Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yetti be!

 

AK Parti Hükümeti ve Gülen Hareketi'ne kafayý takmýþlar; askerlik mesleðini bir kenara býrakýp yine siyaset ve toplum mühendisliðine soyunmuþlar… Yine “durumdan vazife”, yine “irtica Ýle mücadele eylem planý”, yine demokratik hukuk devletine tuzak… Utanmadan, arlanmadan, akýllanmadan!

 

Bu kepazeliðe daha ne kadar katlanacaðýz? Vatanýn-milletin enerjisini tüketen bu askerî müdahale geleneðini daha ne kadar sîneye çekeceðiz? Millet iradesini temsil eden siyasetçiler, devlet adamlarý, baþbakan ve cumhurbaþkaný bu tehditlere daha ne kadar pabuç býrakacak? Alttan almaya daha ne kadar devam edecekler? “Aman ordu yýpranmasýn, gözbebeðimize bir zarar gelmesin!” aymazlýðý ne zaman bitecek?

 

“Ordu yýpranmasýn” diye diye ordunun yozlaþmasýna hizmet ediyorlar. Þunu görmüyorlar, fark etmiyorlar, anlamýyorlar: Ordunun siyasete müdahalesini mümkün ve hatta kaçýnýlmaz kýlan mevcut sistem radikal bir þekilde deðiþtirilip, askerler siyasetin “s”sine bile bulaþamaz hale getirilmedikleri müddetçe, bu iþ böyle devam eder. Fethullah Gülen Hocaefendi “müessese ile bir derdimiz yok” diyor, ama aslýnda bütün derdimiz “müessese” ile. Daha doðrusu, “müessese”nin mevcut hali ile. Mesele kurumsal bir meseledir. Bunu idrak etmeden meseleyi çözemeyiz.

 

Üç-beþ kendini bilmezden kaynaklanan bir mesele deðil, kurumsal bir mesele, evet:

 

Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýsmail Hakký Karadayý, 28 Þubat “post modern” darbesinin lideri veya en azýndan 'himayecisi' idi…

 

Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Hüseyin Kývrýkoðlu 28 Þubat'ýn “gerekirse 1000 yýl” süreceðini söylemiþti…

 

Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Hilmi Özkök darbeye karþý olduðu için silah arkadaþlarý tarafýndan marjinal muamelesi görmüþ ve onun döneminde bile kuvvet komutanlarý seviyesinde darbe planlarý yapýlabilmiþti...

 

Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt, 27 Nisan Muhtýrasý'na imza atmýþtý...

 

Ayyuka çýkan darbe teþebbüsü iddialarýnýn gereðini yapacaðý yerde “cemaatlere karþý tedbir”le uðraþan þimdiki Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð da 'askerin üstüne vazife olmayan iþler'le uðraþma geleneðini devam ettiriyor…

 

Böyle gelmiþ, böyle gidiyor…

 

Genelkurmay Psikolojik Harekât Daire Baþkanlýðý'nýn hazýrladýðý “irtica ile mücadele eylem planý”nýn hesabý sert bir þekilde sorulmazsa, daha çok gider…

 

'Yakýþmýyor', 'hoþ olmuyor', 'böyle þeyler en çok orduya zarar veriyor' gibisinden mýy-mýy tepkilere tahammülümüz kalmadý. Baþbakan'ýn “demokrasiyi koruyup yaþatacaðýz” açýklamasý da yetersiz. Nasýl yaþatacaksýnýz? Yaþatmak için tam olarak ne yapacaksýnýz? Demokrasinin içine tüküren bu askeri müdahale geleneðine son vermek için hangi adýmlarý atacaksýnýz? Ne zaman?

 

Hükümet, “siyasi ve toplumsal hayata askeri müdahalelerle mücadele” için þöyle bir “eylem planý” hazýrlayýp derhal yürürlüðe koymalýdýr:

 

1. AK Parti ve Gülen Hareketi'ne komplo mahiyetindeki eylem planýnýn 1 numaralý sorumlusu olan –ve zaten Harp Akademileri'nde yaptýðý konuþmada “cemaatler”le savaþ hazýrlýðý içinde olduðunu faþ eden- Genelkurmay Baþkaný'nýn istifasý istenecek.

 

2. Siyasete ve toplumsal hayata müdahale ettikleri veya buna teþebbüs ettikleri veya bunu planladýklarý iddia edilen Türk Silahlý Kuvvetleri mensuplarý hakkýndaki soruþturma sivil merciler tarafýndan yürütülecek.

 

3. “Ýrtica Ýle Mücadele Eylem Planý” skandalýna karýþan / geçmiþte bu tür iþlere karýþmýþ olan / gelecekte bu tür iþlere karýþabilecek olan subaylar Bakanlar Kurulu kararýyla ordudan ihraç edilecek ve sivil mahkemelerde yargýlanacak. Mevzuat buna uygun hale getirilecek.

 

4. Genelkurmay Baþkaný'nýn nasýl görevden alýnacaðýna açýklýk getirmeyen (görevden alýnmasýna el vermeyen) kanunlar deðiþtirilecek, Bakanlar Kurulu Genelkurmay Baþkaný'ný istediði zaman görevden alabilecek.

 

Bir þey daha: Askeri mahkemeler, siyasi ve toplumsal hayata tecavüz mahiyeti taþýyan belgeleri milletten gizleyemeyecek! Bunlara yayýn yasaðý getiremeyecek! Basýný sansür edemeyecek!

 

Nedir bu kardeþim? 12 Eylül dönemine geri mi döndük?

 

 

Hakan Albayrak, Yeni Safak, 15.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...