Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýþlenen günahlar…Birbirini takip eden günahlar...

 

… Neden insanlýk günah iþlemeye meyillidir ? Günahlar neden insanlara cazip gelir ? Bu soruyu hiç kendinize sordunuz mu ? Cevabýný bulduðunuzdan eminim.

Bulamayanlar üzülmesin, biz hatýrlatalým Ýnþaallah:

Nefis mi ? Þeytan mý ? Ýmansýzlýk mý ? sebebi…

Günahlarýmýzýn ana merkezi „nefsimizdir“.

 

Nefis öyle bir illettir ki, insana düþünme fýrsatý vermez, günahlarý adeta gözümüzde küçültür, „Aman be yap gitsin, ne olacak ki, ne var bunda…“ dedirttirir. Nefis ki ne sýnýr tanýr ne kural. Ýflah olmakdýkça insaný insanlýkdan çýkartmaya dahi götürebilir. Kurallarý çiðnemek nefsin en çok hoþuna gittiði olaydýr. Öyle deðil mi ? Yasak olan ne varsa insana cazip gelir. Okul yýllarýnýzý düþünsenize. Okula gitmemek, dersleri ekmek insana ne kadar büyük haz verirdi! Haz veren þeyin „yasak“ oluþuydu.

Günahlarda böyledir. Allah´ýn yasak ettiði þeyleri seve seve yapmak isteyen bir „Nefis“´e sahibiz.

Nefsin oyununa gelmeyip günahlardan uzak duranlara ne mutlu. Kimse yoktur ki, benim günahým hiç yok diyebilsin. Her insan bir þekilde günah iþlemiþtir. Çünkü insan günah iþleyen bir varlýktýr. Nefsin duygularýna yenik düþmemek elde deðildir.

 

Bir Hadisde Peygamber Efendimiz: “Nefsim kudret elinde olan Zât’a yemin ederim ki, eðer siz hiç günah iþlemeseniz, Allah sizi toptan helâk eder; sonra günah iþleyen, arkadan da istiðfar eden bir kavim yaratýr ve onlarý maðfiret ederdi” buyurmuþtur.

 

Evet, bizler günah iþleyen bir toplumuz. Günahlardan vazgeçemiyoruz. Çünkü biz eðitilmemiþ bir nefis taþiyoruz. Yullarýn bizim elimizde olacaðýna, nefsimizin eline teslim etmiþþiz. Ne kadar günah iþlenirse iþlensin kalbe bir o kadar yara acar. Ahir zamanda nefsimize hakim olmak çok zor. Nitekim bir baþka Hadisde Efendimiz: “Âhirzaman fitneleri o kadar dehþetlidir ki, kimse nefsine hâkim olmaz”, buyurmuþlardýr.

 

Sonuç itibariyle, nefsin oyununa gelmemek için saðlam bir imâna sahip olmak gerekir. Bu imâna kavuþmak içinde, var gücümüzle birþeyler yapmak lazýmdýr.

 

1. Günahlarý bilmek, tanýmak.

2. Günahlardan kurtulmaya çalýþmak.

3. Iþlenen günahlarýn ardýndan tevbe etmek.

 

ÞARTTIR…

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...