Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hakimden skandal karar!

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/64042.jpg

 

Uður Dündar’a ‘Türban faciasý’ baþlýklý yalan haberi sebebiyle açýlan davada, Konya hakimi Abdullah Çoban, skandal bir karara imza atarak, “türban takanýn, aðýr eleþtirilere katlanmak zorunda olduðuna” hükmetti

 

Konya Numune Hastanesi’nde görevli iki doktor ile ilgili yaptýðý yalan haber sebebiyle hakkýnda açýlan tazminat davalarý açýlan Uður Dündar’ýn Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davasýnda mahkeme hakiminin skandal bir deðerlendirmede bulunduðu ortaya çýktý.

Mahkeme hakimi Abdullah Çoban’ýn Dündar’dan 150 bin TL tazminat isteyen doktor Kezban Arbað’ý üstüne vazife olmamasýna raðmen özel hayatýnda baþörtüsü kullandýðý için eleþtirdiði belirlendi. Uður Dündar ve avukatý bile haberlerini savunurken, hakim bey gibi keskin bir deðerlendirme yapmadýlar.

Maðdur doktorun tazminat talebini reddeden hakim Abdullah Çoban’ýn karar yazýsýnda, “Davacý kamu görevi gören doktor olarak okuduðu müsbet ilmin ve akýlcý bilmin aksine baþýna taktýðý ‘türban’ýn altýndaki zihniyetin nedeniyle eleþtirilmesine, bu eleþtiriler aðýr da olsa katlanmak zorunda olduðundan, ispat edilemeyen davanýn reddine karar verilmesi gerekmiþtir” ifadelerine yer verdi.

 

Hakimin bu kiþisel deðerlendirmelerine davacý vekillerinden de eleþtiri geldi. Davacý vekilleri de temyiz dilekçelerinde, “Hakim tarafsýzlýðýný yitirerek kararda siyasi görüþünü yansýtmýþtýr. Özel hayatýnda türban kullanan ancak görevi esnasýnda türbaný çýkartan müvekkilimizi davanýn bir tazminat davasý olduðu düþünüldüðünde, davanýn sebep sonuç iliþkisi dýþýnda hakim kiþisel anlamda dava ile de ilgisi olmayan bir üslupla müvekkilimizin özel hayatýnda türban takmasýnýn kararýna tenkit gerekçesi olarak tarafsýzlýðýný yitirmiþtir. Hakim davalýnýn bile sürmediði sebepleri kararýna yazmýþtýr” dediler.

Konu ile ilgili aradýðýmýz hakim Abdullah Çoban ise karara yazdýðý satýrlarýn arkasýnda durdu. Þu an Konya Ticaret Mahkemesi Baþkaný olarak göreve yapan Çoban, “kiþisel görüþlerinizi karar yansýtýp tarafsýzlýðýnýzý kaybetmekle suçlanýyorsunuz?” þeklinde sorumuz üzerine, “Onlar kiþisel deðerlendirmelerim deðil hukuki deðerlendirmelerdir. Doktorun bu tavrý da basýn tarafýndan eleþtirilmiþti. Ben de kararýmda bu eleþtirilere vurgu yaptým” dedi. Doktor hanýmýn özel hayatýný iþine karýþtýramayacaðýný deðinen hakim Çoban, kararýnda hasta kaðýdýnda doktorun tespitlerinin delil olarak kabul edildiðini söylerken, Saðlýk Bakanlýðý Teftiþ Kurulu’nun davacý doktor Kezban Arbað’ý haklý gösteren raporunun neden delil olarak kabul edilmediði yönündeki sorumuz üzerine ise, “O idari bir soruþturmadýr bizim için delil niteliði yoktur, yargýyý baðlamaz. Bizim için hastane kayýtlarý önemlidir” iddiasýnda bulundu.

 

4 TANIKTAN 3’Ü HAKÝM BEY GÝBÝ DÜÞÜNMÜYOR

Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi kararýnda Kezban Arbað’ýn baþörtülü olarak kamu görevi yaptýðý yönünde kanaat oluþtuðuna vurgu yapýlýrken, hakim Çoban’ýn yargýlama sýrasýnda olay ile ilgili dinlediði 4 tanýktan 3’ünün, doktor Arbað’ýn baþörtülü görev yapmadýðý yönünde ifade vermeleri dikkat çekiyor. Levent Kaya, Ýlker Güner, Hüsamettin Vatansev ve Mustafa Selçuklu’dan sadece Levent Kaya’nýn doktor hanýmýn baþörtülü olarak görev yaptýðýný diðer tanýklarýn hepsinin baþý açýk görev yaptýðýný beyan etmeleri dikkat çekti.

 

Hakan Gündüz, Vakit, 05.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...