Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Var mýsýn Yok musun programýnýn en uzun süre ekranda kalan yarýþmacýsý Hekim Ertürk, Hamdi Bey'den 116 bin TL aldý. Renkli kiþiliði sayesinde seyircileri neþelendiren Afganistanlý Hekim abi, yarýþma sayesinde 40 yýldýr görmediði kýz kardeþine kavuþtu. Þimdi onlara bir ev tutan Ertürk, yeðenleri cahil kalmasýn diye okula gönderecek.

 

 

 

Çok küçük yaþta önce annesini, ardýndan babasýný kaybetti. Yetimliðini, öksüzlüðünü Afganistan ve Pakistan çölünde büyük çileler çekerek yaþadý. Aradan geçen 40 yýl sonunda bir yarýþma programý ile Türkiye'de tanýmayan kalmadý. Bozuk Türkçesi, neþeli tavýrlarý ve her seferinde 'Türkiye âþýðýyým' sözleri ile herkesin gönlüne taht kurdu. Var mýsýn Yok musun yarýþma programýnýn 'Hekim abi'si Hekim Ertürk'ten bahsediyoruz. Ertürk bundan tam bir yýl önce programa dahil olmuþtu.

 

Yarýþmada en çok kalan yarýþmacý unvanýyla birlikte geçen hafta, Hamdi Bey'den 116 bin TL alarak yarýþmadan ayrýldý. Hekim abi þimdilerde sudan çýkmýþ balýk gibi. Aklý, gönlü hep yarýþma ekibinde. Her iki lafýndan biri 'Keþke kurada çýkmasaydým da burada daha fazla vakit geçirebilseydim'. Onu bu denli yarýþma ekibine baðlayan, sevginin dýþýnda bir de vefa duygusu. Yarýþma sayesinde 40 yýldýr görmediði, nerede olduðunu bilmediði ve hiçbir zaman göremeyeceðini düþündüðü kýz kardeþine kavuþtu. O þimdi "Yarýþma bana para puldan ziyade kýz kardeþimi kazandýrdý. Acun Bey'i sýrtýmda hacca götürsem ve yine sýrtýmda hacdan getirsem hakkýný ödeyemem." sözleriyle minnettarlýðýný anlatýyor.

 

Hikâyenin biraz baþýna gidelim, Afganistan Türkmenlerinden olan Hekim Bey'in Türkiye'ye nasýl geldiðine... Pakistan'da yaþadýðý 1985 yýlýnda 15 günlüðüne ilk kez Türkiye'ye geliyor ve o zaman karar veriyor; burasý yaþanýlacak bir memleket. Evlendikten sonra çoluk çocuðunu toplayýp 1996 yýlýnda tekrar geliyor. Önce bir dericide iþ buluyor, ardýndan asýl iþi olan halýcýlýða baþlýyor. Ýþleri iyileþince Kapalýçarþý'da halý ve hediyelik eþya dükkâný açýyor. Verdiði mallarýn parasýný alamayýnca iflas ediyor. Derken Çemberlitaþ'ta bir halý dükkânýnda sigortalý bir iþ buluyor. Ardýndan da arkadaþlarýnýn 'sen sýra dýþý bir kiþisin bu yarýþmaya katýlsana' ýsrarlarýna dayanamayýp, baþvurusunu yapýyor ve yarýþmaya dahil oluyor.

 

Ýngilizce, Rusça, Türkçe, Farsça, Hintçe, Peþtu (Afgan dili) ve Türkmence olmak üzere 7 dil biliyor Hekim abi. Yarýþma boyunca iþine devam etmiþ, ünlü olunca iþler daha bir bereketlenmiþ. Tanýyan herkes sýrf onu görmek için Çemberlitaþ'ta gezmedik maðaza býrakmamýþ. Zaten onu görüp de tanýmamanýz mümkün deðil, ay yýldýzlý kravatýný ve Türkiye rozetini hiç çýkarmýyor. Eminönü'nden iþyerine gitmesi üç saat sürüyormuþ. Tanýyan herkes yolda çevirip halini vaktini soruyor, fotoðraf çektirmeden býrakmýyormuþ. "Her fotoðraftan 1 dolar alsaydým, günde bin dolar kazanýrdým." diyerek latife yapýyor.

