Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Allah'ýn rahmetini kestiði 15 davranýþ

 

Rabb'imizin rahmetinden mahrum býrakan hallerimiz!

 

Bu konu, herkes için çok önemli olmasýna raðmen maalesef insanlarýn çoðu gerektiði kadar bunu düþünmemektedir. Hatta insan kendini, Allah'ýn rahmetinden mahrum býrakan halleri terk etme yerine, alýþkanlýk haline getirip devam ettirme temayülündedir.

Böylece kendilerini zor durumda býrakan hallerinden dolayý insanlar yanýnda itibar göremez hale bile gelmekte, huzursuz bir hayat yaþayarak kendi kendilerini cezalandýrmýþ bile olmaktalar.

 

Ýþte bu kötü düþünce ve davranýþlarýn bazýlarýný burada kýsaca dikkate vereceðiz. Her insan, bu konularý ve bu halleri düþünmeli, dikkatle deðerlendirmeli, kendini korumak için devamlý tedbirler almalý, tekrar etmemek için de ciddi gayret göstermelidir.

 

Sahibini Rabb'imizin rahmetinden mahrum býrakan kötü düþünce ve davranýþlardan bazýlarý:

 

1— Gurur ve kibir: Ýnsanlarla muhatap olurken kendini üstün, muhataplarýný da küçük görme hali insaný, Allah'ýn rahmetinden mahrum býrakan hallerin en baþýnda gelmektedir.

 

2— Zulüm: Gücünün yettiði insanlara zulmetmek, zulmederek yaþamayý alýþkanlýk haline getirmek.

 

3— Kýskanmak: Allah'ýn baþkalarýna nasip ettiði nimetlerden rahatsýz olmak, her türlü deðerli nimetlere kendini layýk görmek.

 

4— Nankörlük: Allah'ýn kendisine nasip ettiði nimetleri küçümsemek, þükür gerektirecek büyüklükte nimet olarak görmemek.

 

5— Düþmanlýk: Kin, intikam ve nefret duygularýyla bakmak, bu duygularýný tatmin için hep fýrsat kollamak.

 

6— Hýrs: Hýrsý, bir ahlâk haline getirmek, hemen her konuda rahatsýzlýk verecek derecede hýrs içinde olmak. Sahip olduklarýna kanaat etme sevinci duymamak..

 

7— Ýsraf: Hayatýný israf içinde yaþamak, çevreye israflý bir hayat yaþama örneði vermek.

 

8— Ýnat: Kendini nazara vermek için hep zýtlaþmayý esas almak, bunu da zevk alarak yapmak.

 

9— Anlaþma ve sözleþmelerine riayet etmeyi vazgeçilmez dürüstlüðü olarak bilmemek, menfaati gerektirdiði takdirde sözünde durmamaktan çekinmemek.

 

10— Aile büyüklerine ve yakýnlarýna karþý mükellefiyetlerini yerine getirmeyip maðduriyetlerine sebep olacak derecede ilgisizlikte bulunmak.

 

11— Hep kusur ve yanlýþlarý araþtýrmak, bulduðu yanlýþlarý da lezzetle anlatmak.

 

12— Münakaþadan, iddialaþmaktan, itham ve tenkitten hep zevk almak, bunlarý kendi baþarýsý gibi görmek, göstermek.

 

13— Halinden devamlý þekilde þikâyetçi olmak. Þikâyet ederek yaþamayý alýþkanlýk haline getirmek.

 

14— Ýnsanlar arasýnda laf götürüp getirmek, fertlerin ve ailelerin münasebetlerini bozacak konuþmalar yapmayý alýþkanlýk haline getirmek.

 

15— Gýybet: Dedikodu þeklindeki konuþmalarý bir huy haline getirmek. Bu huyundan hep lezzet almak, gýybeti hayatýnýn vazgeçilmezi haline getirmek.

 

Saydýðýmýz bu kötü alýþkanlýklar, insaný Allah'ýn rahmetinden mahrum býrakan hal ve hareketlerin baþýnda gelmektedir. Bu sebeple hemen herkes davranýþlarýný gözden geçirmeli, Ýlahi rahmetten mahrum býrakan hallerden kendini koruma gayretinde olmalý, tutum ve davranýþlarýný hep düzeltme mücadelesi içinde bulunmalýdýr.

 

Sizin de ayný fikirde olduðunuzu düþünüyorum. Ýnþallah yanýlmýyorumdur.

 

 

Ahmet Sahin, Zaman, 10.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...