Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

MGK'da bir 'Fethullahçýlýk' anekdotu

 

Sevgili okuyucular, bu hafta sizinle ‘Türkçe Olimpiyatlarý’ konusunda sohbet etmeyi plânlýyordum. Dünyanýn 115 ülkesinden gelen 700’e yakýn çocuðumuzun baþarýlarýný anlatacak, dünyanýn her yerindeki yüzlerce okulda onbinlerce çocuðu eðiten eli öpülesi idealist öðretmenlerimize, inançlý iþ adamlarýmýza ve halkýmýza; nihayet bu mucizevî oluþu gerçekleþtiren Fethullah Hocaefendi ve ekibine þükranlarýmý sunacaktým.

Takdir ve teþekkürüm elbette bâkîdir. Lâkin, 12 Haziran tarihli Taraf Gazetesi’nin, ‘AKP ve Gülen’i Bitirme Plâný’ manþetli haberini okuyunca, Pazar sohbetinde bu rezaletten bahsetmeyi uygun buldum.

 

‘Fethullahçý Silahlý Terör Örgütü (FSTÖ)’

Ýmzalý belgenin aynen yayýnlandýðý habere göre, Nisan 2009’da Genelkurmay Harekât Baþkanlýðý’nda, dört sayfadan oluþan bir ‘Ýrticayla Mücadele Eylem Plâný’ hazýrlanýyor. Dz. Kur. Kd. Albay Dursun Çiçek tarafýndan imzalanan bu eylem plânýnda, önce Ergenekon Soruþturmasý eleþtirilerek, “Ýrticaî gruplar tarafýndan TSK baþta olmak üzere devletin resmî kurumlarýný yýpratmak üzere yoðun faaliyetler yürütülmekte; Ergenekon adý altýnda TSK’ya büyük emekleri geçmiþ, emekli ve muvazzaf askerî personele yersiz ithamlarda bulunularak lekelemeye çalýþýlmaktadýr” denilmektedir.

Plânda bundan sonra yer alanlar, normal bir vatandaþýn tüylerini diken diken edecek mahiyettedir. Bu kadar alçakça hazýrlanan, yalan, iftira ve komplolarla dolu ‘psikolojik propaganda’ plânlarý saðlýklý zihinlerin mahsulü olamaz.

Þu rezalete bir bakar mýsýnýz?

- Fethullah Gülen’ciler (FG ) gemi azýya aldýlar, doðrudan TSK’ya saldýrýyorlar temasý iþlenecektir.

- Sakýncalý/þüpheli kategorisindeki irticacý subay ve astsubaylar hakkýnda ihbar çalýþmalarý yapýlacak, müteakiben bu kiþilerin ahlâki yönden olumsuzluklarý ile ilgili haberler yapýlacaktýr.

- Iþýk Evleri baskýnlarýnda, silâhlý terör örgütü oluþturmak doðrultusunda; silâh, mühimmat, plan vb. materyel bulunmasý ‘saðlanarak’, FG grubu silâhlý terör örgütü, ‘Fethullahçý Silahlý Terör Örgütü’ (FSTÖ ) kapsamýna aldýrýlacak ve soruþturmalar askerî yargý kapsamýnda yürütülecektir.

Eylemler listesi bu þekilde devam edip gidiyor...

 

Ýftira psikolojik harekât deðildir

Efendim, sizleri bilmiyorum ama bu rezillikleri okudukça benim içim kararýyor, midem bulanýyor, kusacak gibi oluyorum. Kurmay Albay rütbesindeki bir asker, nasýl olur da böyle sahtekârlýklara kalkýþýr, havsalam almýyor. Hele bunlarý ona hazýrlatanlarý düþündükçe Türkiye’nin nasýl tehlikelere mâruz bulunduðunu daha iyi anlýyorum.

Ne yazýk ki, darbeci komplocular yarým asýrdan beri bu millete olmadýk iftiralar atýyor, inim inim inletiyorlar.

27 Mayýs’ta DP’lileri gözden düþürmek için medya ile birlikte az mý alçaklýk yapmýþlardý?.. Gençlerin kýyma makinalarýnda öðütüldüðünü söylemiþler, ellerinde naylon donlarla, Afgan tazýsýyla dolaþmýþlardý. Lâkin bu millet demokratlarý ve þehit Menderes’i sevmeye devam etti.

Bütün yapýlanlarý tek tek sayacak yerimiz ve imkânýmýz yok. Sadece þu son 28 Þubat Darbesi’ndeki medyanýn soytarýlýðý ve darbeci Batý Çalýþma Grubu’nun komplolarý bile oynanan vodvilleri bütün açýklýðýyla ortaya koymuyor mu?.. Artýk Fadime Þahinler’in Ali Kalkancý’larýn nasýl alçakça bir oyunun adi piyonlarý olduklarýný bilmeyen kaldý mý?..

