Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

AY'A GÝDÝÞ

--------------------------------------------------------------------------------

 

18. Ve dolunay haline geldiði zaman Ay

 

19. Siz gerçekten tabakadan tabakaya binip geçeceksiniz

 

20. Þu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar.

 

84 Ýnþikak Suresi 18-20

 

Birçoðumuzun hafýza kayýtlarýnda Ay, unutulmaz anýlarýn, güzel manzaralarýn bir sembolüdür. Diðer taraftan Ay, Ay takvimini kullananlar için þaþmaz bir hesap aletidir. Gelgitleriyle de, Dünya'mýza uyguladýðý çekimle de Ay, her zaman insanlar için merak unsuru olmuþ, insanlýðýn ilgisini çekmiþtir. O, kimimiz için matematiði, kimimiz için astronomiyi, kimimiz için sanatý, kimimiz için romantizmi ifade etmektedir. Tarih boyunca Ay, insanlar için ulaþýlmazlýðý da ifade etmiþtir. Nitekim Peygamberimize Kuraný Kerim'in vahyedildiði dönemde de bu hiç þüphesiz böyleydi. Bu yüzden 1400 yýla yakýn bir süre yukarýdaki ayetlerde Ay'a gidileceðine iþaret olduðu anlaþýlamadý. Kuran'da "ve" ile baþlayan ifadeler birþeye dikkat çekmek için kullanýlýr, bazý çevirmenler "ve" ifadesini "andolsun" diye çevirerek de bu vurguyu belirtmeye çalýþmýþlardýr. Kuran'da yemin etmek için "kasem" kelimesi kullanýldýðýndan biz "kasem" kelimelerini "andolsun" diye çevirirken, "ve" kelimelerini aynen yazýp bu vurguyu açýklýyoruz. Bu surede de "ve" vurgusuyla Ay'a dikkat çekildikten sonra "tabakadan tabakaya, binip geçileceði" söylenmiþtir. Daha önceden Kuran'ý anlamaya çalýþanlar 18. ayetle 19. ayeti ayrý düþünmüþler ve "tabakadan tabakaya geçiþi" baþka türlü deðerlendirmeye çalýþmýþlardýr. çünkü onlarýn zihninde Ay ulaþýlmazdý, Ay'a gitmek hayal bile edilemezdi, hayal edilse bile bu ancak romantik bir düþ olarak mümkündü.

 

Bu düþüncelerin etkisiyle tabakadan tabakaya geçiþin manevi yükseliþi ifade ettiði, Dünya'dan ahirete geçiþi anlattýðý, insanýn spermden gençliðe, gençlikten yaþlýlýða kadar geçirdiði halleri mecazi bir ifadeyle dile getirdiði düþünüldü. Oysa ayette insanlarýn gelecekte tabakadan tabakaya geçeceði söylenmektedir. Manevi yükseliþ veya çocukluktan yaþlýlýða geçiþ gibi süreçler Kuran'ýn iniþinden önce de vardý, indiði zaman da vardý, indikten sonra da var olmuþtur.

 

Bu yüzden ayet hakkýnda geçmiþte yapýlan bu yorumlarýn gerçeði yansýtmadýðýný düþünüyoruz. Ayetin ifadesinde gelecekte gerçekleþecek bir olaydan bahsedilmektedir ve bu olayýn olduðu zamanda insanlarýn neden iman etmediði sorgulanmaktadýr. Yani gelecekte bu olay olduðu zaman da iman etmeyen insanlar olacaktýr. Ayrýca ayette geçen "tabaka" kelimesi Kuran'ýn diðer yerlerinde, örneðin 67Mülk suresi 3. ayette ve 71Nuh suresi 15. ayette maddi tabakalarý ifade etmekte; fakat manevi bir tabakayý veya halleri ifade etmemektedir. Ayette "binip geçilmesinden" de bahsedilmesi ayetin Ay'a gidilmesine iþaret ettiðini desteklemektedir.

