Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Evliliðinde mutsuz olan bir kadýnýn kocasýný boþama hakký var mýdýr? Erkek için Ýslam'da talak hakký varken kadýnýn nasýl bir hakký vardýr? Mehmet Paksu yazdý.

 

Kadýnýn boþanma hakký yok mudur?

 

Ben 10 yýllýk evli bir bayaným. Saðlýk problemimden dolayý çocuðum olmadý ve olmayacak.

Eþim; ailesi, çevre baskýsý ve çocuk arzusuna daha fazla dayanamayýp, benim karþý çýkmama ve rýzam olmamasýna raðmen ikinci bir haným aldý.

 

Onun çocuk arzusunu anlayabiliyorum. Benim yüzümden onun mahrum kalmasýný istemediðim için, saðlýk problemlerim çýkar çýkmaz boþanabileceðimizi teklif ettim. Ancak kabul etmedi ve yýllar sonra da bana bu olayý yaþattý. Ben mahkemeye baþvurdum ve boþanma sürecindeyiz. Bu insana karþý ne bir sevgim, ne bir saygým kalmadý. Kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum, daha fazla üzülmek istemiyorum. O buna yanaþmýyor, mahkeme boþamasýný kabul etmiyor.

 

Bu konuda farklý þeyler söyleyenler var. Kimilerine göre, bu Allah’ýn bir ruhsatý olduðu için bayanýn buna rýza göstermeme ve boþanma hakký yok. Kendimi büyük bir çýkmazda hissediyorum, çok mutsuzum. Boþanma hakkým yoksa neye hakkým var?

 

Benim hissettiklerim, ruh halim, mutsuzluðum, bunlarýn hiç bir anlamý yok mu? Erkeklere adalete baðlý bu ruhsat verilmiþ, ama kadýnlarýn ne yapmasý gerektiðine dair bir þey yok. Peki, kadýnlar kendilerini nasýl teselli etsinler? O, mahkeme boþasa da baþkasýyla evlenemeyeceðimi söylüyor. Mahkemenin boþamasý yetmez mi? Boþanacak olmam beni günaha sokar mý? Bana ne tavsiye edersiniz? Bu bir kader midir?

 

(Rumuz : Lale)

 

Her þeyin bir çaresi, bir çýkýþ yolu vardýr. Siz zaten kararýnýzý vermiþsiniz. Evliliði sürdürme imkânýnýz hiç kalmamýþ. Böyle bir hayatý kaldýramayacaðýnýzý söylüyorsunuz. Ýslam dini sadece erkeðin hakkýný koruyan, kadýný “Ne halin varsa gör” deyip onu kendi kaderiyle baþ baþa býrakan bir din deðildir. Hayat müþterektir. Karþýlýklý saygý ve sevgi devam ederse aile hayatý devam eder. Fakat aradaki manevi baðlar kalkmýþ, tekrar oluþmasý da mümkün deðilse, bir yerde nokta koymak kaçýnýlmaz hale gelir.

 

Boþanmada Kur’ân çözümü

 

Kur’ân’ýn bu konudaki çözümü Nisa suresinde yer aldýðý gibi, her iki taraftan hakemlik yapacak birer kiþinin görüþlerine baþvurulur, onlarýn boþanma konusundaki varacaklarý karar baðlayýcý olur. Fakat böyle bir þeyin yapýlma imkâný yoksa yapýlacak tek bir þey kalýyor.

 

O da mahkemeye boþanmak için baþvurmanýzdýr. Mahkeme boþanma kararý verdikten sonra, Ýslam hukukuna göre bir talakla boþanmýþ sayýlýyorsunuz. Ýddet (boþandýktan sonra bekleme) süresi geçince, hukuki bir kavram olarak, “ric’î talak”, “bâin talaka” dönüþür. Aranýzdaki kesin boþanma gerçekleþmiþ oluyor. Eþiniz ne kadar boþanmayý kabul etmese de, tam ayrýlýk gerçekleþmiþ sayýlýyor.

 

Son çare nedir?

 

Din Ýþleri Yüksek Kurulu mensuplarýyla yaptýðýmýz görüþmede, onlardan aldýðýmýz bilgi de bu istikamettedir. Çünkü burada “umumi belvâ (insanlarýn genelinde görünen ve yaygýn olan bir sorun)” söz konusudur. Bu durumda mahkeme sürecinde boþanma kararý çýkar ve iddet süreniz de dolmuþ olursa; hakem kurulunca da çözme yolu söz konusu deðilse, ayrýlmanýz gerçekleþmiþ olur.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...