Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sakýn dininizi 20 Liraya satmayýn!

 

Bazen hiç anlamadýðýnýz, farkýna bile varmadýðýnýz bir zamanda Ýslamý temsil ediyor olabilirsiniz...

 

Londra'daki Cami'ye yeni bir imam gönderilmiþ. Adam þehre gitmek için hep ayný otobüse biniyor ve çoðu zaman da ayný þoföre rastlýyormuþ.

 

Bir gün, bilet alýrken þoför yanlýþlýkla 20 pens fazla vermiþ. Ýmam yanlýþlýðý oturup da parasýný sayýnca fark etmiþ. Kendi kendine "20 pensi geri versem mi þoföre?" diye düþünüyormuþ. Ama içinden bir ses diyormuþ ki "çok gülünç bir para ve þoförün umurunda deðil. Otobüs þirketi çok para kazanýyor zaten... Sadece 20 pens onlara bir þey yapmaz." Bu parayý saklayabilirim diye düþünmüþ, Allahtan gelen bir hediye gibi...

 

Ýneceði duraða gelince, imam kalkmýþ ve fikrini deðiþtirmiþ, inmeden önce þoförün yanýna gitmiþ, 20 pensi geri vermiþ ve demiþ ki: "Paranýn üstünü fazla verdiniz."

 

Þoför gülümsemiþ ve demiþ ki : "Siz caminin yeni imamýsýnýz deðil mi? Aslýnda uzun zamandýr sizi caminizde ziyaret etmek istiyordum, islamý öðrenmek için. Bu yüzden bilerek size fazla para verdim. Nasýl tepki vereceðinizi görmek istedim."

 

Ýnerken imam artýk bacaklarýný hissetmiyormuþ, yere yýðýlacakmýþ neredeyse, bir direðe tutunmuþ ve kendine gelmeye çalýþmýþ. Gözlerinden yaþlar dökülerek demiþ ki:

 

"Allahým az daha Ýslamý 20 pense satýyordum!. .."

 

Unutmayin ki siz belki de Müslüman olmayan insanlar için dinimizi tanýtan kiþilerdensiniz, bu yüzden hareketlerinize dikkat edin. Maalesef insanlar sizinle birlikte dinimizi de yargýlayacaklardýr!

 

Www.kadincakararinca.coM, 01.06.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...