Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ünlü Alman spiker Ýslamý seçti

 

 

 

Dünyaca ünlü müzik kanalý MTV'nin Alman asýlý spikeri Kristiane Backer din deðiþtirerek Ýslam'ý seçti.

 

MTV televizyonu kurulduðunda Kristiane Backer beyin takýmý arasýnda yer alýyordu. Henüz 20'li yaþlarýn baþýnda MTV yöneticileri ondan daha iyi faydalanmak için televizyonun merkezi olan Londra'ya çaðýrdýlar.

 

MTV'nin bir çok programýnda ekran yüzü olan Kristiane Backer'in hayatý bir partide deðiþti. Dünyaca tanýnmýþ ünlü yýldýzlar Seal, Gavin Rossdale ve Elizabeth Hurley'in de bulunduðu bir partide Pakistanlý ünlü kriketçi Ýmran Khan'la tanýþan Kristiane Backer'ýn hayatý o gece deðiþti. Ýmran Khan'la birlikte olmaya baþlayan Backer Pakistan'ý ziyaret etti.

 

Pakistan'da tüm yoksulluða raðmen insanlarýn paylaþma isteðinden etkilenen ünlü TV spikeri, bu sayede Ýslam'ý daha da yakýndan tanýma fýrsatý buldu. Pakistanlý Ýmran Khan'la evlendikten sonra MTV'deki iþinden ayrýlan Kristiane Backer bu günlerde ayrý bir heyecan yaþýyor. Backer "MTV'den Mekke'ye" adlý kitabýný piyasaya sürmeye hazýrlanýyor. Kuran-ý Kerim okuduðunda çok rahatladýðýný dile getiren Backer, "Kuran'ý okuduðumda sanki Allah'la doðrudan konuþuyormuþum hissini yaþayorum" dedi. Þu anda 43 yaþýnda olan Kristiane Backer, Ýslam'ýn Batý'da yanlýþ anlaþýldýðýný da vurguluyor.

 

Müslüman olduktan sonra Türkiye'yi de ziyaret eden Kristiane Backer'in internet sayfasýnda Türkiye'de ziyaret ettiði camilerin fotoðraflarý da yer alýyor.

 

Hürriyet, 10.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...