Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hacer Büke 9 yaþýnda kabinede yeni bakanlardan birinin kýzý. Babasýnýn baþdanýþmanlýðý sýrasýnda yazdýðý sitem dolu mektuplarýna bir yenisini daha ekledi.

 

 

Mektup Baþbakan'a gitti, 'Tayyip amca babamý iþten at..!'

 

Kabinedeki revizyonda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Dýþ Politika Baþdanýþmaný Ahmet Davut-oðlu'nun Dýþiþleri Bakanlýðý koltuðuna oturmasýna tepki, aile içinden 9 yaþýndaki kýzý Hacer Büke'den geldi. Babasýný görememekten yakýnan ve bu duygularýný tuttuðu günlüklerinde de anlatan Hacer, Baþbakan'a hitaben 'Tayyip amca, babam iþini iyi yapamýyor, onu iþten atýn lütfen' diye notlar tuttu. Davutoðlu'nun yakýnlarýna göre, bu notlar sadece günlüklerde kalmadý. Hacer, Baþbakan'a mektup olarak da gönderdi.

 

Hacer Büke Davutoðlu, babasýnýn Dýþiþleri Bakaný olmasýndan hiç mutlu deðil. Küçük Hacer bu mutsuzluðu da günlüklerine þöyle yansýttý:

 

KORUMALAR BABAMI DAHA ÇOK GÖRÜYOR

 

Burasý Konya. Malum Dýþiþleri Bakanýmýz yaþlýlarý gezer, ellerini öper. Yýkýk evlerden insanlar çýkar. Dýþiþleri Bakanýmýz eli yorulmadan el sallar. Yanýnda kulaðýnda kulaklýk, bellerinde silah olan adamlar. Bazen Hacer, yani ben düþünürüm, galiba babam belinde silahlý, kulaðýnda kulaklýk olan adamlarý daha çok görür. Bunu ona söylediðimde hiç sevemediðim bir þey söyler. Ne mi? Senin geleceðin için, sizin için, der ve güler. Neden böyle. Kýzarým. Neden mi? Güzel, söyleyeyim. Bence þöyle, 'Boþver, bu benim geleceðim, onun deðil.' Ama haksýzým. Ben onun çocuðuyum, sadece ben deðil bütün dünya çocuklarý. Babam hiç ayrým yapmaz. Bence þöyle demeli, Kötü olsun, iyi olsun, düþmaný olsun dost olsun, o yarýnýn çocuðu. Bence böyle demeli. Neyse yatacam, güle güle. Hacer Büke Davutoðlu...

 

ÇOCUKLAR ÖLÜYOR ÝÞÝNÝ YAPMIYORSUN

 

Küçük Hacer'in babasýna bir baþka sitemi de bakanlýðýndan önce. ANKA Ajansý'na 21 Ocak 2009'da düþen bu sitemin ayrýntýlarý ise þöyle:

 

Türk hükümetinin, Gazze'ye iliþkin çabalarýnýn, Ýsrail'e yönelik sert eleþtirilerinin yurtdýþýnda yankýlarý sürerken Financial Times gazetesi, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Dýþ Politika Baþdanýþmaný Ahmet Davutoðlu ile ilgili bir anekdota da yer verdi. Gazeteye göre, Kahire ve Þam'da sekiz-günlük 'çýlgýn' görüþmelerden sonra Türkiye'ye dönen Ahmet Davutoðlu, kýzýnýn eleþtirisiyle karþýlaþtý. Davutoðlu'na 9 yaþýndaki kýzý, 'Her gün seyahat ediyorsun, seni göremiyoruz ama hala öldürülen çocuklar var. Ýþini yapmýyorsun' diye çýkýþtý.

 

KIZI HACER'LE TAÞKENT'TE

 

DIÞÝÞLERÝ Bakaný Ahmet Davutoðlu, oturamadýðý yeni koltuðunda iþe hýzlý baþladý. Kýsa sürede Amerika'dan, Kafkaslar'a uzanan tam 5 ülkeyi ziyaret etti. 4 çocuðunun en küçüðü olan Hacer'in kýzgýnlýðý da bu yüzden. Kýzý Hacer'in sitemle-rine karþý koyamayan Bakan Davutoðlu, doðduðu topraklar olan Konya'nýn Taþkent Ýlçesi'ne yaptýðý geziye ailesini de götürdü. Gezi boyunca kýzý Hacer'in elini hiç býrakmadý. Baba-kýz burada uzun uzun hasret giderdi...

 

Akþam

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...