Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yýllar süren çeliþkiler, tek bir gecede silemeyiz. Kalbimizdeki þeyleri açýkça söylemeliyiz. Ortak bir zemin bulmamýz gerekiyor. Kuranda söylediði gibi her zaman hakikati söyleyin.

Ýliþkilerimiz farklýlýklarýmýz tarafýndan tamamlandýðý sürece iþbirliðinden ziyade artýk bu anlaþmazlýk döngüsü son bulmalý. Ben buraya yeni bir baþlangýç için geldim. ABD ve Ýslam arasýndaki iliþki aslýnda rekabete baðlý olacak deðil. Ortak ilkeleri paylaþýyoruz.

 

Konukseverliðiniz içinm minnet duyuyorum. Aybný zamanda benim ülkemdeki Müslüman topluluklarýn selamýnýn taþýyýcýsý olmaktan mutluluk duyuyorum. Esselamýun aleykum

Manyetik pusula, hastalýklarýn salgýn hale geldiðini islam kültürü buldu. Harika müzik ve yazýyý getirdi.

Eþitliði ve insanlara hoþgörüyü öðretti.

 

Ayný zamanda ÝEslam her zaman ABD'nin bir parçasý oldu. ABD'yi ilk tanýyan Fas oldu.

 

Oy vermiþler yönetmiþler, her türlüspor oyunlarýmýzda birlikte olmuþlar.

 

Üç kýtada Ýlsam'ý tanýma fýrsatý buldum.

 

Ayný prensip Müslümanlarýn ABD'yi algýlamasýnda da geçerli olmalý. ABD, sadece kendi çýkarlarýný düþünen bir ülke deðil.

 

Biz bir imparatorluða karþý gelerek ortaya çýktýk. Özgürlük için yüz yýllarca savaþtýk.

 

Ýsmim Hüseyin olarak baþkanlýk yapabildiðim bir ülke.

 

Amerika'da herkes için fýrsatlar eþit olamamýþ olabilir. 7 milyon müslüman, Ameritka ortalamasýnan üzerinde standartlarýna sahipler.

 

ABD'nin her eyaletinde bir cami vardýr. Kilise dayatmasýna kesinlikle karþýdýr.

 

Ýslam Amerika'nýn bir parçasýdýr. Hepimiz güvenli ve baþarýlý bir þekilde yaþamak isteriz. Bu insanlýðýn ortak umududur.

 

Bizim görevimiz sadece sözler halkýn ihtiyacýný karþýlayamaz. Ancak önümüzdeki yeýllarda cevur bir þekilde hareket edersek baþarýya ulaþýrýz.

 

Bir ülkede ekonomi zarar görürse, orada herkesin refahý zarar förür. Bir kiþi grip olursa herkes risk altýnda kalýr.

 

Bosna ve darfur'da insanlar öldürüldüðünde hepimizin vicdanýný yaralar.

 

Ýnsanlýk tarihi her zaman halklarýn ve dinlerin birbirlerini kontrol altýna almasýný anlatýr.

 

Problemlerimizi ortaklýk ve iþbirliði ile çözmeliyiz. Bu ssýkýntýlý bölgeleri görmezden gelmemiz anlamýna gelmez tam tersini söylüyorum.

 

Birlikte karþýlamamýz gereken þeyler var. Ankara'da da söyledim. ASLA iSLAM'LA SAVÞ ÝÇÝNDE OLMAYACAÐIZ.

 

Masum kadýnlarýn, çocuklarýn öldürülmesine karþýyýz. Ben birlikte çalýþmamýzýn zaruretine inanýyorum.

 

Biz Afganistanda asker tutmak istemiyoruz. Orada þiddet olmasa idi askerimizi hiç tutmazdýk. Bu sebeple 46 ülkenin desteðini istiyoruz.

 

Bunlar insanlarý öldürüyordu ve en çok öldürdükleri de müslümandý.

 

Kur'anda "Bir cana kýyan bütün canlara kýymýþ salýyýr" diyor. Kur'anda ayný zamanda "Bir caný kurtaran bütün insanlýðý kurtarmýy demektir" deniyor.

 

Bir milyardan fazla insanýn inancý birkaç kiþinin inancýndan çok daha önemli.

 

Afanistan ekonomisini geliþtirmek için 2 milyar dolardan fazla yardým yapacaðýz.

 

Irak konusuna da deðineceðim. Dünyanýn her tarafýndan tepkiler geldi. Irak halký Saddam Hüseyin'in zulmünden kurtulduðu için þimdi daha iyi durumda. Thomas Jeffersen'ýn sözlerini hatýrlayalým. Bilgeliðimizi ne kadar fazla kullanýrsak gücümüz o kadar artar.

