Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

PKK'dan Tatlýses'e konser yasaðý

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/63686.jpg

 

Ýddianamede, terör örgütünün türkücü Ýbrahim Tatlýses'e Avrupa'da konser yasaðý getirdiði ifade edilerek, bu yasaðýn kaldýrýlmasýna yönelik yapýlan giriþimlerle ilgili telefon görüþmeleri de yer aldý.

 

Ýddianamede KCK'nýn, terör örgütü PKK'nýn Türkiye'de þehir yapýlanmasý olduðu açýk bir þekilde belirtildi. Türkiye'nin Abdullah Öcalan'ýn demokratik özerklik görüþleri doðrultusunda Çukurova, Diyarbakýr, Serhat (Erzurum) ve Ege olmak üzere 4 ana bölgeye ayrýldýðýnýn belirtildiði iddianamede KCK'nýn þehirlerdeki eylemleri koordine ettiði, yargýsal ve mali çalýþmalarý yaptýðý kaydedildi.

 

Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn terör örgütünün "Koma Ciwaken Kurdistan Türkiye Meclisi-Kürdistan Topluluklar Birliði" (KCK/TM) yapýlanmasýna yönelik yürüttüðü ve 52 kiþinin tutuklandýðý soruþturmanýn ilk iddianamesi hazýrlandý. Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, terör örgütü PKK'nýn Türkiye'deki yapýlanmasý detaylý bir þekilde yer aldý.

 

Diyarbakýr'da 2 yýl boyunca fiziki ve teknik takibi yapýlan 8 kiþilik 'Yerel Yönetimler Komisyonu'nun KCK Türkiye Meclisi adýna faaliyet yürüttüðünün tespit edildiðinin belirtildiði iddianamede, komisyon üyelerinin terör örgütünün kent merkezlerindeki eylemlerini koordine ettikleri, yargýsal ve mali çalýþma yaptýklarý kaydedildi. Ýddianamede, terör örgütü kamplarýnýn bulunduðu Irak'ýn kuzeyinde 17-22 Nisan 2006 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen genel kurul toplantýsýnda, 'Türkiye Koordinasyonu (TK)' isminin, 'Türkiye Meclisi ™', il yapýlanmalarýnýn da 'Ýl Meclisi' olarak deðiþtirilmesi yönünde kararlar alýndýðý kaydedildi.

 

TM'NÝN BAÞI SABRÝ OK

 

Ayný toplantýda TM'nin baþýna geçmiþte terör örgütünün cezaevleri sorumluluðunu üstlenen ve halen yurt dýþýnda bulunan örgütün üst düzey sorumlularýndan 'Amed' kod adlý Sabri Ok'un getirildiðinin belirtildiði iddianamede, ülke genelindeki çalýþmalarýn Çukurova, Diyarbakýr, Serhat (Erzurum) ve Ege olmak üzere 4 ana bölge üzerinde koordine edildiði belirtildi.

 

Terör örgütü tarafýndan, Ýl Örgütlenme Komiteleri adý altýnda Türkiye Meclisi'nin ™ yeniden yapýlandýrýlmasýna yönelik olarak ülke genelinde belirlenen 237 delegenin katýlýmýyla Ýstanbul'da 3-5 Kasým 2006'da bir toplantý gerçekleþtirildiði anlatýlan iddianamede, toplantýda TM ile ayný faaliyeti gösterecek örgütlenmenin Ýran, Irak ve Suriye'de de hayata geçirilmesinin kararlaþtýrýldýðý belirtildi.

 

TM'nin ülke genelinde bölge, il, ilçe, semt, mahalle ve sokak meclisleri þeklinde örgütlenmesi gerektiðinin vurgulandýðý iddianamede þöyle denildi: "Halkýn sorunlarýnýn oluþturulan meclisler marifetiyle çözülmesi, örgüte müzahir (yardýmcý) kurum ve kuruluþlarýn daðýnýk örgütlenmelerinin önüne geçilmesi, Irak'ýn kuzeyinde ve Ýran'daki örgüt kamplarýna eðitim çalýþmasý için gidecek þahýslarýn koordine edilmesi, terör örgütü elebaþý Abdullah Öcalan'ýn avukatlarý ve ailesiyle görüþememesi durumunda ülke genelinde kitlesel eylemler düzenlenmesi, cezaevlerinden tahliye olan, ancak örgütsel faaliyetlere katýlmayan þahýslara yönelik çalýþmalar gerçekleþtirilmesi ve aksine hareket edenlere karþý çeþitli yaptýrýmlarýn uygulanmasý, terör örgütünün kadýn yapýlanmasý YJA/Star (Özgür Kadýn Birlikleri) ve KJB (Yüce Kadýnlar Topluluðu) ile eþ güdümlü olarak þehir merkezlerinde kadýnlarýn mahallelere kadar eylemsel amaçlý yerleþtirilmesi' yönünde kararlar alýndýðý belirlendi."

