Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

„Allah“ lafzý her nesnenin her varlýðýn üzerinde damgalýdýr. Kâinatýn sanatkarý olan Yüce Yaratýcý, “ Ey kullarým beni her yerde bulabilirsiniz dercesine yaratmýþ sanki þu muazzam kâinatý.

 

Öyle ki Kur´ân´da, “Þüphesiz Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altý günde yarattý, sonra Arþ üzerine hükümran oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter; güneþ, ay ve yýldýzlar emrine âmâdedir. Ýyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir” buyrulmaktadýr.

 

Kâinata þöyle bir baktýðýmýz da, onu bulmamak “akýllý” kalblerin “açýk” gözlerin iþi deðildir. Görmeyen gözler, iþitmeyen kulaklar, hissetmeyen kalbler ve daha niceleri. Bize düþen, açýk gönülle kâinatý temâþâ edebilmektir. Baktýðýmýz herþeyde onu görmek, tatdýðýmýz herþeyde yine onu tatmak.

 

Örneðin, bir çiçeðe bakan iki farklý göz vardýr. Birinci bakan göz, sadece güzel bir çiçek olduðu için bakar. Ikinci bakan göz ise hem güzelliði için bakar , hemde bakarken Rabbini görürcesine bakar.

 

Bakan gözler ayný, fakat bakýlan pencere farklý. Birincisi boþ gözlerle seyredilen çiçek, diðeri ise tefekkür penceresinden seyredilen çiçek. Bize hem dünya hem ahiretde kazanç saðlayan bakýþ ise, daima tefekkür penceresinden olaylarý seyredebilmek, temâsâ edebilmektir.

 

Tefekkür, hakikati anlamaya çalýþmaktýr. Olaylarý gerçek manasý ile kavraya bilmenin adýdýr. Ne güzel bir nimettir tefekkür edebilmek. Yarattýðý hangi varlýða bu güzel nimeti lütf etmiþ Yüce Allah ?

 

Ýnsan...

 

Evet, Yüce Yaradan Kur´ân- i Keriminde bir çok yerinde insanlarý ikaz etmiþtir, “Görmez misiniz?“ , “Düsünmez misiniz?“. Düsünüpde ibret almak, her insanýn harcý deðildir. Akýllý insan yaratýlan herþeyi düþünür, ve yaratýcýsýný bulur.

 

Tefekkür etmek, tüm yaratýlan varlýklarla konuþmak demektir. Her nesnenin bir yaratýlýs gayesinin olduðunu düþünmek, tefekkürdür. Allah (c.c) hiç birþeyi boþuna yaratmamýþtýr.

 

Yaratýlan bütün varlýklara tefekkür penceresinden bakýldýðýnda, tefekkür edilebilinir. Demiþdik ya, yaratýlan herþeyde vardýr bir hayýr, hiç birþey boþuna yaratýlmamýþtýr. Yaratýlan herþey insanlýða, Onun (c.c) varlýðýný ispat etmek için yaratýlmýþtýr.

 

Bakýn Yüce Mevla Yusuf sûresinde ne buyuruyor:

 

"Göklerde ve yerde (birliðimizi ve kudretimizi gösteren) nice deliller vardýr ki, hergün

onlarýn yanýndan geçiyorlar, fakat hiç ibret almadan yüz çevirip gidiyorlar."(Yusuf/105)

 

Gelin biz yüz çevirmeyenlerden olalým, ne dersiniz ?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...