Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

"Genelkurmay utanmýyor mu" manþetiyle çýkan Taraf, bugün "Biz askerin siyasetten çekilmesini isteyen bir gazeteyiz. Bunun bedelini de öderiz" spotuyla çýktý.

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/64445.jpg

 

Tarafýn ana spotunda "Genelkurmay, Taraf’ýn sahiplerinin ailesinden, siyasetle hiçbir iliþkisi olmayan genç bir hanýmý dinliyor. Biz askerin siyasetten çekilmesini isteyen bir gazeteyiz. Bunun bedelini de öderiz. Gerekirse gider yargýlanýrýz. Ama her iþin bir raconu var. Aile bu tür iþlere karýþtýrýlmaz, ayýptýr" denilirken, daha sonra þu baþlýk ve spotlar verildi:

 

Askerî savcýlýkta bekleniyor

Genelkurmay Askerî Savcýlýðý’ndan Taraf’a gelen yazýda, gazetenin sahibi Baþar Arslan adýna kayýtlý bir telefonu kullanan kiþinin tespiti ve savcýlýkta ifade vermesi isteniyor.

 

O haným hangi suçu iþledi

Bu telefon Arslan ailesinden genç bir hanýma ait. Ortada dinlemeyi yasal kýlacak bir suç mu var? Yoksa, Genelkurmay muhalif bir gazetenin sahibinin ailesini izlemesini nasýl açýklayacak?

 

Yaptýðýnýz mertliðe sýðar mý?

Þimdi Genelkurmay’a soruyorum. Bu gazeteyi, bir kadýný rahatsýz ederek mi korkutmaya çalýþýyorsunuz? Askerliðe sýðýyor mu bu, mertliðe sýðýyor mu? Siz bunlarý yapmaktan utanmýyor musunuz?

 

Spotlarýnýn ardýndan gazete okurlarý Ahmet Altan'ýn "utanmýyorlar mý?" baþlýklý yazýsýna yönlendirdi.

 

Ahmet Altan'ýn yazýsýnda ise þu ifadeler yer aldý:

 

Önceki gün polisler geldi.

 

Baþar Arslan’ý buldular.

 

Savaþ Arslan’la birlikte Alkým Yayýnlarý’nýn ve Taraf Gazetesi’nin sahibi Baþar.

 

Bir tutanak imzalattýlar.

 

Tutanakta þöyle yazýyordu:

 

“Genelkurmay Baþkanlýðý Askeri Savcýlýðý’nýn 10.06.2009 tarih ve 2009/406-259 soruþturma sayýlý yazýsý ile ALKIM Basýn yayýn Tic. LTD. Þti. (Taraf Gazetesi) sahibi Baþar Arslan adýna kayýtlý olduðu belirtilen ancak fiilen kimin tarafýndan kullanýldýðý bilinmeyen 0533...... numaralý hattýn kim tarafýndan kullanýldýðý tespit edilerek, bu þahsýn 24.06.2009 tarihinde ifadesine baþvurulmak için Genelkurmay Baþkanlýðý Askeri savcýlýðýnda hazýr bulunmasýnýn aksi halde zorla getirileceðinin tebliði...”

 

Alkým Yayýnlarý zamanýnda, numaralarý birbirini takip eden bir seri telefon almýþ.

 

Bu telefonlar Arslan ailesinin fertlerine ve þirket yöneticilerine daðýtýlmýþ.

 

Polisler geldiðinde Baþar o numaranýn kime ait olduðunu çýkartamamýþ hemen.

 

Ama sonra anlaþýlmýþ ki bu numara aileden bir “hanýma” ait.

 

Genelkurmay, Taraf Gazetesi’nin sahiplerinin ailesinden bir hanýmý izliyor.

 

Siyasetle hiç iliþkisi bulunmayan genç bir haným bu.

 

Bana sorarsanýz, tam anlamýyla bir rezaletle karþý karþýyayýz.

 

Birincisi, o telefonlarýn hepsi Alkým Þirketi’nin.

 

Taraf Gazetesi ise Alkým Þirketi’nin sahipleri tarafýndan kurulmuþ baþka bir þirket.

 

Tutanakta “Taraf Gazetesi”nin adý ne arýyor?

 

Bu birinci ve en masum soru.

 

Genelkurmay, “savcýlýða ifade vermeye çaðýracak” kadar yakýndan izlediði bir telefonda konuþanýn kim olduðunu bilmiyor mu ki bunu Alkým’ýn ve Taraf’ýn sahibine soruyor?

 

Genelkurmay, Taraf Gazetesi’ni çýkartan insanlarýn ailesini neden dinliyor?

 

Dinlemiyorsa neden bu telefonun sahibine çaðrý gönderiyor?

