Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýnternet güvenliði uzmanlarý internet kullanýcýlarýný arama motorlarýndan yapacaklarý aramalara karþý uyardý. Bu uyarýyý dikkate almanýzda büyük fayda var!

 

 

Ýnternet güvenliði uzmanlarý, "music", "download" veya "free" gibi sözcüklerle arama yapmanýn virüs riskini büyük ölçüde arttýrdýðý uyarýsýnda bulunuyor.

 

Merkezi ABD'de bulunan bir anti-virüs yazýlým þirketi, 5 büyük arama motoru Google, Yahoo, Live, AOL ve Ask'da 2600 popüler sözcüðü inceleyerek ve 413 bin web sayfasýný analiz ederek, internetin en tehlikeli kelimelerini tespit etti.

 

"Free" (bedava), "music" (müzik) ve "download" (indirme) kelimeleriyle yapýlan aramalarýn kötü amaçlý yazýlým riskini artýrdýðýný belirleyen uzmanlar, arama çubuðuna "free music downloads" yazmanýn internette sörf yapanlarýn virüs riskini yüzde 20 artýrmasýna neden olduðunu buldular.

 

Firma yetkilisi, sadece bir yýl içinde kötü niyetli yazýlým olarak adlandýrýlan virüslerde çok büyük deðiþiklikler olduðunu belirterek, "Bodrumunda virüs hazýrlayanlardan, organize siber suçlara, terörizm ve diðer organize jeopolitik saldýrý biçimlerine kadar virüsler tespit ettik" dedi.

 

"Screen saver (ekran koruyucu), free games (bedava oyunlar), work from home (evden çalýþma), olympics (olimpiyatlar), videos (videolar), celebrities (ünlüler), music (müzik) ve news (haberler) kategorilerinin en yüksek virüs bulunma riskine sahip olduðunu belirten anti-virüs þirketinin uzmanlarý, "word unscrambler (kelime þifresi çözücü), lyrics (þarký sözleri), myspace, free music downloads, phelps, game cheats (oyun ipuçlarý), printable fill-in puzzles (bulyap yazdýrma), free ringtones (bedava cep telefonu melodisi) ve solitaire (iskambil falý) sözcüklerinin de en risklilerden olduðunun altýný çizdiler.

 

AA

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...