 

Irak halkýna þunu çok açýk bir þekilde ifade ettim. Irak Irak halkýnýn olacaktýr. Irak'ýn demokratik olarak seçilmiþ hükümeti yönetecek.

 

Askerlemiziz çekilme kararýna da saygýlýyýz tabii ki. Birleþik Irak'ý bir ortak olarak düþüneceðiz. Biz de kendi prensiplerimizi unutmamalýyýz.

 

ABD'de iþkenceyi kesinlikle yasakladým ve Guantanamo'yu gelecek yýl baþýnda kapanmasýný emrettim.

 

Müslümanlar þiddete ne kadar çabiuk tepki verirse o kadar hnýzlý sonuca ulaþýrýz.

 

ABD'nin Ýsrail ile olan baðlarý çok köklü. Bu kýrýlamaz. Tarihi de gözardý edemeyiz. Yüzyýllar boyunca Avrupa'da bir çokþeylerle karþýlaþtý.

 

6 milyon Musevi öldürüldü. Bugünkü Ýsrail'den daha fazla bir nüfus. Bunu reddetmek asla olamaz. Bu bölgede barýþý engellemekten baþka bir þey yaramaz.

 

Öte yandan Filistinli Müslümanlar 60 yýldýr acý çekiyor. Onlar da kamplarda zor þartlarda yaþýyor. Filistin halkýna asla sýrtýý dönmeyecektir.

 

Kendi devletini kuracaktýr.

 

Ýki halkýn da acý dolu geçmiþi var ve isteklerinde haklýdýrlar. Acý geçmiþleri dolayýsýyla biraraya gelemiyorlar. Ýsrail kurulduðu için Filistinliler yerlerinden edildi, Ýsrail de sürekli karþý karþýya. Ýkisi de gözardý edilemez.

 

Bu hem Ýsrail, hem Filistin, hem de ABD'nin çýkarý böyle bir çözümde. Her iki tarafýn da yol haritasý çerçevesbinde sorumluluklarý var.

 

Filistinliler þiddete son vermeli. Þiddet ve cinayet asla baþarýya ulaþmayacaktýr. ABD'de ýrkçýlýk yüzünden zenciler acý çekti. Ama sorunlarýný barýþla çözdü.

 

Þiddet ne gücü ne cesadeti gösterir. Otobüsteki yaþlý kadýnlara saldýrmak cesaret deðildir.

 

Hamas, Filistin halkýný biraraya getirmek için þiddete son vermeli. Ýsrail'in varlýðýný kabul etmeli. Ýsrail'in var olma isteiði reddedilirse Filistininki de reddelir.

 

Ancak yeni yerleþimler barýþ sürecine zarar veriyor, durmasý gerekir. Gazze'deki durum Ýsrail'in varlýðýna destek vermiyor. Ýsrail barýþ için çaba harcamalý.

 

Arap ülkeleri de Arap-Ýsrail çatýþmasý sorunlarýn çözümünden dikkati daðýtmamalý. Ýsrail'in haklý taraflarýný kabul etmeli.

 

Amerika her zaman barýþtan yana oldu. Biz barýþý zorlayamayýz.

 

Çok fazla kan, çok fazla kan döküldü. Bu konuda hepimizin sorumluluklarý var. Ýsrailli, Filistinli annelerin çocuklarýný barýþ içinde büyütmeleri gerek. Ýbrahim'in bütün çocuklarý barýþ içinde yaþamalý. Musa Ýbrahim ve Muhammet birlikte dua etmeli.

 

Yýllar boyunca Ýran kendini ülkeme karþý olmakla tanýmladý. Ýran birçok sivilin kaçýrýlmasý konusunda rol oynadý. Þu anda Ýran'ýn neye karþý olduðu deðil, nasýl bir gelecek istediðidir.

 

Ön yargý olmadan ileriye doðru adým atýlabilir. Ama konu nükleer silahlara gelince, bizim bu konuda bir tavrýmýz var. Ortadoðu'da silahlanma yarýþýný körükler. ABD'nin amacý hiçbir ülkenin nükleer silaha sahip olmamasýný saðlamaktýr.

 

Dördüncü konu ise demokrasi.

 

Bir takým tartýþmalar olduðunu biliyorum. Irak savaþý ile ilgili oldu bunlar. Herhengi bir sistem, bir baþka ülkeye dayatýlmamalý.

 

Amerika, bir seçimin sonuçlarýna müdahale etmez. Amerika, düþünce özgürlüðünden yana. ÝNsanlar fikirlerini ortaya koyabilmeli.

