Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

dana'da bir apartman dairesinde 8 kiþinin öldürülmesi ile ilgili soruþturma sürüyor.

 

AA muhabirinin aldýðý bilgiye göre, Küçük Dikili Ana Saðlýk Merkezi'nde ebe hemþire olarak çalýþan Nalan Yüksel'in (40) sabah mesaisine gelmemesi üzerine arkadaþlarýnýn polisle evine gitmesi üzerine ortaya çýkan cinayetle ilgili araþtýrma devam ediyor.

 

Olayý gerçekleþtirdiði iddiasýyla Toros Mahallesindeki evinde gözaltýna alýnan Murat Y'nin (38) sorgusu sürerken, evde bulunan kovanlarýn, zanlýyla ele geçirilen ruhsatsýz 1 adet 7,65 milimetre çapýndaki tabancadan çýktýðý belirlendi.

 

Evinde intihar etmek için veda mektubu yazarken polis ekipleri tarafýndan gözaltýna alýnan Murat Y'nin büyük miktarda borcu olduðu iddia edilirken, yabancý uyruklu bir kiþiyle evlendiði için astsubaylýktan atýldýðý öðrenildi.

 

Zanlý Murat Y'nin astsubaylýktan atýldýktan sonra babasýyla ortak olduðu bir dolmuþ iþlettiði, bir süre sonra borçlarýný kapatabilmek için dolmuþu sattýrdýðý öne belertildi. Zanlýnýn yaklaþýk 3 ay önce de arabasýyla kendini yakma giriþiminde bulunduðu ifade edildi.

 

Cinayetin neden iþlendiði hakkýnda henüz kesin bir bilgiye ulaþýlamazken, ebe hemþire Nalan Yüksel, baba Ýbrahim Yüksel (64), anne Günay Yüksel (62), 6 yaþýndaki Vedat Yüksel, lise öðrencisi Halil Ýbrahim Kopar (17), ÖSS'ye hazýrlanan Arif Kopar (19), kardeþinin eþi Gül Yüksel ve kardeþi Ali Yüksel'e ait cesetler, evin balkonundaki demir parmaklýklar kesilerek evden çýkarýldý.

 

Cesetler otopsi için Adli Týp Kurumu Morguna kaldýrýldý. Cumhuriyet Savcýsý Adli Týp Kurumundaki otopsi iþlemini tamamladý. Öldürülen Ali Yüksel'in eþi Ela Gül Yüksel ve oðlu 6 yaþýndaki Vedat Yüksel'in cenazelerinin Kabasakal Mezarlýðýnda, diðer kiþilerin cenazelerinin ise merkez Seyhan ilçesine baðlý Camuzcu köyünde topraða verileceði öðrenildi.

 

22 yýllýk memur olduðu belirtilen Nalan Yüksel ile olayda ölen diðer kiþilerin yakýnlarý da olayýn þokunu yaþýyor. Mesai arkadaþlarý Nalan'ýn çalýþkanlýðý ile tanýndýðýný belirtirken, kardeþi ile de aldýklarý bir ev yüzünden sorun yaþadýklarýný söylediler.

 

Bu arada cinayetin iþlendiði apartman sürekli olarak ziyaretçi akýnýna uðruyor.

 

Cinayette hayatýný kaybeden Seyhan Çukurova Lisesi 11. sýnýf öðrencisi Halil Ýbrahim Kopar'ýn okul arkadaþlarý da, olayýn yaþandýðý Huzurevleri mahallesi 142. sokak Özemek Apartmanýnýn önündeki tedirgin bekleyiþlerini sürdürüyor. Kopar'ýn okulunda ise hüzün hakim.

 

-VALÝ ATIÞ-

 

Olayýn duyulmasýnýn ardýndan söz konusu apartman önüne gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Ýlhan Atýþ da, olayla ilgili bir basýn toplantýsý düzenledi.

