Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bizler „Diyalog“ kelimesini ne gerçek manada anliyor, nede onu hayatýmýza katýyoruz. Anlamýyoruz, çünkü bizler birbirimizi çekiþdirmekten diyaloðun ne manaya geldiðini idrak edemiyoruz, maalesef.

 

Sen „þucu“ ben „bucu“… Ben sana gelmem, sen bana gelme. Herkez kendi kafasýndakini yapmaya çalýþýyor. Ve sadece kendi yapdýðýnýn tek doðru olduðuna inanýyor.

 

Bugünün müslümanlýðý, kendi aralarýnda kardeþ diyaloðu kuramamýþken, bizler dinler arasi diyalog kurma peþindeyiz.

 

Evin direklerini dikmeden, evin tavanýna göz dikmek gibi bir þey bu!

 

Bizler sürekli hatalar aramakdayýz, yardýmcý olacaðýmýza, köstek olmayý tercih ediyoruz. Nerde kaldý din kardeþliði?

 

Bizler din kardesliðimizi yitirdiðimiz icin, ne huzur ne de saadetimiz kaldý. Hata arayan deðil, hata düzelten olmalýyýz. Biz fert olarak düzelmedikçe, insanlarla olan diyaloðumuzun düzelmesi çok zor olacaktýr.

 

Müminler ancak kardeþtirler. Öyleyse kardeþlerinizin arasýný bulup-düzeltin ve Allah'tan korkup sakýnýn; umulur ki esirgenirsiniz“. (Hucurat Suresi, 10)

 

Kurân-i Kerim bize birbirimizin kardeþ olduðunu belirtiyor. Birbirimizle olan diyaloðumuzun, hoþgörü, anlayýþ üzere kurulmasý, bizlere huzuru, baþarýyý getireceðine eminim.

 

Gerçekden kabul etmesi çok zor bi durum bu, ayný Ýlâha, ayný Peygamberlere itâat eden bizlerin, birbirlerine sevgi, hoþgörü gösterememesi inanýlmaz bir durum.

 

Düþüncelerimiz ve metodlarýmýz ne olursa olsun, yinede birlik ve beraberlikten þaþmamamýz þarttýr.

 

Müslümanlarýn kendi aralarýndaki diyaloglarý, sevgi ve hoþgörüden ibaret olmasýdýr. Bu Islâm ahlakýdýr. Bizden istenen de sadece budur. Farklýlýklar olacakdýr, bu gayet normaldir.

 

Fakat, bizden istenen þey, bu farklýlýklara höþgörü göstere bilmektir.

 

Kurâni Kerim de: "çekiþip birbirlerine düþmemelerini" (Enfal Suresi, 46) emrediyor.

 

Birakalým artýk, þucu bucu sözlerini, birlik olalým.

 

Þu Ayet-i Kerimeyi aklýmýza yazalým:

 

Allah'ýn ipine hepiniz sýmsýký sarýlýn. Daðýlýp ayrýlmayýn. Ve Allah'ýn sizin üzenizdeki nimetini hatýrlayýn. Hani siz düþmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasýný uzlaþtýrýp-ýsýndýrdý ve siz O'nun nimetiyle kardeþler olarak sabahladýnýz. Yine siz, tam ateþ çukurunun kýyýsýndayken, oradan sizi kurtardý. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açýklar.“ (Al-i Ýmran Suresi, 103)

 

 

 

Sevgiler

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...