 

Ýnsanlar özgür bir þekilde yaþamak istiyor. Biz dünyanýn her yerinde özgürlükleri destekleyeceðiz.

 

Fikirleri bastýrmak onlarý asla yok etmez. Ayný fikirde olmasak bile farklý fikirlere sahip çýkarýz.

 

Nerede olursa olsun halk tarafýndan kurulan yönetimler olmalý. Bunu da zorla deðil insanlarýn kabul etmesi ile olmalý.

 

Beþinci konu ise din özgürlüðü

 

Ýslamýn gurur verici bir hoþgörü geleneði vardýr. Ben Endonezya'da çocuk olarak gördüm. Hristiyanlar özgür bir þekilde yaþýyorlardý. Ýnsanlar, kendi kabul ettikleri dini yaþamalýdýr. Bugün bunun önüne bir çok engele çýkýyor.

 

Din özgürlüðü her zaman merkezde kalmalý. ABD'de bazý kanunlar müslümanlarýn zekat vermesini engelleyen kanunlar var. Bun ortadan kaldýrmaya çalýþacaðým.

 

Müslümanlar, kimin ne giyeceðine karýþmamalý. Türkiye'nin Medeniyetler Ýttifakýndaki rolleri gibi köprüler kurulmalý. Ý

 

Altýncý konu kadýn haklarý

 

Biliyorum, buradaki seyicilerden de anladýðým kadarýyla saðlýklý bir tartýþma ortamý var. Ýnsanlar baþlarý örtülü olduklarý için farklý yerde görülmemeli.

 

Türkiye, Pakistan, Endonezya'da kadýnlarýn lider olarak seçildiðini görüyoruz. Amerika'da kadýnlar hala eþitlikm için savaþmaya devam ediyor. Bizim kýzlarýmýz da erkeklerimiz kadar katký saðlayabilir.

 

Gerek kadýnlarýn, gerek erkeklerin bütün potansiyellerini kullanmalýdýrlar.

 

Hayatlarýný geleneksel ortamlarda yaþamak isteyenler de olabilir. Kadýnlarýn iþ bulmasý ilkesinin yanýnda olacaðýz.

 

Son olarak ekonomik geliþim ve fýrsata deðinmeki istiyorum.

 

Küreselleþme deðiþimi, deðiþim de eraberinde korkuyu getiriyor bazen.

 

Halklarýmýz için en fazla gelenekler ve kiþiliðimiz iüste tutarýz. Geliþim ve gelenek arasýnda bir zýtlýk olmasý gerekmez. Japonya ve Güney Kore ekonomilerini hýzla geliþtirdi ancak geleneklerini korudu.

 

Dubai gibi yerlerde Müslümanlar geleneklerini bozmadý.

 

Birçok Körfez ülkesi zenginlik yaþýyor, ancak bazýlarý bunu geliþim için harcýyor.

 

Müslüman ülkelerle birlikte yeni bir ekonomik sistemi oluþturacaðýz.

 

Anlattýðým þeyleri yapmak kolay olmayacak. Ýstediðimiz gibi bir dünya kurmak için buna ihtiyacýmýz var. Ýsrail ve Filistin'in güvenhlik içinde yaþadýðý, Tanrý'nýn tüm çocuklarýnýn haklarýnýn saygý gördüðü bir dünya istiyoruz.

 

Bazýlarý bu geliþmenin önünde duracak. Geçmiþten gelen çok fazla güvensizlik var. HGençlere söylüyorum. Sizin dünyayý baþtan yaratmayý istemelisiniz.

 

Bizi ayýran deðil, birlikte ve sürdürülebilir bir alan oluþturmalýyýz. Tüm insanlýðýn onur ve þerefini dikkate almalýyýz.

 

Savaþ çýkarmak, bitirmekten çok daha kolay. Baþkasýný suçlamak kendine bakmaktan daha kolay.

 

Her dinin ortak bir kuralý var. Kendimize yapýlmasýný istemediðimiz bir þeyi baþkasýna yapmamalýyýz.

 

Biz elimizde istediðimiz dünyayý þekillendirme gücünü taþýyoruz. Geçmiþi ve yazýlanlarý dikkate almalýyýz. Kur'an, "Erkekler ve kadýnlar sizi yarattýk. birbirinizi tanýyasýnýz der:"

 

Ýncil'ed ise barýþ getirenler kutsanmýþtýr, çünkü onlar Tanrý'nýn çocuklarýdýr der.

 

Dünya halklarý barýþ içinde yaþayabilirler, Tanrý'nýn vizyonu da budur.

 

Haber 7, 04.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...