 

19. ayeti bu þekilde deðerlendirdikten sonra 18. ayete baktýðýmýzda Ay'a dikkat çekilmesi, 19. ayette bahsedilen "binerek tabakadan tabakaya geçiþin" Dünya'dan Ay'a Uzay aracýyla geçiþ olduðu fikrini doðrulamaktadýr.(18. ayette Ay'ýn dolunay þekline dikkat çekilir. Ay'ýn gerçek þekli dolunaydaki halidir. Ay'ýn dolunay hali Ay'ýn bütününü, Ay'ýn diðer halleri ise kendisini deðil ancak bir bölümünü ifade eder. Ay'ýn özellikle Dolunay haline dikkat çekilmesi bu yüzden olabilir. En doðrusunu Allah bilir.)

 

 

NEDEN ÝMAN ETMEZLER

 

Ay'a gidiþte açýlýþý, 12 Eylül 1959'da Ruslarýn yaptýðý Luna 2 Uzay aracý gerçekleþtirdi. Ayný yýl Luna 3 Ay'ýn gizli yüzünün fotoðrafýný çekti. Fakat insanlýk açýsýndan asýl önemli an 21 Temmuz 1969'da Neil Armstrong ve arkadaþlarýnýn Apollo 11 ile Ay'a (Dünya dýþýndaki bir yere ilk kez) ayak basmalarýdýr. Cýzýrtýlý televizyon görüntülerinden izlenen bu olayýn sahneleri insanlýk tarihinin en önemli olaylarýndan biri olarak kabul edilir. Ýnsanlýk tarihinde imkansýz olarak kabul edilen bir olay böylelikle gerçekleþti. Bilimi dinin yerine geçirmeye kalkan bazý pozitivistler bu olayý dine karþý kullanmaya kalktýlar. Ýslam alemindeki bazý cahil din adamlarý Ay'a gidildiðini söyleyenin kafir olacaðýný, bu olayýn hiç gerçekleþmediðini ileri sürdüler. Oysa görüldüðü gibi bu, Kuran'ýn bir iþaretidir ve bu olay dinle çatýþmak bir yana, Kuran'ýn Allah'ýn kitabý olduðunu doðrulayan binlerce delilden biridir.

 

Ay'a gidilmesi Kuran'ýn mucizesini gösterdiði gibi, Ay'a gidilince görülenler, Allah'ýn sanatýný, gücünü, kudretini göstermektedir. Dünya'nýn Ay'dan çekilen fotoðraflarý Allah'ýn sanatýnýn muhteþemliðini bir kez daha ortaya koymaktadýr. Ay'ýn Dünya ile açýsýndan, Ay'ýn kütle miktarýndan, Ay'ýn Dünya'ya uzaklýðýna kadar her þey, Allah'ýn sanatýný göstermektedir. örneðin Ay'ýn kütlesi daha fazla olsaydý veya Ay, Dünya'ya daha yakýn olsaydý, gelgit olaylarýnda tüm karalarý sular basardý ve Dünya'da yaþamamýz mümkün olmazdý.

 

 

 

Ay'dan Dünya'nýn görüntüsü

 

Ay'a gidileceðine iþaret eden 18. ve 19. ayetlerden sonra 20. ayette "Þu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?" diye so rulmasý da ilginçtir. Ay'a gidiþ ve Ay hakkýndaki tüm bulgular, Allah'ýn sanatýnýn mükemmelliðini ortaya koymasýna raðmen dinsizler, ateistler, Allah'a isyan ve inkâra devam etmiþler ve Ay'a gidiþi adeta bilimin dine karþý zaferi olarak göstermiþlerdir. Bu yanlýþ deðerlendirmenin sebebini þöyle açýklayabiliriz: Bunlar bilimin, Allah'ýn sanatýnýn anlaþýlmasýný saðlayan bir uðraþ, Allah'ýn maddeye koyduðu kurallar bütünü olduðunu anlamamýþlar, bilimin din ile yarýþ halinde olduðunu sanmýþlardýr. Bilim Allah'ýn yaratýþý olup Allah'tan, din ise Allah'ýn göndermesi olup Allah'tandýr. Allah'tan olan iki þey çeliþemez. Var olan çeliþkiler ya bilim adýna hatalardan, ya da bundan daha çok din adýna uydurmalar üreten din adamlarýndan olmuþtur, dinin kendisinden olmamýþtýr.

