Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Her gençin hayalidir, bir gün kendi yuvasýný kurmak. Hayalini kurduðunuz genç, bir gün karþýnýza çýkar ve siz anlarsýnýz ki, iþte budur benim sonsuza kadar beraber olacaðým eþ.

 

Mutlu bir yuvanýn hayalini kurarak evlenenler, evliliklerinin ilk aylarýnda bu mutluluðu çok fazla yaþarlar. Fakat iyi gün olduðu gibi, kötü günlerde olaçaktýr elbette. Evliliðin saðlýklý yürüye bilmesi için, eþlerin evlenirken verdikleri sözü akýllarýndan asla çýkartmamalarý þarttýr, „iyi günde kötü günde...“

 

iyi günde kötü günde“ sözünü vermeden önce, kendimizi kendimizde bulmalýyýz, keþf etmeliyiz.

 

Ben nasýl bir insaným ? Hangi duygularý besliyorum ?

 

Evlendiðim zaman eþimden neler bekliyorum ?

 

Bu sorularý sormadan ve cevabýný bulmadan önce, evlilik yapmayý ben saðlýklý bulmuyorum.

 

Evliliði düþünen gençler, kendilerine mutlaka þöyle bir soru sormuþlardýr,

„Acaba evleneceðim kiþide nasýl bir özellik arasam“ ?

Daha ne gibi bir özellik beklediðini bilmeden yapýlan nice evlilikler, ve sonunda mahkeme salonlarýnda bosanmayý bekleyen insanlar.

Veya evliliðin sadece maddi boyutuna bakýpda evlenenler, ayni duruma düþmekden kendilerini alýkoyamayanlar.

 

Unutmayýn ki seçdiðiniz eþ, sizin ebedi yol arkadaþýnýz olaçaktýr. Sizi iyiye veya kötüye sürükliyebilme kapasitesine sahip olaçaktýr. Bu durumda ahlaki deðerlerin ilk sýrada yer almasý, evliligin saðlýklý yürüyebilmeside büyük önemi vardýr. Nitekim Peygamber (a.s) þöyle buyurmamýþmýydý:

 

"Kadýnla dört þey için evlenilir: Malý, soyu, güzelliði ve dini için. Öyleyse, elleri toprak olasý, sen dindarýný al!"(Buhari). Çünkü o biliyorduki, bir eþ insaný cennetten bile edebilirdi. Fakat seçdiðimiz eþ, Allah´a daha yakýn biri ise, bizimde o yolda adým atmamýz daha yüksek olaçaktýr. Cennete bir karýþ daha yaklaþacaðýzdýr inþaallah.

 

Tekrar belirtmek istiyorum, „iyi günde kötü günde“ sözünü vermeden önce, Allaha verdiðimiz sözde durursak eðer, verdiðimiz bu sözde kolaylýkla duracaðýmýza ben can-ý gönülden inanýyorum.

 

sevgiler

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...