Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Alman ordusunda bir Müslüman kadýn

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/64358.jpg

 

 

 

29 yaþýndaki Fas kökenli Nerime H., iyi eðitimli genç bir kadýn. Onu Almanya’da yaþayan diðer göçmen kökenlilerden ayýran en büyük özellikse Alman ordusunda görev yapan az sayýdaki Müslüman askerden biri olmasý.

Üstçavuþ rütbesindeki Nerime’nýn orduya katýlmasýnda en büyük etkenlerden biri, Alman ordusunun son dönemde artan yurtdýþý misyonlarý ve bu görevler için gidilen ülke halkýnýn büyük bir bölümünün Müslüman olmasý. Þu sýralar Afganistan'daki yeni görevi için hazýrlýklarýný sürdüren Nerime beþ yabancý dil biliyor. Ancak bununla da yetinmeyeceðini belirterek ekliyor:

 

“Fransýzca, Arapça, Türkçe, Ýspanyolca, Ýngilizce ve Almanca biliyorum. Þimdiyse Dari dili öðreniyorum. Çünkü bölüðümün görev alaný Kunduz. Afganistan’ýn bu bölgesinde ve özellikle ülkenin kuzeyinde konuþulan dillerden biri de bu.”

 

‘Biçilmiþ kaftan’

 

Üstçavuþ Nerime þimdiye kadar üç ayrý yurtdýþý görevine katýlmýþ ve þimdi bir sonraki görevi için hazýrlýk yapýyor. Sadece kadýn olarak askerlik mesleðini seçmiþ olmasý bile kendisini istisnalar arasýna sokarken, bu 29 yaþýndaki genç askerin, Alman ordusunda görevli az sayýdaki Müslüman kadýndan biri olmasý onu daha da özel kýlýyor.

 

Ordu sendikasý hükmündeki Federal Alman Ordu Mensuplarý Birliði'nin Baþkaný Yarbay Ulrich Kirsch, hem Alman hem de Fas uyruðuna sahip Nerime gibi çok kültürlü askerlerin özellikle yurtdýþý misyonlarý için biçilmiþ kaftan olduðu görüþünde. Kirsch, “Bünyemizde Kosova ya da Afganistan gibi görev aldýðýmýz ülkelerden gelen göçmenler olduðunda kendilerinden çok þey öðrenme ve bu kültürel zeminlerinden istifade etme fýrsatý bulabiliyoruz. Bu yüzden bünyemizde göçmenlerin görev almasý çok mantýklý” diyor.

 

"Afganistan'da zorluk çekmedim"

 

Üstçavuþ Nerime 60’lý yýllarda Fas’tan Almanya’ya gelen bir iþçi ailesinin çocuðu. Almanya’nýn Aþaðý Saksonya eyaletinde doðup büyümüþ olan genç askerin bir sonraki görev yeri yine Afganistan. Nerime, Müslüman olduðu için daha önceki Afganistan görevinde de orada yaþayan halkla diðerlerine göre daha kolay anlaþtýðýný belirtiyor. Nerime, “Müslüman olmamdan dolayý bu kültüre iliþkin bilgi birikimimi daha önceki Afganistan görevimde de kullandým. O zaman da Kunduz’daydým. Oradaki halkla ve özellikle Afgan kadýnlarla iletiþimim bu yüzden kolay oldu. Müslüman olduðumu öðrenmeleri bana diðerlerine göre daha çok kapý açtý diyebilirim” diyor.

 

Göçmen kökenli askerlerin sayýsý artabilir

 

Þu an yurtdýþýnda görevli Alman askerlerinin sayýsý 6 bin 500. Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Komutaný Yarbay Jürgen Amman, gelecekte Alman ordusunda görev yapacak göçmen kökenli askerlerin sayýsýnýn artabileceðini söylüyor:

 

“Ordumuz buna açýk. Müslüman genç erkek ve kadýnlar orduya baþvurduklarýnda gerekli imtihanlardan geçirilip bu mesleðe uygun olup olmadýðýna karar verilir. Orduda görevli Müslüman askerlerin sayýsý artarsa o zaman bizim de örneðin ibadetlerini gereðince yerine getirebilecekleri mekânlarý tesis etmemiz gerekecek. Buna açýðýz ve bu görevi yerine getirmeye de hazýrýz.”

 

Alman ordusunda þu an yaklaþýk yüz kadýn asker görev yapýyor. Üstçavuþ Nerime erkek egemen askerlik mesleðinde kendini kanýtlamak için bir hayli uðraþ verdiðini anlatýyor. Nerime, “Kadýn olduðunuzdan bu meslekte kendini ispatlamak için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Meziyetlerimi ortaya koyup örneðin diðer meslektaþlarým yüzde yüz efor harcýyorsa benim bunun yerine yüzde iki yüzlük kapasite kullanmam gerekiyor” diyor.

 

Ulrike Hummel/ Çeviren: Meltem Karagöz

Editör: Murat Çelikkafa

 

Moral Haber, 11.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...