Aslýnda 28 Þubat’tan bu yana çevrilen dolaplarýn içyüzleri de yakýnda ortaya çýkacaktýr. Esasen Ergenekoncularýn da telâþýnýn sebebi budur.

 

MGK’dan bir anekdot

Efendim, merhum Özal, Millî Güvenlik Kurulu’nun dayatmacý tavrýndan hoþlanmaz ve bu kurulu aslâ Bakanlar Kurulu’nun üzerinde kabul etmezdi. Ancak, 12 Eylül dönemi henüz yeni bitmiþti; darbecilerin baþý hâlen Cumhurbaþkaný idi ve Özal da askerle iliþkileri iyi götürmeye çalýþýyordu.

Baþbakanlýk Müsteþarý iken Özal’ýn talimatýyla MGK gündemini ve evrakýný didik didik eder, gördüðüm yanlýþlýklarý ve terslikleri Özal’a anlatýrdým. Bu uygulamaya bakanlýklarým sýrasýnda da devam ettik. Dýþiþleri bakanlarýna daimî vekâlet görevim dolayýsýyla, hem müsteþar hem de bakanken MGK toplantýlarýnda genellikle bulunmuþtum.

1988 yýlýnda Millî Eðitim Bakanlýðým sýrasýnda merhum Özal’ýn gönderdiði MGK sunuþlarýný incelerken MÝT Müsteþarlýðý’nýn mûtad bilgi raporunda þunlarýn yazýlý olduðunu görünce hem kahkahalarla güldüm hem de kýzdým. Raporun Fethullahçý grupla ilgili deðerlendirmesinde, Fetullahçýlarýn Humeynî yanlýsý olduklarý ve silâhlý terör gruplarý oluþturarak Ýslâm Devrimi hazýrlýklarý yaptýklarý yazýlýydý.

Doðru rahmetli Özal’a koþup durumu anlattým. Çok sinirlendi; daha önce de sýk sýk aramýzda yaptýðýmýz gibi, “Sen üzerlerine git, duruma göre gerekirse ben de konuþurum” dedi.

Evren’in baþkanlýðýnda yapýlan MGK toplantýsýnda, önce bir korgeneral olan MÝT Müsteþarý raporunu okudu. Daha sonra Evren gündemin diðer maddesine geçmek istedi. Herhalde Kurul’un toplantý tarihinde ilk olarak rapor üzerinde söz istedim. Fethullah Gülen grubunu yakînen tanýdýðýmý ve raporda yazýlý olanlarýn hiçbir þekilde doðru olamayacaðýný; Grubun Humeynî rejiminin karþýsýnda olduðunu ve terörle, silâhla ilgilerinin bulunmadýðýný kesin bir dille ifade ettim. Bunun üzerine Müsteþar klâsik bir itiraz þekliyle ‘Ama elimizde bantlar var’ cevabýný verince, ‘Burasý devletin en üst bir kuruludur. Varsa çýkarýn bantlarý da biz de müstefîd olalým’ dedim. Bu arada, müdahale vaktinin geldiðini gören Özal da beni destekleyerek raporu sert bir þekilde eleþtirdi. Olan biten karþýsýnda çok bozulan Evren, hýrsýný Müsteþar’dan aldý ve Gülen Grubu hakkýndaki gerçeðe aykýrý beyanlar rapordan çýkartýldý.

 

Gereði yapýlmalý!

Düþünebiliyor musunuz sevgili okuyucular, aradan tam 21 yýl geçtikten sonra (Anekdotumdaki raporu hazýrlayanlar ile varlýðýný güvenliðimizin teminatý olarak gördüðümüz MÝT’i birbirinden ayýrt ediyorum), birileri çýkýyor, aynen 21 yýl önce yapýldýðý gibi Fethullah Gülen grubunu ‘FSTÖ’ (Fethullahçý Silâhlý Terör Örgütü) gösterebilmek için evlerine silâh ve mühimmat yerleþtirin diye eylem plâný hazýrlýyor...

Lâkin, bu rezalet karþýsýnda, esef etmekten ve köþe yazýsý yazmaktan baþka da yapýlmasý gerekenler vardýr. Þöyle ki;

1. Önce bu raporu düzenleyerek açýkça suç iþleyenler hakkýnda, TSK’nýn üst kademesi mevzuat çerçevesinde derhal gereðini yapmalýdýr.

2. Makûl bir süre bekledikten sonra Baþbakanlýk da Baþbakan’a baðlý Genelkurmay Baþkanlýðý’na, suç iþleyenler konusunda gereðinin yapýlmasýný yazýlý olarak bildirmelidir.

3. Aslýnda bu mesele, askerî yargýdan çok sivil yargýyý ilgilendirdiði için yargýda da soruþturma baþlatýlmalýdýr.

Darbeci taslaklarýna son bir diyeceðimiz var: Biliniz ki artýk bu millet sizin iftiralarýnýza ve yalanlarýnýza hiçbir þekilde inanmýyor.

 

Hasan Celal Güzel, Radikal, 14.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...