Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kanlarý donduran haberler:

 

„Aðabeyini baltayla biçti“, „ Annesini öldürdü“, „Arkadaþýný vurdu“ vs. vs.

 

Þimdide bir Hadis:

 

Mümin, elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediði kimsedir!...”

 

Emin olmak. Artýk kimse kimseden emin deðil öyle deðil mi ? Anne kýzýndan, baba oðlundan, kadýn kocasýndan emin olamýyor. Her an herkes birþey yapabiliyor artýk. Bir anlýk göz dönme, aklýn baþdan gitmesi „cinayete“ sebeb olabiliyor.

 

Dinimiz, „öldürmeyi“ kesinlikle yasaklamýþtýr. Ýslâm dini, tüm yaratýlan varlýklara deðer vermiþ, haklarýný korumalarýný saðlamýþtýr. Bir karýncayý dahi korumasý altýna almýþtýr. Durum bundan ibaretken, nasýl olurda insan insana kýyabilir ?

 

Efendimiz (a.s.m) Müslümaný tanýmlarken, elinden ve dilinden diðer müslümanlara zarar vermeyen olarak tanýtmaktadýr. Öyle ise bir Müslüman din kardeþini ne incite bilir, ne de canýna kast edebilir. Bir Müslüman bunu asla yapamaz. Býrakýn öldürmeyi, Müslüman kardeþini sýkýntýya bile sokamaz.

 

Demek ki insaný „öldür“mekden alýkoyan, kalbimizde taþýdýðýmýz „iman“´dýr. Öyle ki filistin de imansýz(lar) tarafýndan vahþice katledilen insanlarýmýz. Ýmansýzlýk, insaný deðersiz kýlar. Deðeri olmayan þeyde kolaylýkla göz kýrpmadan öldürülebilinir. Ne var ki, hesap yok kitap yok. Helede dünyevi çýkar var ise iþin içinde, vur gitsin!.

 

Cinayetsiz bir hayat istiyorsak eðer, Allah´ýn saygý duyduðu insanlýða insan canýna, bizde saygý duymalýyýz.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...