 

Yarýþmanýn þimdiye kadarki en renkli kiþiliði olan ve bir yýlda 160 programa çýkan Hekim abi, yarýþmadaki en güzel anlarý yerli ve yabancý konuklarla yaþadýðýný söylüyor. Her gelen konuða sürpriz yapmayý alýþkanlýk haline getiren Hekim Ertürk, 50 Cent'e büyük bir nazar boncuðu, Adriana Lima'ya Türk el sanatlarýndan oluþan dekoratif bir tabak, Cem Yýlmaz'a da el yapýmý bir Sultanahmet resmi hediye etmiþ. En ufak bir müzikte bile hemen oynamaya baþlayan ünlü yarýþmacý, balýk beslemek ve çiçek yetiþtirmek dýþýnda en çok müzik dinlemeyi ve oynamayý seviyor. Bu sebepten hiçbir düðün davetini kaçýrmýyormuþ.

 

Var mýsýn Yok musun'a katýldýktan sonra dizi filmlerde oynayýp televizyon programý sunan yarýþmacýlardan yola çýkarak, bu tarz teklifler alýp almadýðýný soruyoruz. "Gelirimin artmasý için böyle bir teklif gelirse seve seve kabul ederim, ama benim Türkçem bozuk, bana teklif gelmez." diyerek bu konudaki ümitsizliðini dile getiriyor. Kardeþini de yanýna aldýktan sonra onun þimdi tek hayali o çok sevdiði Kapalýçarþý'sýnda yeniden bir dükkân açabilmek.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

100 binden fazla istemiyorduk

Yarýþmaya girerken herkesin hayali 500 bini almak. Ama benim kafamda hep 100 bin olsa yeter vardý, haným da öyle düþünüyordu, fazlasýný gerçekten istemiyorduk. Aynýsý oldu. 116 bin aldýk, az para deðil. Bir ev alsak, bir de çocuklarýn eðitimi için biraz ayýrsak yeter. Allah korusun 1 TL ile çýkmak da vardý, Allah yardýmcým oldu. Yoksa 'Bir yýl yarýþmada kalmýþým milletin arasýna nasýl çýkarým?' diye düþündüm.

 

 

Annemin giysilerini aðaca giydirir, onunla konuþurdum

Benim macera-yý hikâyem kabarýk. Kýzým diyor ki: 'Baba senin hayatýný kitaplaþtýrýyorum. Ama bir taraftan yazýyor bir taraftan da aðlayorum' Yetim büyümek çok zor. Ben amcamýn yanýnda kaldým, üç çocuðu vardý, üç tane yumurta piþirir onlara verirdi. Ben de ekmekle çay içerdim. Sonra annemin odasýna gidip aðlardým. Bayramlarda herkes annesini babasýný kucaklar, bayram gezmelerine giderdi. Ben de annemin elbiselerini bir aðaca giydirip; 'Anne hadi bayram geldi, beni bayrama götürsene.' derdim. Ufaksýn, nereye gideceðini bilmiyorsun, ona raðmen kendimi tuttum. Ýçki, kumar, sigara bunlarýn hiçbiri hayatýmda olmadý. Baþka biri olsa belki kendini bunlara verebilirdi.

 

 

Ýki yeðenim cahil kalmasýn diye okula göndereceðim

Kýz kardeþim beni çok aramýþ. Kimisi Pakistan'da, kimisi Rusya'da kimisi de 'öldü' demiþ. Benim çocukluk arkadaþýmý bulup ona sormuþ. O da 'Akþam gel sana Hekim'i göstereceðim.' demiþ. Sonra arkadaþým beni televizyonda gösterip 'Bu senin aðabeyin' demiþ. Arkadaþýmdan telefonu alýp beni aradý, sevinçten havalara uçtum. Sonra arkadaþlara 'Yarýþma sayesinde kardeþimi buldum.' dedim. Onlar da Acun Bey'le konuþtular. Afganistan'da çölde bir çadýrda yaþýyordu. Buraya gelmesi zordu, kimliði bile yoktu. Ama Acun Bey bütün iþlemleri halletti ve kardeþimi buraya getirterek programda bana sürpriz yaptý. Þimdi ufak bir ev tuttum onlara, geri dönmek istemiyorlar. Ýki tane yeðenim var, onlar cahil kalmasýn diye okula göndereceðim.

 

ZAMAN

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...