Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sevmek, birþeye ilgi duymak muhabbet beslemenin adýdýr. Sevmek, insanýn yaradýlýþ özünde vardýr. Insanlýk, Muhammed (s.a.v) sevgisi uðruna yaratýlmýþtýr. Dünyamýz sevgiyle renklenmiþtir. Kâinat sevgi ile aydýnlýða kavuþmuþtur. Kâinatýn hayatý, kalbi ve ruhu sevgidir.

 

Kurân-ý Kerim, Mü´min kalblerin sevgi ile birleþmesine çok önem vermiþtir.

 

Peki, sevdiðimiz kiþiyi kim için seveceðiz?

 

Sevdiðimiz kiþileri, sýrf Allah için seveceðiz. Bu sevgi var olan gerçek sevgidir. Bu sevgi bitmeyen, tükenmeyen ve ebedi âleme intikal eden „tek“ sevgidir.

 

Allah için sevmek nasýl olur? Allah için sevdiðimizi nasýl anlarýz?

Bunlara cevap verebilmek için, önce sunlara bakmalýdýr insan:

 

Karþýlýksýz sevebiliyor muyum ?

 

Sevilen eðer mal, mülk, güzellik veya her hangi bir dünyevi çýkar için seviliyorsa, bu sevgi Allah için deðildir.

 

Yunus Emre ne güzel söylemiþ: „Yaratýlaný severiz Yaratýlandan ötürü.“

 

Tüm sevdiklerimizi annemizi, babamýzý, kardeþlerimizi, eþ-dostlarýmýzý sýrf Onun (c.c) için sevmeliyiz. Bunu yapabilirsek eðer, o zaman imânýn lezzetine ereceðimizi buyuruyor Peygamber Efendimiz (a.s.m).

 

Sevgimizde samimi olmamýz þarttýr. „Cünkü“ veya „Eðer“ üzerine kurulan sevgiler bunun birer göstergesidir. Çünkü bu sevgide kesinlikle Allah rýzasý yoktur.

 

Seni Seviyorum çünkü cok güzelsin, veya „Seni severim, eðer dediðimi yaparsan“ gibi ifadelerde, Onun (c.c) rýzasýný aramak imkansýzdýr.

 

Sevdiðimizi olduðu gibi seversek eðer, bu bizi rýza makamýna ulaþtýracaktýr elbette.

 

 

Sevdiklerimizi „Çünkü“Eðer“ ler ile sevmiyelim…

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...