Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ROMALILAR'IN GALÝBÝYETÝ VE EN ALÇAK YER

--------------------------------------------------------------------------------

 

2 Romalýlar yenilgiye uðradýlar.

 

3 Dünyanýn en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinin ardýndan yeneceklerdir.

 

4 Üç ile dokuz yýl içinde. Bundan önce de, sonra da emir Allah'ýndýr. O gün inananlar sevineceklerdir.

 

30 Rum Suresi 24

 

Kuran ayetlerinin indiði dönemde, Romalýlar (Rumlar) Hýristiyan, Persler (Ýranlýlar) ise ortak koþan (ateþetapan) topluluklardý. Romalýlar'la Persler'in arasýnda geçen savaþta Persler'in savaþý kazanmasý, Hýristiyanlar gibi tek Allah'a inanan Müslümanlar'ý üzmüþtü. Ortak koþan bir toplumun, Allah'a inanan bir topluluða karþý galibiyeti moralleri bozmuþtu. Bu durumun üzerine Kuran, Romalýlar'ýn (Bizans'ýn) yakýnda galip geleceðini ve inananlarýn bu olay üzerine sevineceðini müjdelemiþtir. Dördüncü ayette geçen "býdý sinin" ifadesi üç ile dokuz arasý sayýlarý ifade eder. Arapça'da tekil için ayrý, iki adet için ayrý, ondan fazla sayýlarý belirtmek için ayrý ifadeler vardýr.

 

Hz. Muhammed dini ilk yaymaya baþladýðý günden itibaren kendisine inanan insanlar hep var olmuþ, gittikçe bu sayý artmýþtýr. Eðer Kuran'ýn bu ifadesi yanlýþ çýksaydý hiç þüphesiz Kuran'a ve Hz. Muhammed'e karþý güven sarsýlacak ve birçok kiþi dine inanmaktan vazgeçecekti. Yani Kuran'ýn, Allah'ýn vahyi olmadýðýný zanneden bir insan için, Kuran'da geleceðe yönelik böyle bir haberin verilmesi, bütün bir sistemin tehlikeye atýlmasýdýr. Peygamberin, haberin yanlýþ çýkmasý halinde kaybedecekleri, haberin doðru çýkmasý halinde kazanacaklarýndan çok daha fazladýr. Fakat bu dinin sahibi Allah'týr, bu müjdeyi veren de Allah'týr. Bu yüzden hiçbir tehlike yoktu ve hiçbir sorun da olmamýþtýr. O küçük topluluðun Kuran'a duyduðu güven hiç sarsýlmamýþ ve kýsa zamanda tüm bölge inananlarla dolmuþtur.

 

BU NE CESARET

 

Bu ne cesaret, bu ne kendine güven, bu ne tereddütsüz bir haber vermedir! Böyle bir cesaret ya üstün bir bilginin cesaretidir, ya da cahil cesur olur misali cahil cesaretidir. (Sonuçlar hangi þýkkýn doðru olduðunu ispatlýyor.) Bu haberin Allah'ýn vahyi olduðunu bilmeyenler, bu haberin tüm bir sistemin tehlikeye atýlmasý olduðunu zannederler. üstelik bu haber, olmasý zor olanýn müjdelenmesidir. çünkü savaþý kaybetmiþ olan bir devletin, yakýnda kaybettiði topluluða karþý savaþý kazanacaðý söylenmektedir. Bir de "býdý sinin" ifadesinden üç ile dokuz sene arasýnda bu olayýn gerçekleþeceði anlaþýlmaktadýr.

 

