Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Amerika bir Ýslam ülkesi mi?

 

ABD Devlet Baþkaný Barack Hüseyin Obama ilk yurtdýþý resmi gezisini Türkiye'ye yapmýþtý. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptýðý konuþma, büyük yankýlar uyandýrmýþtý.

 

Dün Mýsýr'ýn baþþehri Kahire'den Ýslam dünyasýna seslendi. (Bu konuyu ayrýca deðerlendireceðim.)

 

Bu konuþma öncesinde Obama'dan þaþýrtýcý bir mesaj düþtü medyaya.

 

Obama, Fransýz TV kanalý Canal Plus'a verdiði demeçte, "ABD'deki Müslümanlarý sayarsak, ABD'nin dünyanýn en büyük Müslüman ülkelerinden biri olduðu görülür" dedi.

 

Obama, buradan yola çýkarak, "ABD ve Batý dünyasý, Ýslam'ý daha iyi tanýmayý öðrenmelidir" noktasýna geldi.

 

Obama'nýn birinci cümlesi hiç kuþkusuz oldukça ilginç.

 

"ABD, dünyanýn en büyük Ýslam ülkelerinden biri..." cümlesi...

 

Nüfus miktarýna bakýyoruz. 2008 verilerine göre 305 milyonluk ABD nüfusu içinde Müslümanlar, 6.5 milyon nüfusla yüzde 2.11'e tekabül ediyor.

 

Bu çok büyük bir rakam ve oran deðil. Ama ABD Baþkaný, ülkesini "ABD'deki Müslümanlarý sayarsak" deyip, "En büyük Ýslam ülkeleri" arasýna sokuyor.

 

Acaba neden?

 

Bu soruyu soruyorum. Çünkü, bir ara, bizim eski bir Genelkurmay Baþkanýmýz (Hilmi Özkök) "Türkiye bir Ýslam ülkesi deðil" deyivermiþti.

 

Bu durumda, asýl soru þu deðil mi?

 

Türkiye neden yüzde 90'larda bir nüfus çoðunluðu ile Müslüman olduðu halde "Ýslam ülkesi" olmuyor da, Amerika'nýn, yüzde 2.11'lik Müslüman nüfus oranýyla en büyük Ýslam ülkelerinden sayýlmasý isteniyor.

 

Bu, iþin özünde, kendinizi nerede konumlandýrdýðýnýzla ilgili önemli bir meseleyi gündeme getiriyor.

 

Konuyu daha iyi deðerlendirmek için birkaç bilgiyi daha paylaþmamýz gerekiyor.

 

Lozan müzakerelerinin yapýldýðý masanýn bir tarafýnda Ýtilaf Devletleri temsilcileri vardý, diðer tarafýnda Türk temsilci heyeti.

 

Ýngilizler'i, önemli devlet adamý Lord Curzon temsil ediyordu.

 

Lord Curzon, ikide bir "Ýngiltere en büyük Ýslam devleti olarak..." diye söze baþlýyor ve cümlenin sonunda, mesela "Osmanlý Devleti'nin elinde bulunan Mukaddes Emanetlerin Araplar'a verilmesini" talep ediyordu.

 

Türkiye'ye karþý "En büyük Ýslam devleti" iddiasýyla "Araplar adýna" bazý taleplerde bulunmak çok ilginç bir durum deðil mi?

 

Bir ara, Rusya Devlet Baþkaný sýfatýyla Viladimir Putin'in de, ülkesini "En büyük Ýslam devletlerinden biri" olarak nitelediðine tanýk olunmuþtu. Putin, bu özelliðiyle Rusya'nýn Ýslam Konferansý Teþkilatý'na gözlemci üye sýfatýyla katýlmasýný istemiþti. Ve bu ýsrarlý talep, sonunda Rusya'yý ÝKÖ'de gözlemci üye haline getirdi.

 

Ýþte böyle...

 

Amerika, Rusya, Ýngiltere...

 

Ýslam ülkeleri...

 

Eminim, Fransa için de "Ýslam ülkesi" diye nitelenmek, bizdeki kadar reddedilmeye layýk bir vasýf olarak görülmeyecektir.

 

Nasýl oluyor bu?

 

Zannýmca þöyle oluyor:

 

Adýný saydýðýmýz ülkeler, global güç olma iradesi taþýyor ve büyük Ýslam dünyasý ile kurabildiði her alakayý, stratejik bir deðere dönüþtürmeye çalýþýyor.

 

Ýngiltere söz konusu olunca, sömürge iliþkisi bile, Ýslam dünyasý ile aidiyet iliþkisi halinde algýlanýyor.

 

Amerika'nýn Ýslam coðrafyasý ile iliþkileri, onu minicik Müslüman nüfusundan yola çýkarak, Ýslam dünyasýna aidiyet duygusuna yöneltiyor.

 

Rusya'nýn hakeza... Müslümanlýkla iliþkilenmeyi, kendisi için bir güç haline getirmeyi arzuluyor.

 

Ya biz?

 

Biz, Ýslam'la iliþkilendirilmekten garip biçimde ürküyoruz.

 

Amerika'nýn Türkiye ile Ýslam ekseninde iliþki kurmasýný yadýrgýyor, "Ilýmlý Ýslam" sözcüðünden müthiþ bir paranoya üretiyoruz.

 

"Ýslam ülkesi" diye tanýmlanmanýn, Türkiye'ye bir fatura getireceði kaygýsýna sürükleniyoruz.

 

Bunlar, taa Osmanlý'nýn yýkýlýþ günlerinden bu yana yüreðimize salýnan korkular...

 

"Kendimizi Ýslam ülkesi diye tanýmlarsak, Ýslam ülkelerinde çýkarlarý bulunan emperyalist güçler bize büyük bedel ödetirler" korkusu...

 

Yani Amerika, Rusya, Ýngiltere, Fransa...

 

Sömürgeci iliþkilerle Ýslam ülkeleri...

 

Biz dostluk, kardeþlik, kültür-tarih birlikteliði ile Ýslam ülkesi deðiliz...

 

Bu çarpýk bir denklemdir.

 

Ýslam ülkeleri, bu çarpýk denklem içinde birbiri ile konuþmaktan, birlikte iþ tutmaktan kaçýnýr hale getirilmiþlerdir.

 

Bu çarpýk denklem sayesinde, Ýslam Konferansý Teþkilatý'nýn içi on yýllar geçmesine raðmen yeterince doldurulamamýþtýr.

 

Bu çarpýk denklem sayesinde, kimi Ýslam ülkelerinin birbiri ile diplomatik iliþkisi bile yoktur.

 

Bu çarpýk denklem sayesinde, her bir Ýslam ülkesi, Amerika ile Rusya ile Ýngiltere ile dostça konuþur, birbirinin dilini anlamakta zorlanýr.

 

Türkiye, yakýn zamanda, bu çarpýk denklemi deðiþtirmeye ve doðru buluþma zeminleri oluþturmaya çalýþýyor.

 

Kimliðinden utanmamak, bu iþin elifbasý olmalý.

 

Bu elifbayý aydýnlarýmýzýn sökmesi herhalde Türkiye için en acil mesele olarak görülüyor.

 

 

 

Ahmet TAÞGETÝREN - BUGÜN, 05.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...