Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Evrime inananlara inanamýyorum!

 

Sevgili dostlar, iki gün önce “kýzým neden evlenmiyor” baþlýklý yazýda “hayatta tesadüf olamayacaðýný” daha doðrusu “tesadüflerin” matematiksel olarak “nasýl imkansýz” olduðunu “bir genç kýzýn” 40 milyon kiþide “aradýðýný” bulma ihtimali üzerinden tartýþmýþ ve “matematik olarak” imkansýz görünenlerin, nasýl olabildiði noktasýnda konuyu býrakmýþtým. Kaldýðýmýz noktadan itibaren sizden birçok mesaj geldi. Çok önemli katkýlarda bulundunuz...

 

Bugün “ayný olasýlýk” hesaplarýný “evrensel yasalara, doðaya, maddenin ve hücrenin yapýsý” gibi konulara uygulamak istiyorum. Daha doðrusu iki kiþinin, “minimum ortak aranan þartlarda” akýl-bilinç-istek-duygularýný kullanarak dahi “birlikte olmalarýnýn” matematiksel olarak ne kadar “zor” olduðundan yola çýkarak; “milyarlarca hücrenin mükemmel bir þekilde biraraya geliþini” tartýþmak istiyorum. Kimilerine göre bu “bir zekanýn bilinçli biraraya getirmesi”, kimilerine göre “random-raslantýsal” bir “geliþme” yani “evrim”!

 

Dostlarým, canlý hücre yapýsýný býrakýn bir kenara “sadece bir atom” alalým, yanlýþ anlamayýn “atomu da” örneklemede kullanmayacaðým. Sadece içine bakalým ve “raslantý sonucu milyon yýllar sonucu oluþtu” denilen “elektron” yapýsýný inceleyelim... Bir atom içinde en çok dikkat çeken nokta, çekirdeði elektrik yükünden oluþan bir zýrh gibi kuþatan elektronlarýn atomun içinde en ufak bir kazaya yol açmamalarý! Olsa ne olur? Felaket olur! Madde olmaz! Biz olmayýz!

 

AMA... Felaket sýnýrýnda “dolaþan” matematiksel olarak “olmasý ihtimali” yüksek olan böyle bir kaza asla gerçekleþmez ! Matematiksel olarak “mümkündür” ama olmaz! Tüm iþleyiþ mükemmel bir düzen ve kusursuz bir sistem içinde devam eder. Çekirdeðin çevresinde saniyede 1.000 km. gibi akýl almaz bir hýzla hiç durmadan dönen elektronlar, birbirleriyle bir kez bile çarpýþmazlar! Birbirlerinden herhangi bir farklarý bulunmayan bu elektronlarýn farklý farklý yörüngelerde bulunmalarý, son derece þaþýrtýcýdýr! Þimdi düþünün; atomdan, hücreden, atomlarýn, hücrelerin “birleþmesinden” vazgeçtim, elektronlar “dahi” mükemmel bir “uyum içindedir” ve bu uyum “varoluþtan” bugüne devam eder! Bu noktada baþka bir örnek verelim. Yine hücreden, evrimden vazgeçtim. Yerde duran bir tahta parçasý var. Üstünde bir tezgah var, usta matkapla “çalýþýyor”! Þimdi soralým; matkabýn çalýþýr halde yere düþüp “tahtayý” delme ihtimali ne? Ýstatistikler her ay o atölyede 3 kaza olduðunu ve yaklaþýk her 10 çalýþma gününde 1 “rastgele” delik açýldýðýný gösteriyor. Þimdi bir soru daha soralým; ayný deliðin yanýna bir “menteþe” çakýlmasý ihtimali ne? Yine istatistikler o atölyede son 3 yýl içinde sadece bir yani 1.000 günde 1 kez ayný yerde duran artýk bir parçaya düþen bir “menteþenin” üstünden geçilmesi sonrasý “son derece bozuk” bir þekilde takýldýðýný gösteriyor. Bu iki verinin anlamý; bir delik ve yanýna bir menteþe takýlmasý ihtimali 10 binde 1! Lütfen dikkat daha “pencere” falan yapmadýk! Tahtayý kesmedik, deliklerini delmedik, menteþe takmadýk!

 

Sevgili dostlar, bu “gerçekler” ve bu “veriler” eþliðinde bir daha soralým; bir tahtanýn bir “pencere” olma ihtimalinin “olmadýðý” bir gerçek düzeyinde, tek hücrenin “bir zekanýn müdahalesi” olmadan bugün gördüðümüz “mükemmel bizi” ortaya çýkarma ihtimali sizce kaç? Yorulmayýn ben söyleyeyim; matematiksel olarak böyle bir “ihtimal” yok! Bu gerçeðe “dünyanýn oluþumu”, “yer çekimi” gibi kanunlarýn da oluþumunu ekleyin! Tekrar ediyorum; böyle bir “ihtimal” matematiksel olarak “ifade edilemez”! Biraz “matematik” bilen, evrim gibi bir “saçmalýða” asla inanamaz! Bana kendi baþýna “oluþan tek bir pencere” gösterin, ben de inanacaðým!

 

Sonuç: Yukarýda anlattýðým çok “basit” veriler ýþýðýnda soruyorum; “sizce evrim” sonucu “bu hale gelmemiz” mümkün mü!

 

Yigit Bulut, Vatan, 28.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...