Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzaman'ýn dua listesi

 

http://www.risalehaber.com/images/news/55455.jpg

 

Bediüzzaman, uzunca bir liste çýkardý ve Ýbrahim'in de adýný ilave etti. Ýbrahim, 'Üstad'ým, merak ettim. Bu liste nedir' diye sorunca

 

Dua listesi

 

– Üstad’ým, bize dua eder misiniz, dedi.

 

Uzak bir yoldan gelmiþti. Eserlerini okuduðu Bediüzzaman’ý görmek, hayýr duasýný almak istemiþti.

 

– Ýnþaallah kardeþim, dedi Bediüzzaman:

 

– Dua ibadetin özüdür. Kulun Rabbine en yakýn olduðu andýr.

 

– Adýn neydi, diye sordu.

 

– Ýbrahim, diye karþýlýk verdi misafiri.

 

Bediüzzaman, uzunca bir liste çýkardý ve sonuna Ýbrahim’in de adýný ilave etti.

 

Listede yüzlerce isim vardý.

 

– Üstad’ým, merak ettim. Bu liste nedir, dedi.

 

Bediüzzaman, listeyi baþucuna koydu ve þöyle cevapladý:

 

– Nasýl ki bir yere mektup attýðýnda, zarfýn üzerine adresi yazarsan, gideceði yere doðru gider ve istenilen yere çabuk ulaþýr. Ayný þekilde, dua edeceðin kimseyi de ismiyle anarsan ayný þekilde Cenab-ý Hakkýn dergâhýna öyle ulaþýr.

 

Ýbrahim, baþýný salladý:

 

– Tamam Üstad’ým, dedi.

 

Bediüzzaman devamla þu dersi verdi misafirine:

 

– Hem gýyâbî yapýlan dua daha makbuldür. Çünkü ben senin aðzýnla günah iþlemedim, sen de benim aðzýmla iþlemedin. Cenab-ý Allah bir mü’minin diðer mü’min kardeþi için yaptýðý duayý kabul eder. Dua bir iksirdir, topraðý gümüþ yapar, gümüþü de altýn yapar.

 

 

Ömer Faruk Paksu'nun yazýsý:

(Bediüzzaman'la Yaþayan Öyküler kitabýndan)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...