 

Yok, eðer o hanýmý dinlemiyorlardý da, o “dinlenen biriyle” konuþtuysa, o dinlenen kim?

 

Hangi nedenle dinleniyor?

 

Ýster kendisi dinlensin, isterse “dinlenen biriyle” konuþsun, bu konuþma bir “suç örgütünün” eylemleriyle ya da planlarýyla ilgili deðilse hangi nedenle ifadeye çaðýrýlýyor?

 

O hanýmýn bir suç örgütünün mensubu olduðuna mý inanýyorlar?

 

Buna inanýyorlarsa, bu inançlarýnýn kanýtý ne?

 

Eðer o hanýmýn bir suç örgütünün parçasý olduðuna inandýlarsa, durumun bu kadar ciddi olduðunu düþündülerse, onun kimliðini neden “resmî” yollardan belirlemediler de Baþar Arslan’a soruyorlar?

 

Ortada ciddi bir durum varsa, hiç kimseye hissettirmeden izlemeleri gerekirdi.

 

Ortada ciddi bir durum yoksa, asla izlememeleri ve kimseyi rahatsýz etmemeleri gerekirdi.

 

Yaptýklarý, ikisine de uymuyor.

 

O zaman ne yapmak istiyorlar?

 

Polisler bu tutanaðý getirince ben Ankara temsilcimiz Ýsmet Demirdöðen’e rica edip, Genelkurmay Askerî Savcýlýðý’ný ve Basýnla Ýliþkiler Dairesi’ni arattým.

 

Böyle bir yazýyý yazmadan önce kendilerine bu “tutanaðýn” nedenini soracaktým.

 

Tahmin edeceðiniz gibi cevap vermediler.

 

Rahatça polis gönderiyorlar, bu iþlerle hiç ilgisi olmayan bir hanýmý izlemeye alýyorlar ama cevap vermiyorlar, açýklama yapmýyorlar.

 

Çünkü onlar bu memleketin efendileri, canlarýnýn istediðini yaparlar.

 

Ýstediklerini dinlerler, istediklerini ifadeye çaðýrýrlar.

 

Gazetenin avukatý Ergin Cinmen’le de konuþtum.

 

Bir telefonun hangi þartlarda dinlendiðini sordum.

 

Ancak þu suçlarla ilgili telefon dinlenmesine karar verilirmiþ:

 

“Ýnsan ticareti, kasten öldürme, uyuþturucu madde imali ve ticareti, parada sahtecilik, fuhuþ, suç iþlemek için örgüt kurma, ihaleye fesat karýþtýrma, rüþvet, kara para aklama, silahlý örgüt kurma, casusluk, kültür ve tabiat varlýklarýný koruma kanununa muhalefet.”

 

Þimdi, Genelkurmay, o hanýmýn bu suçlardan birini iþlediðinden kuþkulandýðý için mi onu izlemeye alýp ifadeye çaðýrdý?

 

Ortada böyle bir suç yoksa, Genelkurmay, muhalif bir gazetenin sahiplerinin ailesini takibe almayý ve rahatsýz etmeyi nasýl açýklayacak?

 

Bakýn, biz askerin siyasetten çekilmesini, muhtýralar vermemesini, andýçlar yazmamasýný, iftiralar atmamasýný isteyen bir gazeteyiz.

 

Bunun bedelini de öderiz.

 

Savcýlýklardan kâðýtlar gelir, mahkemelere gideriz, yargýlanýrýz.

 

Sesimizi de çýkarmayýz.

 

Ama her iþin bir “raconu” var.

 

“Aile” bu tür iþlere karýþtýrýlmaz, bu ayýptýr.

 

Mafya bile yapmaz bunu.

 

Mücadeleyle ilgisi olmayan insanlar, hele kadýnlar rahatsýz edilmez.

 

Özel hayatlar, mücadelenin dýþýnda tutulur.

 

Bizim gazetemizin temel ilkelerinden biridir bu.

 

Biz kimsenin ailesine, çoluðuna çocuðuna, özel hayatýna dokunmayýz.

 

Bir ülkenin Genelkurmay’ýnýn da en aþaðý o ülkenin bir gazetesi kadar ilke sahibi olmasýný bekleriz.

 

Þimdi Genelkurmay’a soruyorum.

 

Neden muhalif bir gazetenin sahiplerinin ailelerini dinliyorsunuz?

 

Neden genç bir kadýný rahatsýz ediyorsunuz?

 

Bu gazeteyi, bir kadýný rahatsýz ederek mi korkutmaya çalýþýyorsunuz?

 

Askerliðe sýðýyor mu bu, mertliðe sýðýyor mu?

 

Ve, son soru.

 

Siz bunlarý yapmaktan utanmýyor musunuz?

 

Taraf, 13.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...