 

Bu bölümde incelediðimiz Ýnþikak suresinin 18, 19, 20. ayetlerinden sonraki 21. ayet ise þöyledir:

 

Kendilerine Kuran okunduðunda secde etmiyorlar.

 

84 Ýnþikak Suresi 21

 

AY'IN YARILMASI

 

Yaklaþtý saat ve yarýldý Ay.

 

54 Kamer Suresi 1

 

Kuran'da Ay'a gidilmesi ile ilgili ikinci bir iþaret daha vardýr. O da yukarýda alýntýladýðýmýz ayettedir. Bu iþareti daha iyi anlamak için "yarýldý" diye tercüme ettiðimiz "þakka" kelimesini incelemek yerinde olacaktýr. "Þakka" kelimesi Arapça'da "ikiye ayrýlma" anlamýnýn yanýnda "topraðýn kazýlmasý, sürülmesi" gibi anlamlara da gelmektedir.

 

25 Suyu akýttýkça akýttýk.

 

26 Sonra yeri yardýkça yardýk.

 

80 Abese Suresi 25-26

 

Abese Suresi'nde gördüðümüz gibi suyun toprakta açtýðý yollar, toprakta yaptýðý deðiþiklikler de "þakka" kelimesiyle açýklanmýþtýr. Ay'a gidildiðinde gerçekleþen en önemli olaylardan biri Ay'ýn zemininden örneklerin alýnýp Dünya'ya getirilmesidir. Ay'a gidilmesini anlatan tüm yazýlar, astronotlarýn Ay'ýn zemininden örnek parça alýp geri geldiklerini vurgulamaktadýr. Bu olayla Ay'ýn zemini insanlýk tarihinde ilk defa eþelenmiþtir; yani "þakka" kelimesiyle Kuran'da vurgulanan olay gerçekleþmiþtir. Ayetten anladýðýmýz kadarýyla bu olayýn gerçekleþmesi kýyametin yaklaþtýðýnýn bir habercisidir. Zaten Peygamberimiz son Peygamber olduðu için, O'nun geliþi kýyametin yaklaþtýðýný göstermekteydi, bu olay ise artýk kýyametin daha da yaklaþtýðýný haber vermektedir. Fakat kýyametin gerçek vaktinin ne zaman olduðu ve bu yaklaþmanýn ne kadarlýk bir süreyi kapsadýðýný sadece Allah bilmektedir.

 

Ýncelediðimiz 54 Kamer Suresi 1. ayetten Kuran'ýn sonuna kadar 1389 ayet geçmesi çok ilginçtir. çünkü Ay'a gidiþ hicri takvime göre 1389 yýlýnda gerçekleþmiþtir. Bunun dýþýnda Ay'dan Apollo11'in kalkýþ aný da ilginçtir. Bu an 1.54.01 (E.D.T)'dir. Bu bölümde alýntýladýðýmýz Kamer suresi 54. suredir. Bu surenin 1. ayetinde bahsettiðimiz ifade geçmektedir (Yani 541). Uzay'da zamanýn nasýl hesaplandýðýný ve bu zamanýn doðruluðunu anlamak için Nasa'nýn www.nasm.edu/apollo/AS11/a11facts.htm internet adresine bakabilirsiniz. (Kuran'daki matematiksel verileri deðerlendirdiðimiz kitabýn ikinci kýsmýnda Kuran'daki matematiksel kodun ve matematiksel uyumlarýn tesadüfen oluþmasýnýn imkansýz olduðunu göreceðiz.)

 

Kamer suresinin 1. ayetinin iþaretini gördük. Kamer suresinin 2. ayeti ise Allah'ýn gösterdiði delilleri görmelerine raðmen bunlara yüz çevirenlere seslenmektedir:

 

Onlar bir delil görseler sýrt çevirirler ve "Bu süregelen bir büyüdür" derler.

 

54 Kamer Suresi 2

 

:zwinker:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...