Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yeni Safak Yazari: Risalei Nur okuyarak AB'ye girecegiz

 

Yeni Þafak yazarý Nazif Gürdoðan, "Osmanlýlarýn torunlarý Batý Avrupa'ya “Risale” okuyarak gidiyorlar" dedi

Risale Haber-Yeni Þafak yazarý Nazif Gürdoðan, "Osmanlýlar Doðu Avrupa'ya “Mesnevi” okuyarak gitmiþlerdi. Onlarýn torunlarý Batý Avrupa'ya “Risale” okuyarak gidiyorlar" dedi.

 

Hafta sonunda, Yeni Asya International'in Köln'de, Bediüzzaman'ýn, dünyadan ayrýlýþýnýn 49'uncu yýlýnda düzenlenen “Küresel Kriz” paneline katýldýðýný belirten Gürdoðan, sýnýrlarýn ve duvarlarýn ortadan kalktýðý bir dünyada, bir ülkede ortaya çýkan bir ekonomik krizin kýsa zamanda bütün ülkelerde etkisini gösterdiðine dikkat çekti.

 

Krizlerden arýnmýþ bir dünya için, Bediüzzaman'ýn hayatý ve düþüncesiyle, en güzel örneðini verdiðini ifade eden Gürdoðan, "eriþilmez yalýnlýðý, mesleði ve yaþý ne olursa olsun, herkesin benimsemesi gerekir. Onun en etkili eseri, yalýnlýðýn zirvesine ulaþan hayatýdýr.

Kanadalý iletiþimci Marshall McLuhan, “Ýletiþim aracý mesajýn kendisidir” demiþti. Uzun ve bereketli ömründe, caný pahasýna, düþüncesinden ve hayat tarzýndan hiç taviz vermeyen Bediüzzaman'ýn, en etkili mesajý, “bir lokma bir hýrka”ya dayanan yalýn hayatýdýr. Bilge insanlar, hayatlarýyla, en büyük mesajlarýný verirler. Onlarý mesajlarý hayatlarýdýr" dedi.

 

Bediüzzaman'ýn hayat ilkesinin Hz. Ali'nin sözü olduðunu belirten Gürdoðan, yazýsýný þöyle sürdürdü:

 

"Yýllar önce Fethi Gemuhluoðlu, Ýngiltere'de bulunduðum sýrada, bir mektubunda, “Dünya beni haramýndan men etti, ben onun helalinden de geçtim” diyen Hz. Ali'nin bu sözünü, bizlere bir vasiyet olarak býraktýðýný yazmýþtý. Bediüzzaman'ýn hayat ilkesi, çok sevdiði Hz. Ali'nin bu sözü olmuþtur. O dünyanýn yalnýzca haramlarýndan deðil, helallerinden vazgeçerek, bütün zenginlikleriyle, dünyayý peþinden sürüklemiþtir.

 

"Türkler için vatan, doðduklarý yerler deðil, doyduklarý yerlerdir. Osmanlýlar Doðu Avrupa'ya “Mesnevi” okuyarak gitmiþlerdi. Onlarýn torunlarý Batý Avrupa'ya “Risale” okuyarak gidiyorlar. “Köln ile Konya kardeþtir” diyenlerin önünde, bütün dünya þehirlerinin kapýlarý açýlýr. Krizler “benden sonrasý tufandýr” diyenlerden kaynaklanýr.

 

 

Risale Haber, 10.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...