Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Allah'ýn rahmet ve bereketini çeken 10 hal

 

Rabb'imizin rahmetini celbeden hallerimiz

 

Ýrþat eserlerinde Allah (cc)'ýn rahmet ve bereketini celbeden haller sýralanmaktadýr. Kimde bu güzel haller ahlak halinde yerleþmiþse, Rabb'imiz o kulunu sevmekte, rahmet ve bereketine onu layýk görmektedir.

Ýsterseniz sözü fazla uzatmadan Rabb'imizin bizde görmeyi istediði rahmet ve bereket sebebi güzel hal ve davranýþlardan on tanesini buraya alalým. Bakalým bu hallerden bizde ne kadarý ne ölçüde var, bir görelim. Ýrþat eserlerinde bu güzel haller þöyle sýralanmaktadýr:

 

1— Rabb'imizin rahmet ve bereketini celbeden hallerin sahibi olmak isteyen insan, en baþta kendi kusur ve hatalarýný gözden geçirmeli, bunlarý terk etmek için kendi içinde mücadele vermeli, Rabb'ine hep dua ve iltica halinde olmalý, ibadetli ve itaatli yaþamayý, hayatýnýn gayesi bilmelidir. Ýþte bu düþünce ve davranýþ içinde olan kimseyi Rabb'imiz rahmetine layýk görmektedir.

 

— Bu durumda siz de davranýþlarýnýzý bir gözden geçirmek ister misiniz? Kusurunuzu ne kadar görmek istiyor, ne ölçüde vazgeçmek için kendi içinizde mücadele veriyor, hayata gönderiliþ gayenizin ne derece farkýnda olabiliyorsunuz? Var mý Rabb'imizin rahmetini celbedecek davranýþlarýn sahibi olma dikkat ve hassasiyetiniz?

 

2— Anne, baba ve aile büyüklerine gerekli hürmet ve alakayý ne kadar gösteriyor, imkânlarýnýz nispetinde ihtiyaçlarýný karþýlamaya ne ehemmiyette çalýþýyor, yardým etmeyi vazgeçilmez vazifeniz olarak ne kadar görebiliyorsunuz?

 

— Bu konudaki hassasiyetinizi bir gözden geçirmek ister misiniz?

 

3— Komþularla, çevre ile iyi münasebetler kurarak üzüntülerine ortak olup sevinçlerini paylaþmak konusunda ne kadar ilgili davranýyorsunuz?

 

— Böyle vefalý bir dostluðunuz var mý komþularýnýza karþý?

 

4— Küskün ve ihtilaflý insanlarýn arasýna girip barýþtýrma gayretiniz ne nispette?

 

— Bu konuda dostlarýnýzý memnun eden halleriniz oluyor mu?

 

5— Musibet ve hastalýklara maruz insanlarý ziyaret edip yardýmda bulunma anlayýþýnýz ne durumda?

 

— Var mý böyle kara gün dostu olma özelliðiniz?

 

6— Helal kazancý hayatýn hedefi bilerek çalýþmak, haramdan ise yýlandan, akrepten kaçar gibi kaçma titizliði göstermek.

 

— Bu konudaki hassasiyetiniz ne durumda? Haramlara karþý tavrýnýz açýk ve kesin mi?

 

7— Üzüntü, sýkýntý ve mahrumiyet devrelerinde ümitsizliðe düþmemek, 'Bu da geçer yaHu!' diyerek ayakta kalmayý baþarmak.

 

— Böyle zor devrelerde moraliniz saðlam kalýyor, zorluðu atlatabileceðinize inanýyor musunuz?

 

8— Baþýnýza gelenler konusunda Allah'ýn takdiri diyerek kadere rýza ile bakmak, olaylarýn arkasýnda hikmetlerin olabileceðini düþünerek sonucu sabýrla beklemeye yönelmek.

 

— Yani kaderinize rýza ile bakýyor, davranýþlarýnýzý teslimiyetle sürdürüyor musunuz?

 

9— Ýmkânlarýnýz müsait olsa bile iktisatla yaþamayý tercih etmek, israflý hayattan uzak durmak konusunda tavrýnýz kesin mi?

 

— Özel bir dikkatiniz var mý israftan kaçýnýp iktisatlý yaþama konusunda?

 

10— Topluma faydalý hizmetler verenlerle ilginiz var mý, desteðiniz söz konusu mu?

 

— Varsa, bunu yeterli bulmuyor, keþke daha fazlasýný yapabilsem diye hayýflanýyor musunuz?

 

Dikkat: Rabb'imizin sevdiði bu güzel hallerin yarýsýndan fazlasýna sahipseniz, hayrýnýz þerrinize galip demektir ki, bu halinizle kurtulanlardan sayýlabilirsiniz. Þayet bu güzel hallerin daha fazlasýna sahipseniz, Rabb'imizin rahmetini celbeden halleri nefsinde toplayan bahtiyarlardan biri olarak þükür duygusuna girebilirsiniz. Yeter ki çoðalttýðýnýz bu güzel hallerinizi ömür boyu sürdürme azim ve aþkýnda olasýnýz.

 

Ahmet Sahin, Zaman, 09.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...