Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ruhun lezzeti için mi, Allah’a yakarýþ için mi, yoksa hayatlarýný Esmaü’l Hüsna ile yaþamak için mi okuyorlar? Onlara Cevþen okumayý kim, ne diyerek tavsiye etti?

 

Bazýsý dua olduðu için, bazýsý vakitlerini süslemek için; kimi yolculuk sýrasýnda, kimi de çocuðunu uyutmak için okudu. Ünlülere varýncaya kadar yediden yetmiþe Cevþen çantalarda, ceplerde, boyunlarda taþýnýyor. Okuyamayanlar da Cevþen’i kaset ve CD’lerden takip ediyor.

 

Ýlmi, þifayý, rýzký, tefekkürü, tevhidi, hidayeti ve korunmayý barýndýran Cevþen’ül Kebir, Rabb’imizi bize nasýl öðretiyor? Cevþen’i ilk seslendiren Ýhsan Atasoy, Ýstanbul Vatikan Temsilcisi Georges Marovithc, Sakarya Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Davut Aydüz, yazar ve programcý Senai Demirci, yazar Gülay Atasoy, yazar Cemil Tokpýnar, gazeteci Mehmet Ali Bulut ve Nuriye Uþþak ile Cevþen okuma üzerine görüþtük.

 

 

 

“Cevþen okuyan adam” Ýhsan Atasoy:

 

“Cevþen, çýkar saðlama düþüncesiyle okunmaz”

 

 

Siz uzun yýllardýr Cevþen okuyorsunuz. Cevþen’i ilk okumaya ne zaman ve nasýl baþladýnýz?

 

Nasýl tanýdýðýmý çok net olarak hatýrlamýyorum. Risale-i Nur’u tanýyan herkes Cevþen’i de tanýmýþ oluyor. Çünkü Risale-i Nur’da Cevþen’le ilgili bahisler geçiyor. Hatta Risale-i Nur Külliyatý’nýn özünün Cevþen’e dayandýðý söylenir. Risale-i Nur’u okuyan herkese Cevþen okumak tavsiye edilir. Bize de risalelerden tavsiye edilmiþtir.

 

Ne zamandýr Cevþen okuyorsunuz?

 

45 yýldýr okuyorum. Her gün okuma alýþkanlýðým 6 – 7 yýl öncesine dayanýr. Tabii mübarek geceler ve özel gecelerde de okuyorum. Yemek yemeyi, su içmeyi nasýl terk etmiyoruz, Cevþen okumadýðýmýzda da eksiklik hissetmeliyiz. Göz ameliyatým nedeniyle birkaç gündür Cevþen okuyamamýþtým, bugün ilk defa okudum ve okumadýðým zaman içerisinde kendimde hep eksiklik hissettim.

 

 

 

Cevþen’i Türkiye’de ilk seslendiren insan olarak biliniyorsunuz. Cevþen’i seslendirme düþünceniz nasýl oluþtu?

 

Þahsen benim “Cevþen’i seslendireyim” gibi bir düþüncem hiç olmadý. 1969’da Ýmam Hatip son sýnýftayken Gaziantep’e geziye gitmiþtik. Bir ikindi namazý sonrasý Cevþen’i elime almýþ mýrýldanarak okuyordum. Çok manevi bir ortamdý. Ýki kardeþ beni dinlemek istediler. Hem benim okumamdan dinlediler hem de ellerindeki Cevþen’lerden takip ederek okuyorduk. Haberim olmadan merhum Nazým Gökçek kayýt yapacaðý teybi göremeyeceðim bir yere yerleþtirmiþ. Daha sonra yanýma gelerek “Fazla ilerlememiþsiniz kardeþ, baþtan baþla da ben de takip edeyim” dedi. Baþtan sona Cevþen’i okuduk. Tabii farkýnda olmadan sesimi baþtan sona bir kasete kaydetmiþler. Bu o yýllarda habersiz yaptýðým ilk kayýttýr. Bu kaset çoðaltýlarak elden ele dolaþtý, radyolarda yayýnlandý. Þu an bende de o kayýt yok, ama soranlara hep o kýrk sene önceki habersiz seslendirdiðim Cevþen’i dinlemelerini söylerim. Nazým Gökçek abinin ihlâsý sayesinde “Cevþen okuyan adam” olarak tanýndým. Habersiz okuduðum ilk Cevþen ile Türkiye’de meþhur oldum.

 

Cevþen’i profesyonelce seslendirme nasýl gerçekleþti?