Bu haber yalan çýksa, hem inananlarýn inancý sarsýlacak, hem ortak koþanlarýn dine karþý bir delilleri olacaktýr. Oysa tarih þahittir ki; ortak koþanlar Peygamberimize deli, büyücü, menfaatçi gibi suçlamalar yapmalarýna karþýn, hiçbiri Peygamberin þu söylediði yanlýþ çýktý, Kuran'ýn bu vaadi gerçekleþmedi dememiþler, daha doðrusu diyememiþlerdir. Oysa bu tarz delile o ortak koþanlar çok muhtaçtýlar. Peygamber'e ve inananlara karþý kýlýçlarla savaþýp onlarý öldürmeye çalýþmak zor bir yoldu. Eðer ortak koþanlarýn, dine karþý bu tarzda deliller ortaya çýkarmalarý mümkün olsaydý, savaþmak gibi zor bir yol yerine, bunu denerlerdi. Zor yolu seçmeleri böyle bir koza sahip olmadýklarýný göstermektedir. Kuran'ýn tüm dedikleri çýkmýþ ve bu noktada ortak koþanlar bile bir itirazda bulunamamýþlardýr. Nasýl günümüzde Kuran'ýn birçok mucizesine raðmen ve Kuran'a alternatif hiçbir kitabýn, hiçbir sistemin gösterilememesine raðmen hâlâ inanmayanlar varsa ve de olacaksa, o dönemde de böyle olmuþtur, her türlü delili görmelerine raðmen inanmayanlar olmuþtur. Fakat tüm bu inanmayanlar, daha Peygamberimiz hayattayken yaþadýðý bölgeye Kuran'ýn hakim olmasýný engelleyememiþlerdir.

 

UMUTSUZLUKTAN ZAFERE

 

Bizans (Roma) tarihini okuyanlar Bizans imparatorluðunun en büyük bunalýmlarýndan birini 7. yüzyýlda (Kuran'ýn indiði dönemde) yaþadýðýný, bu bunalýmýn en önemli sebeplerinden birinin Persler'le (Ýranlýlar) yaþanan sorunlar olduðunu göreceklerdir. Bizans daha sonra sorunlarýný aþmýþ ve bu bunalýmý atlatmýþtýr. Tarihi bilgiler, Kuran'ýn, Bizans tarihi hakkýndaki söylediklerinin doðruluðunu onaylar.

 

Tarihi kaynaklarda Bizans'ýn Persler'le yapýlan savaþta uðradýðý kayýp yüzünden bir daha toparlanamayacaðýnýn sanýldýðý anlatýlýr. Anlatýlanlara göre, Bizans Kralý Heraklius bu bunalýmlý dönemde ordunun masraflarý için kiliselerdeki altýn ve gümüþ süs eþyalarýný bile eritip kullanmýþtýr. Persler daha önce Bizans'ýn olan Mezopotamya, Kilikya, Suriye, Filistin, Mýsýr ve Ermenistan'ý iþgal etmiþlerdir. Umudun olmadýðý bir dönemde Kuran, Bizans'ýn yakýnda (39 yýl arasý) galip geleceðini müjdelemiþtir. Tarihi kaynaklar bu müjdeden dolayý Peygamber ve etrafýndakilerle alay edildiðini, bu haberin çýkýþýna ihtimal verilmediðini kaydederler.

 

Oysa Kuran'ýn her haberi gibi bu haberi de doðru çýkacaktýr. Bizans, MS. 627 yýlýnda Persler'i Ninova harabelerinin yakýnýnda yener. Persler iþgal ettikleri yerleri Bizans'a geri veren bir anlaþma imzaladýlar (Bakýnýz Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, sayfa 287-299)

 

DüNYANIN EN ALÇAK YERÝ

 

Rum Suresi 3. ayette Rumlar'ýn Dünya'nýn en alçak yerinde yenilgiye uðradýklarý geçer. Arapça Dünya'nýn en alçak yeri "Edna el ard" olarak ifade edilir. Bu ifadeyi bazý çevirmenler en yakýn yer olarak çevirmiþlerdir. Fakat bu çeviri, ayetin ifadesinin temel anlamýna uygun deðildir, bu ancak yan bir anlam olarak kabul edilebilir. Ayetin Arapçasý'nýn temel ifadesi, bu yenilginin Dünya'nýn en alçak (Edna el ard) yerinde gerçekleþtiði þeklindedir. Anlaþýlýyor ki, ayetin temel anlamýyla neyi ifade ettiðini anlamayan çevirmenler, yan bir anlamlandýrmayla ayeti çevirmiþlerdir. Umarýz ayetin ortaya koyduðu bir mucizeyi daha açýklayan açýklamamýzdan sonra çevirmenler de gerekli düzeltmeyi yaparlar.

