Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bizim mahalleden Erdoðan'a sert eleþtiri

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/63689.jpg

 

 

 

Baþbakan Tayyip Erdoðan’ýn partisinin Düzce Ýl Kongresi’nde yaptýðý konuþma, hükümete yakýn çizgideki bazý köþe yazarlarýnýn sert eleþtirileriyle karþýlaþtý.

 

“Sermayenin dini imaný olmaz” diyen, dini ve etnik azýnlýklarýn Cumhuriyet’in ilk yýllarýnda Türkiye dýþýna çýkarýlmasýný “faþizanlýk” olarak niteleyen Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ý bazý kalemler, özellikle “Ýsrail” özelinde eleþtirdi.

 

Baþbakan’ý bu konuda hedef alan ilk yazýyý önceki gün Hakan Albayrak kaleme aldý. Eleþtiriler dün de artarak devam etti:

 

Yoksa faþistin önde gideni olur!

Hakan Albayrak: “Türkiye-Suriye sýnýrýnda mayýnlardan temizlenecek topraklarýn 44 yýllýðýna Ýsrail’e verilmesi doðru olmaz” demekle “Ermenilere ölüm!” yahut “Rumlar dýþarý!” demek ayný þey midir? Baþbakan Erdoðan’ýn AK Parti Düzce Ýl Kongresi’nde yaptýðý konuþmadan böyle bir sonuç çýkýyor! Baþbakan’ýn bu baðlantýlarý nasýl kurduðunu anlayamýyorum.

Yabancý sermayeye kategorik olarak karþý çýkanlarý eleþtirmesinde bir fevkaladelik yok; ama, Ortadoðu’da fitnenin baþý olan Ýsrail’in Türkiye-Suriye sýnýrý gibi kritik bir bölgede fink atmasýna karþý çýkmayý sýradan bir yabancý sermaye düþmanlýðý gibi görmesi/göstermesi çok acayip. Farklý dinlere ve etnik kimliklere tahammülsüzlükle kurduðu irtibat ondan da acayip.

Ýsrail’e tepki göstermek faþistlikse, Baþbakan Erdoðan Davos’ta faþistin önde gideni olmuþtur!

 

Ýþin gübresini çýkarmayýn

Mehmet Þeker: O bölgeye gelecek yabancý, modeli hemen “yap iþlet devretme”ye çevirir ve otuz yýlda çýkmaz. Tarýma açýlan verimli topraklarda fitne ekip fesat biçerler. Biz de oturur seyrederiz.Gelip geçen hükümetlerin iþi, bölgedeki aðýr misafirlerin görev süresini her dönem uzatmak olur. Vaktiyle Çekiç Güç meselesinde olduðu gibi... Velhasýl hatýrlatmayýn, uzatmayýn, kýzdýrmayýn, patlatmayýn, çatlatmayýn... Bütün mayýnlardan kurtulalým ama iþin gübresini çýkarmayýn.

 

Van minut yani!..

Serdar Arseven: Baþbakan; bugün “Ýsrail yayýlmacýlýðýna dikkat çeken”lerin, “azýnlýklarý bu ülkeden kovanlarla” ayný zihniyette olduklarýný öne sürerek savunuyor, “mayýn temizleme” konusundaki pozisyonlarýný...Bu arada; “yabancý sermaye” düþmanlýðý ile “Siyonizm karþýtlýðýný” da bir kefeye koyuyor!..Ne alakasý var?.. Van minut yani!..

 

Baþbakan altýndan kalkabilir mi?

Ahmet Taþgetiren: Baþbakan’ýn “faþizan tutum”la ilgili sözlerinin gidip “Türkiye’nin tarihe karþý özür borcu” meselesine eklemlenmesi beklenirdi, yapýldý. O iþin bir boyutunda Ermenilerden özür var, bir boyutunda Rumlardan, Süryanilerden, bir boyutunda Kürtlerden... solculardan, dindarlardan vs. borç çok. “Özür” yolu açýlýrsa, bunlarýn hepsinin altýndan kalkabilir mi Baþbakan Erdoðan, ya da Türkiye bilemem.

