Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ve yeryüzünü de yayýp yuvarlattý.

 

79 Naziat Suresi 30

 

Ayetin Arapça'sýnda geçen "dahv" kelimesinin köklerinden türetilen kelimeler "yuvarlaklýk" ifade etmekte, "devekuþu yumurtasý" gibi anlamlara gelmektedir. Bu yüzden yukarýdaki ayeti "Yeryüzüne devekuþu yumurtasýnýn þeklinin verildiði" anlamýnda algýlayanlar da olmuþtur. Prof. Dr. Süleyman Ateþ, en ünlü Arapça sözlük olan Lisanul Arab'a da dayanarak bu kelimenin anlamýný þöyle açýklamaktadýr : "...Hasýlý dahv döþemek, düzeltmek demek ise de sadece basit bir döþemek ve düzeltmek deðil, yuvarlak olarak düzeltmek, döþemek anlamýný verir ki bu ayetten Yeryüzünün yuvarlak yaratýldýðý anlamý çýkar." "Dahv" kelimesi cevizle oynanan bir oyun anlamýnda da kullanýlmýþ, ayný kökten türeyen "medahi" kelimesi yuvarlak taþlarý ifade etmek için kullanýlmýþtýr. "Dahv" kelimesinde ve bu kelimenin kökünden türeyen kelimelerde yuvarlaklýk anlamý olmasýna karþýn bazý çevirmenler yeryüzünün yuvarlaklýðýný algýlamaktaki zorluklarý sebebiyle ayeti sadece yeryüzünün düzenlenmesi olarak algýlamýþlar, yazý ve çevirilerinde bunu yansýtmýþlardýr. Oysa Dünya'nýn þekli gerçekten de "dahv" kelimesinin ifade ettiði yuvarlaklýða, yumurta biçimine, devekuþu yumurtasý þekline benzemektedir. Dünyamýz ayný devekuþu yumurtasý gibi geoittir. Yani tam düzgün küre olmayan, fakat küremsi, kutuplardan basýk þekildedir. Ýnsanlýðýn yýllarca anlamaya çalýþtýðý Dünya'nýn þeklinin ne olduðu konusunu da Kuran böylelikle çözmüþtür.

 

Kuran indikten bir kaç yüzyýl sonra yazýlan kitaplarda bile Dünya'nýn bir tepsi olarak algýlandýðýna ve Dünya'nýn öküz ile balýk üzerinde olduðuna inanýldýðýna tanýk oluyoruz. Depremleri bile Dünya'nýn üzerinde olduðu balýðýn kuyruðunu sallamasý ile açýklayan bir zihniyet Arap Yarýmadasý'nda hakimdi. Ýþte Kuran, Dünya'nýn yuvarlaklýðýna, böyle bir zihniyetin hakim olduðu ortamda iþaret etti. Peygamberimiz'in o dönemde, ne Dünya'yý boydan boya katedecek ve böylece Dünya'nýn küremsi yapýsýný ispat edecek bir gemisi, ne de Uzay'a çýkýp Uzay'dan insanlara Dünya'nýn resmini gösterip, Dünya'nýn küremsi yapýsýný kanýtlayacak bir uzay aracý ve fotoðraf makinesi vardý. Þu anda bizim için çok açýk ve sýradan bir bilgi olan Dünya'nýn küremsi yapýda olmasý, o dönemin insanlarý için inanýlmasý zor bir açýklamaydý Bu inanýlmazlýk nedeniyle Kuran'da iþaret edilen bu gerçek anlaþýlamadý. Ýnsanlar ayeti Allah'ýn, yeryüzünü düzgünce yarattýðýna delil kabul ettiler, "dahv" kelimesindeki yuvarlaklýk ifade eden anlamlarý göz ardý ettiler.

 

Dünya'yý, öküzün ve balýðýn sýrtýndaki düz bir tepsi yapýsýnda algýlayan zihniyetin hakim olduðu Arabistan Yarýmadasý'nda, Dünya'nýn þekli çok güzel bir iþaretle anlatýlmýþtýr. Ayrýca Dünya'nýn yuvarlaklýðýný ifade eden “Dahv” kelimesi, devekuþu yumurtasýný da ifade etmektedir. Gerçekten de devekuþu yumurtasý, Dünya gibi geoit yapýdadýr. Devekuþlarýnýn o dönemde Arap yarýmadasýnda bolca bulunmasý, Kuran ayetlerinin indiði dönemde insanlarýn bu yumurtayý ellerine alýp incelemelerine ve Dünya'nýn þeklini hayallerinde canlandýrmalarýna imkan vermektedir. Dünya gibi geoit olan bu yumurtanýn þekli, ayetin iþaretindeki inceliði ortaya koymaktadýr. Kuran, ayetlerindeki inceliklerle, tüm insanlýða hem açýk bir kanýt, hem de aydýnlatýcý bir ýþýktýr.

 

Ey insanlar! Efendinizden size kesin bir kanýt geldi. Size apaçýk bir ýþýk indirdik.

 

4 Nisa Suresi 174

 

 

 

 

 

Yuvarlaklýðý ifade etmek için kullanýlan "Dahv", devekuþu yumurtasýný da ifade etmektedir.

 

 

 

 

Ana Sayfa | Kuran Çevirileri | Kuran'da Arama | 19 Mucizesi | Kelime Uyumlarý | Güzel Yazýlar

:verwirrt:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...