Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Vallahi AKP’li deðilim! Vallahi sadece Nurcuyum!

 

*Bu yazý konuþmaya çaðýrýldýðým Kayseri’de bir arkadaþa telefon edip ‘dikkat edin o AKP’lidir’ diyen dostumuza ithaf edilmiþtir.

 

Her yerde bir aðýrlýk, bir kesafet.

Þucusun, bucusun.

Benden deðilsen ondansýn!

Biz onlardan olanlarý yakarýz, yýkarýz!

Kimdensin?

Kimlerdensin?

Sorular soru üstüne,

Þüpheler, meraklar üst üste:

Sen AKP’li misin?

Bu sorudan ürküyor ve korkuyorum.

Çünkü adam öyle bir soru soruyor ki cevabý sanki önceden belli!

Yok abi diyorum, ben AKP’li filan deðilim.

Þüpheyle beni süzüyor muhatabým.

Ýyi de kardeþim ben sana ÇHPK’lu musun diye soruyor muyum?

Sen niye bana AKP’li misin diye soruyorsun?

Yine acaba diyen gözlerle süzülüyorum.

Peki sen nelisin?

Vallahi ben sadece Kuþadalý’yým ve Risale-i Nur’lu olmaya çalýþýyorum.

Kardeþim onu sormuyorum. Sen hangi partilisin?

Ben bi partili filan deðilim. Parti patýrtý iþlerinden pek anlamam, bu dünyada imanla, Risale-i Nur’la yaþamak dýþýnda bir isteðim, amacým da yok.

Hayýr hayýr, herkes bir partili olur, sen hangi partilisin?

Vallahi bir partili deðilim abi.

Yoksa AKP’li misin?

Vallahi deðilim abi.

DP’li misin?

Deðilim dicem, þimdi DP’nin alternatifi AKP, o zaman AKP’lisin dicen.

Açýk açýk söle kardeþim, DP’li misin, AKP’li misin?

Vallahi abi ben sadece Nurcu olmaya, Nurlarla yaþamaya çalýþýyorum, bu dediklerinle hiç alakam yok.

Kývýrtma bana. Herkes mutlaka bir þeylidir. Korkma yemicem seni. Açýk söyle sen hangisindensin?

Vallahi abi ben böyle þeylerden anlamam. Cahilin tekiyim bu konularda.

Yok yok, sen takiyye yapýyorsun. Söyle bakayým bana son seçimde hangi partiye oy verdin?

(Kýstýrdým seni der gibi býyýk altýndan gülüyor)

Abi ben bi köyde oturuyorum. Seçimlerde sadece muhtara oy verdik biz.

(Caný sýkýlýyor)

Peki söyle bakalým o muhtar hangi partiliydi?

Abi ne bileyim ben muhtarýn partisini.

Peki niye o muhtara oy verdin?

Abi bizim köyde 20/30 civarýnda muhtar adayý vardý. Ben de köye yeni taþýnmýþým. Nereden tanýyayým o kadar adamý. Güvendiðim bi arkadaþ ‘bu iyidir, dindardýr’ dedi ben de ona verdim.

Yakaladým!

Ýþte bu, iþte bu!

Evraka, evraka!

Ne oldu abi yanlýþ bi þey mi söyledim.

Dindar dedin, dindar. Sen dindarlara oy vermiþsin. Yani AKP’ye.

Seni gidi AKP’li dönek!

Yok abi öyle bir þey. Ben son seçimde bi partiye oy bilem vermedim, nasýl AKP’li olabilirim?

Vermedin ama, köyde oturmasaydýn kesin bu ölçülerinle AKP’ye verecektin.

Abi nerden çýkarýyorsun?

Sen sus dönek.

Ben adamý yüzünden tanýrým.

Sende AKP’li suratý var.

Zaten senin bozgunculuðundan, kafa hastalýðýndan þüpheleniyordum.

Ýþte sonunda gerçek ortaya çýktý.

Bu insanlarý senin gibi bir hain AKP’liden kurtarmak benim en birinci vazifem.

Türküm, doðruyum, çalýþkaným, yasam…

 

Dr. Levent BÝLGÝ, 19.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...