 

Dindar kitleler incindi

Özlem Albayrak: Yanlýþ çünkü; cumhuriyet tarihinin tüm önemli uygulamalarýnda ayak izlerini gördüðümüz faþizan yaklaþýmlarý kýnamak bu konu üzerinden mi olmalýydý, emin deðilim. Çünkü söz konusu olan Ýsraildir... Ýkincisi Baþbakan, Ýsrail sermayesine “küresel sermaye” demeseydi, “paranýn dini, milleti yok” cümlesini sarfetmeseydi, hem ulusalcýlarýn AK Parti’ye vurmak amacýyla söylemleþtirdiði “vataný para karþýlýðý satýyorlar” cümlesinin altýndaki zemini çekip almýþ olacaktý, hem bu ülke vatandaþlarýnýn çoðunluðunun kalbinde bir mazi yarasý gibi duran Filistin konusundaki bireysel hassasiyetini perçinleyecek ve Davos’u tazeleyecekti, hem de dindar kitleleri incitmeyecekti.

 

Doðrusu Baþbakan’a yakýþtýramadým

Nuh Gönültaþ : Baþbakan Tayyip Erdoðan bu tartýþmalar çerçevesinde mayýnlarý temizlemeye talip Ýsrailli firmaya itiraz edenlere “Paranýn dini imaný yoktur” derken ne kadar durumun farkýnda? Paranýn gerçekten dini imaný yok mu? Paranýn dini imaný yoktur gibi bir sözü Baþbakan Tayyip Erdoðan’a doðrusu yakýþtýramadým! Para tek baþýna öyle olabilir, ama parayý veren düdüðü çalar. At sahibine göre kiþner!

 

Albayrak isabetli yazdý

Akif Emre: Küresel sermayenin Baþbakan’ýn gözünde, en hafif tabirle, bu kadar nötr olmasý çok nötr gelmiyor bana. Küresel sermayenin parasýyla yatýrým yapýp iþ ve üretime katkýdan baþka hiçbir anlamýnýn olmadýðýný savunmak tipik bir sað siyaset tavrý. Hele hele bunu Ýsrail sermayesi baðlamýnda savunmak ise tek kelimeyle vahim.

Türkiye-Suriye sýnýrýndaki mayýnlý alanýn temizlenip organik tarýma açýlmasý konusunda bu kadar naif yaklaþým olabilir mi? (Bu konuda Yeni Þafak’tan Hakan Albayrak ve Sabah’tan Umur Talu isabetli yazýlar yazdý.) Altýný çizmekte yarar var: Sermayenin, her iki anlamda da hem dini hem milliyeti vardýr.

 

Baþbakan Erdoðan’ýn tartýþma baþlatan sözleri:

Suriye sýnýrýndaki mayýnlarýn temizlenmesi... Suriye bunu yaptý, biz de yapalým istedik. 210 bin dönüm bir organik tarým yapabileceðimiz alan kazanalým. Hemen yakýþtýrmalar baþladý: `Siz burayý Ýsrail`e peþkeþ çekeceksiniz!` On yýllardýr ne söylendiyse bu zihniyet hâlâ ayný yerde... Bu ülkenin vatan topraklarý üzerinde yatýrým yapan küresel sermaye `þu dinden bu dinden geldi` diye `eyvah Türkiye elden gidiyor` demek bu kadar kolay mý?... Farklý etnik kimlikte olanlar ülkemizden kovuldu. Acaba kazandýk mý? Düþünmek lazým. Bu aslýnda faþizan bir yaklaþýmýn neticesiydi... Paranýn dini, ýrký olmaz... Adam burada yatýrým yapacak... Burada Ahmet-Mehmet çalýþacak...

 

 

Moral Haber, 28.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...