Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Alman mahkemenin 'þeriat' kararý

 

http://www.risalehaber.com/images/news/58208.jpg

 

Almanya okullarýndaki zorunlu yüzme derslerine Müslümanlarýn yaptýðý itirazlar mahkeme tarafýndan olumlu karþýlandý

 

Risale Haber-Almanya okullarýndaki zorunlu yüzme derslerine Müslümanlarýn yaptýðý itirazlar mahkeme tarafýndan olumlu karþýlandý.

 

Moral Haber yazarý Cemil Þahinöz, Almanya okullarýndaki zorunlu yüzme derslerine Müslümanlarýn yaptýðý itirazlarýn mahkeme tarafýndan nasýl anlayýþla karþýlandýðýný yazdý.

 

Mahkemenin kararýnýn hakperstlik örneði olduðunu ifade eden Þahinöz'ün aktardýðý olay þöyle:

 

"Almanya'da müslüman öðrenciler okullarda zorunlu yüzme derslerinde sýkýntý çekiyorlar. Erkek-Kýz karýþýmý olsun, tesettür meselesi olsun, tartýþýlan bir çok mesele var. Okul toplantýlarý, veli toplantýlarý, medya, eleþtirmenler… bir çok sekilde bu konu tartýþýldý, ele alýndý.

Olaylar mahkemeye intikal etti ve karar verildi:

 

“Müslümanlarýn bu tavrý, dinleri gereðidir. Yoksa alman okullarýný protesto için deðil. Bu nedenle, yüzmeyi öðrenebilmeleri için, imkan sunmamýz gerekiyor. Tesettüre uyabilmeleri için, okuldaki yüzme derslerinde haþema giyebilirler. Yüzme derslerinde erkek-kýz ayýrýmý isteyebilirler. Bunlara hiç bir okul itiraz edemez. Haklarýdýr.“

 

Þahinöz mahkeme kararýný þöyle yorumladý:

 

"Karar bu. Yani mesele “Bu müslümanlarý nasýl yoldan çýkarýpta, þu havuza sokabiliriz“ deðil. “Baþlarýný açalým, dinleri gereði günah iþlesinler“ deðil… Mesele “Yüzme öðrenmek“.

Þimdiye kadar bu iznin verilmemesi, müslümanlarý anlamamaktan ileri geliyordu. Yani onlarýn itirazlarýnýn dinleri gereði olduðu anlaþýlmamýþtý. Hz. Ali'nin dediði gibi: ”Ýnsan bilmediðinin düþmanýdýr.“ Ama durum anlaþýldýktan sonra, ortada bir inat deðil, hakiki bir dini gerekçe olduðu ortaya çýkýnca, net bir karar verildi. Müslümanlarýn yüzmeye karþý olmadýklarý ortaya çýktý…

Yoksa Peygamber Efendimiz (sav.) 1400 sene önce, çölün ortasýnda, neden yüzmeyi teþvik etsin, neden bir babaya evlatlarýna yüzmeyi öðretme görevini versin?

Alman makamlarýný bu hakperest davranýþlarý ve anlayýþlarý yüzünden, adaletli kararlarý için tebrik ediyoruz…"

 

 

Risale Haber, 30.05.2009

http://www.risalehaber.com/news_detail.php?id=57785

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...