Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Aptallýk çaðý bitti

 

"Baþbakan da ulaþamaz, ordu da ulaþamaz, PKK da ulaþamaz. Silah dönemi bitti."

 

Amerika 8 yýl boyunca garip bir "þizofreni" yaþadý.

Bir yandan bütün dünyanýn siyasi, iktisadi ve sosyal yapýsýný deðiþtirecek, adýna "küreselleþme" denilen yeni bir yapýnýn önderliðini üstlendi.

Bir yandan da, eski döneme ait siyaseti, ekonomiyi, sosyal yapýyý sürdürmeye çalýþtý.

Bu "kiþilik bölünmesinin" sonunda, girdiði bütün savaþlarda baþarýsýz oldu, dünyanýn nefretini kazanarak "doðal liderliðini" kaybetti ve büyük bir ekonomik krize saplandý.

Yeni bir çaðda eski politikalarla devam edemeyeceðini fark etti.

"Eskiden ve eskilikten" kurtulmak, yeni çaða uyum saðlayabilmek, savaþlarý bitirebilmek ve iliþkileri düzeltebilmek için kendine, rengiyle, davranýþýyla, yaklaþýmýyla, fikirleriyle "yeniliði" temsil eden bir baþkan seçti.

Obama'nýn fikirleriyle deðiþmiyor Amerika. Amerika, deðiþtiði için Obama gibi birini baþkanlýða getiriyor.

Obama önce Ankara'da sonra Kahire'de iki tarihî konuþma yaptý.

"Dünyanýn bütünleþmesi" anlamýna gelen küreselleþmeye uygun bir politika izleyebilmek için "bölünmüþlükleri ve savaþlarý" ortadan kaldýrmaya yönelik bir anlayýþýn çerçevesini çizdi bu konuþmalarýnda.

Amerika, "eski usul" metotlarla, "gücünü" kullanarak bir þeyler yaptýrmaya uðraþmýyor þimdi.

Tam aksine, "aklý" gücün önüne koyuyor.

Obama, "aklýn ve çaðýn" sesi olarak, bu çaða ayak uyduramayanlarý uyarýyor.

"Silahlý bir liderlikten" çok "zihinsel bir liderliðe" talip oluyor.

Önce, Müslümanlarla Hýristiyanlar arasýndaki düþmanlýðý ve savaþý bitiriyor.

Savaþý bitirirken herkese de her türlü savaþý bitirmesini öðütlüyor.

Kýþkýrtmaya, meydan okumaya, çözümsüzlüðe deðil barýþmaya, anlaþmaya, çözmeye öncelik verilmesini istiyor.

Filistin devletinin varlýðýný kabul ederken, Filistinlilere de kendi aralýndaki kavgayý bitirmelerini söylüyor, "israil'i kabul edin" diyor, Ýsrail'e, "sen de Filistin'i kabul et," diyor.

Ýran'ýn nükleer silah yapmasýna karþý çýkan Ýsrail'e "senin de nükleer silahýn var, hep birlikte nükleer silahlan ortadan kaldýralým" diyor.

Türbanýn özgür býrakýlmasýný savunurken, Müslüman ülkelerde kadýnlara hiçbir konuda baský yapýlmamasý gerektiðini de vurguluyor.

Bütün söyledikleri, toplumlann hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle barýþmasýný amaçlýyor.

Obama "iyi kalpli biri" olduðu için söylemiyor bunlan, baþta kendi ülkesi olmak üzere her ülkenin çýkarý artýk barýþta yattýðý için söylüyor.

Yöneticilerin kendi halklanna zulmettiði, herkesin herkese baský yapmaya çalýþtýðý, sorunlann silahla çözümlendiði "aptallýklar çaðýnýn" bittiðini ilan ediyor.

Bundan sonra akýl, mantýk ve vicdan iliþkilere egemen olacak.

Bu, bir anda gerçekleþmeyecek elbette.

Ama bu yolda yürünecek.

Obama'nýn söylediklerini anlamayanlarýn ve bunu uygulamayanlarýn baþý belaya girecek.

Obama'dan ya da Amerika'nýn gücünden kaynaklanmayacak bu bela, hayatýn gerçekleriyle çatýþmaktan kaynaklanacak.

Aklý, mantýðý ve vicdaný yok farz etmekten kaynaklanacak.

Türkiye'ye bakarsak bunu daha da iyi anlayabileceðiz.

Türban yasaðýnýn ve türban üzerinden kavga etmenin bir anlamý yok, mantýðý yok, vicdaný yok.

Ýnsanlar nasýl isterlerse öyle giyinirler ve okula da öyle giderler.

Ýsterlerse oruç tutarlar, isterlerse tutmazlar.

Kürtlere baský yapýlmayacak, onlarýn haklarý kabul edilecek, istedikleri dilde konuþup, istedikleri dilde eðitim yapacaklar, istedikleri fikirleri savunacaklar.

Ýnsaný özgürleþtirmek, ayný zamanda insan zihnini de özgürleþtirmek anlamýna geleceði için, bu çaðýn en çok ihtiyaç duyduðu beyinsel yaratýcýlýðýn yollarý da açýlacak, toplumlar enerjilerini saçmalýklara deðil düþünmeye ve yaratmaya ayýracaklar.

Yeni dünya, insanlardan "yarabalýk" bekliyor, taze fikirler bekliyor.

Bunun için en iyi ortam olan banþý da bu nedenle savunuyor.

Ortadoðu'daki birçok ülkenin liderleri gibi Türkiye'nin yöneticileri bu gerçekleri fark etmez gibi davranýyorlar.

Baþbakan Erdoðan barýþý torpilleyecek açýklamalar yapýyor, Genelkurmay Baþkaný, biraz da amaçlý sorulann tuzaðýna düþerek, gereksiz yere kýþkýrtýcý konuþmalarla meydan okuyor.

Bu yöntemle bir yere varamazlar.

Savaþtan medet uman, savaþý kýþkýrtan kimse baþarýya ulaþamaz.

Baþbakan da ulaþamaz, ordu da ulaþamaz, PKK da ulaþamaz.

Silah dönemi bitti.

Bu gerçeði anlamayan, hayat faturayý önüne | koyduðunda bedelini öder.

Türkiye, dünyadan, dünyanýn gerçeklerinden baðýmsýz ayrý bir gezegen deðil.

Her toplum, her topluma karþý sorumlu artýk.

Bütün ülkeler büyük bir kan dolaþýmý sisteminin parçasý, "ben gerçeklere uymam, deðiþmem" dediðinizde bir kan pýhtýsý gibi dünyanýn kan dolaþýmýný týkarsýnýz ve hayat bir operasyonla sizi ayýklar.

Barýþ ve özgürlük bu topraklara gelecek.

Obama'nýn "selamünaleyküm" dediði, Hazreti Muhammed'in her adýný andýðýnda salavat getirdiði bir dünyada, Türkiye'nin ulusalcýlarý da dindarlarýný selamlamayý, türbanlýlara karýþmamayý, dindarlar da baþý açýk kadýnlara saygý göstermeyi, Türkler Kürtlere zulmetmemeyi, Kürtler "silahtan vazgeçmem" diye tutturmamayý öðrenecek.

Yeni bir çað, yeni bir dünya bu.

Bu gerçeði anlayamayan hýzla eskir ve geleceðin ýþýklarýna kavuþamadan geçmiþin karanlýðýnda silinir gider.

Ýsterseniz deneyin, görün

 

Ahmet Altan, Taraf, 06.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...