Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türk! , Kürt! = ÝNSAN...

 

Biz türk-kürt ayrýmý yapmýyoruz. Yapanlarý þiddetle kýnýyoruz. Yapanlarý, vicdanlarýnýn sesine kulak vermeye davet ediyoruz. Biz kimiz ki ayrým yapabilecek kapasiteye sahibiz ? Ayný çamurdan yaratýlan varlýklar deðil miyiz ? Sen türksün o kürt ne fark eder ? Ýnsan mýsýn ? Amenna de, sus. En güzel þeydir insan olarak yaratýlmak, bilmez misin ?

 

Millet olarak üstünlüðün mü var ? Var diyorsan eðer, sana ne faydasý var ?

 

Kimi millet çalýþkan, kimi tembel. Kimi cesur kimi korkak. Sen nesin ? Cesur bir millete sahibsin, lakin sen korkak oldukdan sonra sana ne faydasý var ? Hiç adam akýllý düþündün mü ?

 

O zaman düþünme vaktin gelmis de geçiyor.

 

Iyi düþün üstünlük kimde ?

 

Hatirladin mi Peygamber (as)´ýn sözünü ?

 

Tekrarlýyalým istersen:

 

“Rabbiniz bir olduðu gibi, babalarýnýz, dininiz ve Peygamberiniz de birdir. Arabýn Aceme, [Arap olmayana] Acemin Araba üstünlüðü olmadýðý gibi, kýrmýzýnýn karaya, karanýn kýrmýzýya üstünlüðü yoktur. Hiçbir milletin diðerine üstünlüðü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir”.

 

Ne oldu, sesin çikmýyor! Hatýrladýn deðil mi ?

 

Bir de olaya Ayet penceresinden bakalým, ne dersin:

 

“Sizi tâife tâife, millet millet, kabile kabile yaratmýþým; tâ birbirinizi tanýmalýsýnýz ve birbirinizdeki hayat-ý içtimâiyeye âit münasebetlerinizi bilesiniz, birbirinize muavenet edesiniz. Yoksa sizi kabile kabile yaptým ki, yek diðerinize karþý inkâr ile yabâni bakasýnýz, husûmet ve adâvet edesiniz deðildir." (Hucurat; 13).

 

Ne oldu, sükût ediyorsun!

 

Yüce Allah´ýn katýnda tek üstünlük “takva” iken, senin ne haddine kendi milletini diðer milletlere nazaran üstün görmek ? Sen istediðin kadar ehemmiyyet ver, Allah katýnda hiç bir ehemmiyeti yoktur.

 

Kur´ân´ýn eþsiz tefsircisi Üstâd Bediüzzaman Hz.leri de bu konuyu ele almýþ, ve þu güzel sözleri söylemiþtir: “Ey Türk kardeþ! Bilhassa sen dikkat et! Senin milliyetin Ýslamiyet'le imtizaç etmiþ; ondan kabil-i tefrik deðil. Tefrik etsen mahvsýn! Bütün senin mazideki mefahirin, Ýslamiyet defterine geçmiþ. Bu mefâhir, zemin yüzünde hiçbir kuvvetle silinmediði halde, sen þeytanlarýn vesveseleriyle, desiseleriyle o mefahiri kalbinden silme!"

 

MaþAllah Üstâdým... Yine karanlýk görüþlere aydýnlýk getirdin, nur sacdýn...

 

Toparlýycak olursak eger, bir insanýn milleti ne olursa olsun ister türk, ister kürt, ister arap hiç fark etmez, önemli olan insan olabilmektir.

 

Pýnar

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...