 

Bizans Ýmparatorluðunun Persler'e yenildiði bölge Suriye, Filistin ve þimdiki ürdün topraklarýnýn kesiþtiði bölgede yer alan Lut gölü (ölü deniz) havzasýdýr. Deniz seviyesinden 395 metre aþaðýda olan Lut gölü çevresi, Dünya'mýzýn "en alçak" noktasýdýr (Dünya'nýn en yüksek noktasý Himalayalar, en alçak noktasý Lut gölü ["ölü deniz"] havzasýdýr). Rumlar'ýn ileride savaþý kazanacaðýný söyleyerek geleceðe dair hiç tahmin edilmeyen bir haberi vererek bir mucize oluþturan Kuran, bu ifadesiyle ancak son yüzyýlýn ölçüm teknikleriyle bilinebilmiþ bir bilgiyi önceden açýklayarak bir mucize daha oluþturmuþtur.

 

MEKKE'YÝ FETHEDECEKSÝNÝZ

 

Allah, elçisinin gördüðü rüyanýn gerçek olduðunu doðrulamaktadýr. Allah dilerse (Ýnþallah), siz güven içinde baþlarýnýzý traþ etmiþ, kýsaltmýþ olarak korkusuzca Mescidi Haram'a muhakkak gireceksiniz. Sizin bilmediklerinizi bildiði için bundan önce size yakýn bir fetih verdi.

 

48 Fetih Suresi 27

 

Allah, Kuran'da, Peygamber'in rüyasýnýn gerçekleþeceðini ve Mescidi Haram'a (Hac ibadetinin de gerçekleþtiði yer) saçlar traþ edilmiþ veya kýsaltýlmýþ (Hac ibadetiyle alakalý olarak da saçlarýn traþý, kýsaltýlýþý geçer) bir þekilde gireceklerini söyler. Kuran'ýn bu mucizesi de bu bölümde incelediðimiz Rumlar'ýn yenilgilerinden sonra galip geleceklerini söyleyen ayet gibi gelecekle ilgili verilen haberlerle ilgili bir mucizedir. Peygamberimiz'in ve inananlarýn Mekke'den kovulduklarýný, Mekkeliler'in sayýsal ve askeri güç açýsýndan baþta üstün olduklarýný, inananlarý hicrete (göçe) mecbur ettiklerini biliyoruz.

 

Birçok Peygamber dini, dini yaydýðý topraklara hakim edemeden vefat etmiþtir. Eðer Kuran'ýn müjdesi olmasa Peygamberimiz Mekke'yi fethedeceðini bilemez, bu konuda bir iddiada bulunamazdý. Peygamberin baþta rüyasýnda gördüðü bu olay, Kuran'ýn ayetleriyle bir müjdeye dönüþmüþ ve inananlar kovulduklarý, zayýf olduklarý için terk etmek zorunda kaldýklarý topraklarý geri almýþlardýr.

 

Kuran'ýn bu ayetleri gibi, Ebu Leheb'in müslüman olmayacaðýný söyleyen ayetler de (111. sure) mucizevi niteliktedir. Peygamberimizle baþtan savaþan Ebu Süfyan, Vahþi gibi birçok kimsenin sonradan müslüman olduðu bilinmektedir. Eðer Ebu Leheb sonradan müslüman olmaya kalksaydý veya müslüman olduðuna dair rol yapsaydý (Sýrf kendisi hakkýndaki ayetleri yalanlamak için) birçok kiþinin aklýný bulandýrabilirdi.

 

Gelecekle ilgili tüm bu Kuran ayetleri, Kuran'ýn ifadelerindeki endiþesizliði, güveni, iddialýlýðý göstermektedir. Ýnsan eliyle yazýlacak olan bir kitapta duyulacak endiþelerin hiçbiri Kuran yazýlýrken duyulmamýþtýr. Bu Kuran'ýn insan yazmasý olmadýðýnýn, geleceði de çok iyi bilen Allah'ýn vahyi olduðunun sayýsýz delillerinden biridir.

 

Biz bu kitabý sana her þeyin ayrýntýlý açýklayýcýsý, bir doðruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak indirdik.

 

16 Nahl Suresi 89

 

 

Ana Sayfa | Kuran Çevirileri | Kuran'da Arama | 19 Mucizesi | Kelime Uyumlarý | Güzel Yazýlar

:verwirrt:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...