 

Atýþ, önceki gün minibüste iki kiþinin öldürülmesinden sonra bugün de 8 kiþinin öldürüldüðünü anýmsatarak, ''2-3 gün içinde Adana'da 10 kiþinin silahla öldürülmesi valiliðimizi ve Adanamýzý üzüntüye gark etmiþtir. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, umuyorum ki bu olay ders olur. Adana'nýn ne kadar üzüldüðü ortaya çýkar ve insanlar akýllarýndan geçirdikleri vahþetten, eðer olacaksa vazgeçerler'' dedi.

 

Olayýn zanlýsý olarak evinde yakalanan kiþinin sorgusunun devam ettiðini anlatan Atýþ, þöyle konuþtu:

 

''Sabah bir ihbar üzerine olay yerine giden polislerimiz bu çok üzücü olayla karþýlaþtý. Evde incelemeler devam ederken, polisimizin þüphelenmesi üzerine Murat Y'nin evine baþarýlý bir operasyon düzenlendi. Murat Y'nin ikametinde yapýlan aramada olayda kullanýlan ruhsatsýz 1 adet 7,65 mm çapýnda tabanca ele geçirildi. Murat Y. silahýyla birlikte yakalandý ve olay yerinde bulunan kovanlarýn silahtan çýktýðý belirlendi. Ancak buna raðmen adliyenin karar vermesine kadar kiþi, þüphelidir. Olayýn gerekçesi hakkýnda þu anda sorgulama devam ediyor, hiç bir þey bilmiyoruz. Þu anda elimizdeki bilgiler cinayetin tek kiþi tarafýndan iþlendiði þeklinde.''

 

Atýþ, cinayetin, hemþirenin eski kocasýyla kesinlikle ilgisi olmadýðýný belirterek, ''Bizim düþüncemize göre tek gözaltý oldu ve öyle kalacak'' dedi.

 

Atýþ bir gazetecinin Murat Y'nin ''psikopat olup olmadýðý yönündeki soruyu'' ise ''8 kiþiyi öldüren bir kiþinin psikolojik durumunun iyi olduðunu söylemek doðru olmaz'' þeklinde yanýtladý.

 

Zanlýnýn cinayeti iþledikten sonra cesetlerin üzerini bez parçalarýyla örttüðünü de bildiren Atýþ, olay sýrasýnda komþularýn silah sesi duymamasýnýn ise susturucu kullandýðýnýn göstergesi olduðunu belirtti.

 

-ÖLDÜRÜLENLERDEN ALÝ YÜKSEL HAKKINDA, NALAN YÜKSEL VE MURAT Y'YÝ TEHDÝTTEN DAVA AÇILMIÞ-

 

Bu arada, alýnan bilgiye göre öldürülen 8 kiþi arasýnda bulunan Ali Yüksel hakkýnda, geçen yýl, yine ayný dairede cesedi bulunan Nalan Yüksel ve olayý gerçekleþtirdiði iddiasýyla gözaltýna alýnan Murat Y'yi ''cep telefonu mesajý ile tehdit ettiði'' gerekçesiyle yapýlan þikayet üzerine Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nde aleyhine dava açýldýðý öðrenildi.

 

Ali Yüksel'in psikolojik rahatsýzlýðý bulunduðu ve 3 ayda bir hastanede tedavi gördüðü öðrenildi.

 

Sabah saatlerinde Huzurevleri Mahallesi 142 Sokak, Özemek Apartmaný A Blok 11'inci kattaki dairede cesetlerin ebe hemþire Nalan Yüksel, baba Ýbrahim Yüksel (64), anne Günay Yüksel (62), 6 yaþýndaki Vedat Yüksel, lise öðrencisi Halil Ýbrahim Kopar (17), ÖSS'ye hazýrlanan Arif Kopar (19), kardeþinin eþi Gül Yüksel ve kardeþi Ali Yüksel'e ait cesetler bulunmuþtu.

 

AA

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...