Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

'Eþime büyü mü yapýldý acaba?' Kime gittiysem, 'Senin eþine büyü yapýlmýþ, çözülmeden geri dönmez' diyor sorusuna Mehmet Paksu Peygamberimizden örnekle açýklýyor.

 

 

Mehmet Paksu'nun yazýsý

 

'Eþime büyü mü yapýldý acaba?’

 

Hocam, kime gittiysem, "Senin eþine büyü yapýlmýþ, çözülmeden geri dönmez" diyor.

 

Aslýnda ben de yapýldýðýný düþünüyorum. Çünkü bizim hiç sorunumuz yokken birden bire birbirimize iki düþman olduk. Bu konuda yorumlarýnýzý ve yardýmlarýnýzý bekliyorum. Kýzým daha fazla babasýz kalsýn istemiyorum. (Rumuz:Aylin)

 

Büyü meselesi öyle bir olaydýr ki, hiçbir derdiniz olmasa, hiçbir sýkýntýnýz bulunmasa; kalkýp sadece yoklamak için büyücü bir "hocaya" gidip, bir þeyler anlatsanýz, mutlaka size büyü yapýldýðýný söyleyecektir.

 

Bu insanlarýn sözlerine inanmayýn. Çünkü bu adamlar sefih cinlerin oyuncaðý haline gelmiþlerdir. Bu iþi bir "meslek", bir kazanç yolu olarak görmüþler.

 

Yaptýklarý bir duygu istismarýdýr, bir tür kandýrmaca, zor durumdaki insanlarý çelerek çýkarlarýna alet etmektir.

 

Büyünün tesiri var mý?

 

Ancak þunu da hatýrda tutmak lazým. Büyü vardýr, etkisi de mevcuttur. Kur'ân da sihir ve büyünün varlýðýný kabul ediyor.

 

Bir Kur'ân tefsircisi olan Hamdi Yazýr'ýn verdiði bilgiye göre, ilimler iyiye kullanýlýrsa ze­hirden ilâç yapýlýr, kötüye kullanýldýðýnda da ilâçtan zehir elde edilir.

 

Ancak insanlar elde ettikleri bilgileri sihir ve büyü gibi yollarda kullansalar da Kur'­ân'a göre, Allah'ýn izni ol­madýkça kimseye bir zarar veremezler. Çünkü gerçek tesir, ne sihir­de, ne sihirbazdadýr. Gerçek tesir gücü Allah'tadýr. Fayda ve zarar denilen þey de ancak Allah'ýn izniyle meydana gelir.

 

Büyüye karþý ne yapacaksýnýz?

 

Böyle bir þeyden þüphe ettiðinizde hemen Allah'a sýðýnýn çareyi, þifayý ve yardýmý Allah'tan isteyin.

 

Peygamberimiz de büyü yapmýþlar. O ne yapmýþ?

 

O anda Felak ve Nâs Sureleri nazil olmuþ. Peygamberimiz bu sureleri okudukça yapýlan büyü hemen çözülmüþ, o da böyle bir dertten kurtulmuþ.

 

Bir de þu noktayý unutmayýn! Aranýzdaki görünen asýl büyü, sevgi ve saygý duygularýnýn azalmasýdýr. Eþinizi eski tatlý günlere getirmek için, bütün kalbinizi, ruhunuzu açýn, onu gönül tahtýnýza davet edin, yuvanýzýn tacý yapýn! Özür dilemek mi gerekiyor, özür dileyin, ne zarar edersiniz? Varsa kýrgýnlýklarý tamir edin, olmuþsa dargýnlýklarý barýþ elinizi uzatýn, çekin kendinize, þefkatinize, sinenize...

 

Böylece en büyük büyücü olan þeytaný kahretmiþ, onun kurduðu tuzaklarý iþlersiz hale getirmiþ olursunuz.

 

Bugün

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...