Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bir Ayet…

 

Allah'tan korkun ve akrabalýk baðlarýný kesmekten sakýnýn" (en-Nisâ, 4/I)

 

...ve bir Hadis

 

Halit b. Zeyd (Ebu Eyyüb el-Ensarî) hazretlerinden rivayet edildiðine göre bir adâm Hz. Peygamber'e gelerek: "-Yâ Rasûlallah; beni Cennete sokacak bir ibadet söyler misiniz?" dedi... Rasûlüllah þu cevabý verdi: “Allah'a ibadet eder ve O'na hiç bir þeyi ortak koþmazsýn, namaz kýlar, zekât verir ve sýla-i rahm edersin". (Buharî, Zekât, 1).

 

Allah (c.c) ve Habibi Muhammed (a.s)´ýn emridir akraba baðlarýný koparmamak. Peki, bu nasýl olur ? Bunlar kimlerdir ?...

 

Ayet ve hadislerde geçen "rahim" (akraba) sözünün hangi derecede akrabalarý içine aldýðý hususunda farklý görüþler vardýr. Bazýlarýna göre kendileriyle evlenilmesi haram olanlar; bazýlarýna göre vârisler akraba sayýlýr. Bazý âlimler de, mahrem olsun olmasýn, kiþinin bütün yakýnlarý akraba (rahim) dir demiþlerdir. Bu son görüþ, toplumsal yardýmlaþma bakýmýndan daha kapsamlýdýr.(Þâmil ilmihali)

 

Silah-I Rahim´in dereceleri mevcuttur. En aþaðý derecesi akrabalarýmýza karþý tatlý sözlü, güler yüzlü olmak; karþýlaþtýðýmýzda selâmlaþmayý, hal hâtýr sormayý ihmâl etmemek; dâima kendileri hakkýnda iyi þeyler düþünmek ve hayýr dilemektir. Ýkinci derece de ziyâretlerine gitmek ve çeþitli konularda yardýmlarýna koþmaktýr. Bunlar daha çok bedenî hizmetlerdir. Özellikle yaþlýlarý zaman zaman yoklayarak, yapýlacak iþleri varsa onlarý takib etmek kendilerini sevindirecektir. Sýla-i rahmin üçüncü ve en önemli derecesi akrabalara malî yardým ve destek saðlamaktýr.(Þâmil ilmihali)

 

Evet, yakýnlarýmýz…teyzemiz, amcamýz, dayýmýz…

Ýhtiyacý olanýn ihtiyacýna maddi mânevi karþýlýk vermek üzerimize borçtur. Hele de bu teyze, dayý, amca gibiler ise. Çünkü unutmamalýyýz ki “Teyze, anne yarýsýdýr” , “Dayý ise baba”. Onlardan güleryüzü, tatlý sözü, ziyareti asla eksik etmemeliyiz. Edilen ziyaretler aramýzdaký sevgiyi, baði güçlendireçektir.

 

Aile baðlarýný koparanlarý dahi biz arayýp sormalýyýz. O beni aramiyor, bende aramam! düsüncesine asla kapýlmamalýyýz.

 

Nitekim Hadis-i Þerif de: „Ýyiliðe benzeri ile karþýlýk veren kiþi, tam anlamýyla akrabasýný görüp gözetmiþ olmaz. Hakiki sýla, kiþinin kendisi ile ilgiyi kesenleri görüp gözetmesidir" (Buharî, Edeb, 15)

Link to comment
Share on other sites

cok güzel ve önemli konuya degindin. Allah razi olsun.

öyle es gececek konu degil, cünki hergün ve her an ic ice oldugumuz bir mesele.

 

 

Allahü teâlâ buyuruyor ki, "Ben Rahmaným, rahmi yarattým, ona kendi ismimden isim verdim. Akrabasýný gözeteni gözetirim. Ýlgisini kesenle de ilgiyi keserim"[buharî]

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...