Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ey iman edenler! Size verdiðimiz rýzýklarýn temiz olanlarýndan yiyin ve Allah´a þükredin; eðer kendisine kulluk ediyorsanýz“. Bakara suresinde Allah (c.c) helal yemekden bahsediyor. Helal yemenin ne kadar önemli oldðunu bildiðimizden, her þeyden önce helal ve temiz olan þeyleri tüketmeye özen göstermeye çalýþýyoruz. Aldýðýmýz yiyeceklerin içinde jelatin veya alkol olmamasýna dikkat ediyoruz.

 

Çünkü biz biliyoruz ki, helal lokma insanýn vücuduna sihhat veriyor, kalbe sukut veriyor. Biz biliyoruz ki, helal olmayan lokmanýn vücudumuza olumsuz etki yaptýðýný. Nitekim Peygamber (a.s) buyurmuþtur, birlikte hatýrlayalým: „Kirk gün helal yiyenin kalbini Allah nurlandýrýr ve hikmet gözlerini kalbinden lisanýna aktarýr“ Ya kirk gün haram yiyenler, bir de onlarýn kalbini düþünsenize ?

 

Biz müminler çok duyarlý insanlar olduðumuz için, mümkün mertebe haramdan uzak kalmayý tercih ediyoruz, çoðunluðumuz!

 

Müminlerin bu hassasiyetini göz önünde bulunduran Dünya gýda sektörleri de, bu duruma el atmýþ. Baktýlar gördüler müslümanlar helal lokmaya önem ve deðer veriyor. Yiyeceklerin jelatinsizini veya alkolsüzünü tercih ediyor. Baktilar ki ürünlerini fazla satamiyor, düþündüler taþýndýlar ve karar aldýlar.

 

„Helal“ gýda üretimi!

 

Ne akýllýca bir karar öyle deðil mi? Acaba bu kararda bir çýkarcýlýk mý var? Yoksa gerçekden iyi niyet mi?

 

Her neyse, bizim için bu önemli deðil, herkezin kendi bileceði bir iþ bu.

Ýngiltere'nin Principle Healtcare ve Kanada'nýn Duchesnay'i gibi ilaç þirketleri, bizim için hayvansal veya jelatinsiz vitaminler üretmeye bile baþlamýþlar.

 

Güzel bir þey deðil mi?

 

Buna sebeb olanlar kimler ?

 

„Helal“ yiyen müslümanlar, deðil mi ?

 

O zaman bize „Helal“ olsun...

 

Pýnar

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...