 

Profesyonel seslendirme meselesi de ilk olarak amatörce yapýlan kaset kaydýný gerçekleþtiren Nazým Gökçek aðabey ve diðer arkadaþlarýn, Cevþen’in profesyonel kaydýnýn yapýlmasý gerektiði düþüncesiyle baþladý. Sonrasýnda stüdyolarda yeni çekimlere baþladýk.

 

Habersiz kaydedilen Cevþen ile stüdyolarda okuduðunuz Cevþen arasýnda fark var mý?

 

Habersiz okuduðum Cevþen’in yanýnda sonraki okuduðum Cevþen’ler taklit gibi kalýr. Çünkü hep o doðal okumamý düþünerek, taklit ederek okurum. Günümüzde birçok Cevþen seslendirme çalýþmalarý yapýlýyor. Tabii her Cevþen seslendirmesi birbirine yakýn olmakla birlikte farklýdýr. Çünkü Cevþen standart bir beste deðildir. Deðiþik ruh hallerinde okunduðu için bazý farklýlýklar oluþur.

 

 

 

Seslendirdiðiniz Cevþen, radyoda yayýnlandýktan sonra dinleyiciler size ulaþtý mý?

 

Evet... Cevþen’i o ses, o yorum ve Esmaü’l- Hüsna’daki tesir ile dinleyen pek çok kimse beni arayýp buldu. Büyük bir alaka ile çok memnun olduklarýný ve etkilendiklerini söylediler. Kur’an-ý Kerim’i de baþtan sona seslendirip Hatm-i Þerif yapmamýza raðmen “Cevþen okuyan adam” olarak tanýndým.

 

 

 

Cevþen birçok hususiyetleri ve faydalarý olan bir dua... Cevþen’i okurken bu faydalarýný düþünmek gerekir mi?

 

Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Cevþen’ül Kebir için “bin özelliði vardýr” diyor. Zaten içinde bin bir Esma-i Ýlahi olduðu için, bin özellik ona denk geliyor. Bu özellikler saymakla bitmez. Okuduðunuz zaman þifa bulursunuz, musibetlerden kurtulmamýza yardýmcý olur ve bunun gibi birçok madde sayýlabilir. Elbette Cevþen, bu maddeleri göz önüne alarak çýkar saðlama düþüncesiyle okunmaz. Böyle okunmamalýdýr. Cevþen, tamamen Cenab-ý Hakk’a bir dua, bir iltica ve ondan niyaz maksadýyla okunmalýdýr. Her özellik her okuyanda görülecek anlamýna gelmez. Bilinmelidir ki bu duayý okuyan en büyük þahsiyet Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’dir. Ancak Peygamberimiz Cevþen okuduðunda bin özelliðine de mazhar olmuþtur.

 

Bazý ibadet ve dualarýn zamanlarý ve yeri var. Cevþen okumanýn yeri ve zamaný var mýdýr?

 

Cevþen her yerde okunabilir. Belli bir okuma yeri ve zamaný da yoktur. Nitekim yolculuklarým sýrasýnda vaktimi Cevþen okuyarak deðerlendiriyorum. Ýmkâný olanlar her gün bir kere okumalýdýr. Üstad Bediüzzaman, “35 sene okudum” diyor. Ve üstadýn “zehri izale etti” ifadesi var ki, bu çok önemlidir. Demek ki zehirleniyor. O zehirden yüzde yüz ölmesi lazým; fakat Cevþen, okunarak iþte o zehrin izalesini yapabilecek derecede etkili bir duadýr. Bazýlarý her gün okuyamadýðýný söylüyor. Bu durumda ise 3’e bölerek okunmalý ya da haftada bir okumalýyýz.

 

 

 

Cevþen’le ilgili hatýranýz var mý?

 

Elbette... Almanya’da bir dostumuz var. Kendi öz kardeþinin de kendisi gibi Ýslamî hayatý yaþamasý ve hidayete erme konusunda çok gayret sarf etmiþ. Her geldiðinde ona kitaplar, eðitici kasetler hediye etmesine raðmen bir türlü kardeþi hidayete ermiyor. Yine bir gün yolda arabayla seyir halindeyken son olarak bir kaset daha dinletmek istemiþ ve “Ya adam olursun ya da olmazsýn” diye de aðýr bir söz söyleyerek Cevþen kasetini teybe koymuþ. Epey bir süre gittikten sonra kardeþi arabayý kenara çeker ve “Sen bugüne kadar yaþadýn mý?” diye kendine soru sorarak aðlamaya baþlar. Arabanýn içindeki abisi de bu nasýl bir tesir diyerek þaþýrýr. Kardeþi de hidayete erer. Ýþte Cevþen’in bin hasiyetten bir tanesi olarak görülebilecek bir aný...

 

Moral Dünyasin dan alinti...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...