Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

3 Ýnsan, kemiklerini kesin olarak biraraya toplamayacaðýmýzý mý sanýyor?

 

4 Evet, parmak uçlarýný dahi düzenlemeye gücümüz yeter.

 

75 Kýyamet Suresi 3-4

 

Peygamberimiz'in yaþadýðý dönemin insanlarý için parmak uçlarý önemli bir þey ifade etmezdi. 1856 yýlýnda Genn Ginsen adýnda bir Ýngiliz, parmak uçlarýndaki çizgilerin her insanda farklý olduðunu keþfetti. 1856 yýlýna kadar insanlar parmak ucunun önemli özelliðinden haberdar deðillerdi. Tarih boyunca yaþamýþ tüm insanlarýn parmak ucunun farklý olduðunun anlaþýlmasýyla, parmak ucunun adeta bir kimlik kartý olduðunun farkýna varýldý. Daha sonra bu bilgi polis örgütlerince suçlularýn yakalanmasýnda veya tanýnmayacak duruma gelmiþ ölülerin tespit edilmesinde kullanýlmaya baþlandý.

 

Parmak ucu öyle bir kimlik kartýdýr ki ayný yumurta ikizlerinde bile farklýdýr. Bu kimlik kartý asla sahtekarlýk kabul etmez, elimizi deðdirdiðimiz birçok eþyaya sahtekârlýk kabul etmeyecek þekilde imzamýzý atar. Hiç kimse de bu imzamýzý taklit edemez. Bu mühürümüzün ne taklidi, ne de inkârý söz konusudur. ömür boyu bu mührü hiç kaybetmeden yanýmýzda taþýrýz. üst deri yanmalarýndan ve yaralanmalardan yaþlanarak vücudumuzun þekil deðiþtirmesine kadar tüm etkenler mührümüzün orjinalliðini bozmaz. Ýki santimetrekarelik bir alanda milyarlarca deðiþik deseni, silinmez çizgiler halinde bir mühür gibi iþleyen Yaratýcýmýz ne kadar da büyük bir kudrete sahiptir.

 

Parmak ucumuzdaki bu kimlik kartýmýz, cenin henüz üç aylýkken anne karnýnda çizilir ve mezara kadar bizle gelir. Parmak ucunun þaþmaz bir kimlik kartý olmasýnýn ötesinde vücudumuzdaki genetik bozukluklarý da belirlemekte kullanýlýp kullanýlamayacaðý üzerine çalýþmalar vardýr. Bizim saptamalarýmýza göre bu çalýþmalar, henüz bilimsel bir kesinlik ortaya koyacak düzeyde deðildir, fakat parmak ucundaki çizgilerin öneminin þu anda bilinenden de daha fazla önemli olmasýnýn olasý olduðunu göstermektedir.

 

Kuran'ýn indiði dönemde parmak ucu, önemsiz bir detay konumundaydý. Ahirette insaný yeniden yaratacak olan Allah'ýn, parmak ucunun rastgele bir nokta deðil, insanda önemli bir detay olduðuna iþaret etmesi Kuran'ýn bir mucizesidir. Yaratýcýmýz parmak ucunun bile önemsenmesi gerektiðinin dersini vermektedir.

 

PARMAK UCUNDAKÝ DNA

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...