýrý ve saðlýksýz beslenen ve kilo alan insan. Diðer tarafdan iþtahsýzlýk çeken ve kilo almak için çabalayan.

 

Þiþman olmakdan yakýnanlar… Kilo vermeye çalýþan ve bu uðurda her þeyi göze almýþlar…

 

Allah´dan hayýrlýsýný isteyin. Ben bunu, yaþadýðým rahatsýzlýðým dan sonra daha iyi anladým. Hiç bir zaman aþýrýya kacmayýn, ne kilo almakda ne vermekte!

 

Ýþte bende, böyle bir rahatsýzlýða yakalanmýþtým ama Hamdolsun iyileþme yolunda emin adýmlar atýyorum.

 

Rahatsizligin adý Anoreksiya

 

Anoreksiya halk dilinde „yiyememe hastalýðýdýr“ . Bende ki de bir bakýma „iþtahsýzlýk“dý. Caným hiç bir yiyecek çekmiyordu. Elime aldýðým bir elmayý evire çevire saatler sonra bitirebiliyordum. Bir tabak corbayý içmekde zorlanýyordum. Yemek istiyorsunuz ama iþtah yok. Bunun ne demek olduðunu, bunu yaþayanlar daha iyi bilir. Sofraya oturduðunuz da herkesin büyük bir iþtahla yemek yemesi ve sizin onlarý sadece seyretmeniz, ama onlar gibi yiyememenin verdiði duyguyu anlatmak imkansýz.

 

Önünüzde o kadar nimet dururken, sizin o nimetlerden faydalanamamanýz, bu duygu çok acý.

 

Her yaþananda bir hayýr var düsturuna göre, bende bu yaþadýðým rahatsýzlýkdan dolayý, olaylara farklý bakmasýný öðrendim. Her çirkin gözükenin arkasýnda, gizli güzellikler varmýþ meðer.

 

Ben Þükrü öðrendim. Yaþadýðým bu „aclýk“ „iþtahsýzlýk“ duygusu, Allah´a þükrümü arttýrdý. Þükrettim, O´nun (c.c) bizlere ihsan etmiþ olduðu nimetlerden tekrar faydalana bilmeme þükrettim . Þükrettim, bana tekrar saðlýðýmý verdiði için.

 

Bolluk içinde olsanýz bile, her þeyi yaparým sanmayýn. Önünüzde bin bir envâi çeþit nimetler olsa da, Allah (c.c) istemedikce onlardan faydalanamazsýnýz.

 

Allah (c.c) El- Mûkit ismi þerifiyle hiç kimseyi gýdasýz, rýzýksýz býrakmaz. Fakat bazýlarýný bununla imtahan eder. Bende bu imtahana tabi tutulanlardan oldum. Yine de, Rabbimin vardýr bir bildiði dedim, ONA sonsuz Þükür ettim.

 

 

 

Allahaýsmarladýk…

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...