 

KCK SÖZLEÞMESÝ SÖZDE ANAYASA

 

Ýddianamede KCK sözleþmesinin sözde terör örgütünün anayasasý gibi deðerlendirildiði kaydedilerek, "KCK sözleþmesi, örgütü bir devlet sistemi gibi yapýlandýrma amacý taþýyýp terör örgütünün birimleri ve örgüt üyelerini sistematik bir yapýya oluþturmayý amaç edinmektedir. Bu yapý, önceki yapýdan farklý olarak sadece Kürt kökenlileri deðil bu bölgede yaþayan 'diðer azýnlýklarý' da hedeflemektedir. Kendi ifadelerine göre; KCK, 'demokratik toplumcu-konfederal bir sistem olduðu' üye kabul eden, yargýlayan, silahlý mücadele yapan, mahalli ve merkezi teþkilatlarý olan, özellikle yerel yönetimler üzerinde söz sahibi olmaya çalýþan fakat her þekilde Abdullah Öcalan'ýn önderliðini dikte eden bir yapýya sahip. KCK sözleþmesinin 36. maddesinde 'PKK'nýn KCK sisteminin ideolojik gücü olduðunu, önderlik felsefe ve ideolojisinin hayata geçirilmesinden sorumlu olduðu, KCK sistemi içerisinde her çalýþanýn terör örgütü PKK'nýn ideolojik ve ahlaki ölçülerini esas aldýðý belirtilmektedir" denildi.

 

TÜRKÝYE COÐRAFÝ, ETNÝK-KÜLTÜREL ÖZELLÝKLERE GÖRE EYALETLERE BÖLÜNMÜÞ

 

Ýddianamede KCK'nýn 'eyalet ve bölge örgütlenmesi' üst baþlýðýndaki 21. maddesinde þunlara yer veriliyor: "Ülkenin coðrafi ve etnik-kültürel özelliklerine göre ayrýþtýrýlmasý ile 'eyalet-bölgeler oluþturma' ve bu temelde örgütlenerek demokratik konfederalizm sistemi içinde yer alýr. Eyalet-bölgelerin karar organý eyalet-bölge meclisleridir. Meclislerin sayý ve bileþimleri nüfus yoðunluðu ve örgütlülük durumuna göre belirlenir. Eyalet-bölge meclislerinin üye sayýlarýnýn yarýsý doðrudan ve eyalette yaþayan halk tarafýndan serbest seçimle, diðer yarýsý ise söz konusu eyalet-bölgedeki özgür toplum meclisleri ve konfederalizmin bileþen ve örgütlerinin durumlarýna göre uygun düzenlenmiþ kota sistemi ile belirlenir. Çalýþma düzeninde Kongra-Gel ve halk meclisi sistemlerini esas alýr. Eyalet-bölge meclisi söz konusu eyaletteki halkýn yaþamýnýn ve mücadelesinin gerektirdiði kararlarý oluþturmakla görevlidir. Yýlda iki kez toplanýr ve gündemini tamamlayana kadar çalýþýr. Eyalet meclisi eyalet koordinasyonunu seçer ve faaliyetlerini denetler' þeklinde düzenleme yapýlmýþtýr."

 

Ýddianamede terör örgütü adýna faaliyet yürüten TM'nin KCK sözleþmesinin 14. maddesi gereðince "siyasi, ekolojik ve yerel yönetimler, hukuk, dýþ iliþkiler, azýnlýklar ve inanç gruplarý" gibi alan merkezlerini kurarak yapýlandýrdýðý, örgütsel faaliyetler ve eylemleri organize ettikleri, yerel yönetimleri sözde yetkilerini kullanarak yönlendirdikleri kaydedildi.

 

Teknik takibe takýlan bazý telefon görüþmelerine de yer verildiði iddianamede, KCK/TM yapýlanmasýnýn þemasý ile dosyada yer alan yaklaþýk 40 bin görüþme kaydýndan bazýlarý yer aldý.

 

TELEFON GÖRÜÞMELERÝ

 

Ýddianamede, terör örgütünün Avrupa sorumlusu olan 'Amed' kod adlý Sabri Ok'un, DTP Genel Baþkan yardýmcýlarý Kamuran Yüksek, Bayram Altun ve terör örgütü elebaþý Abdullah Öcalan'ýn avukatlarý Þinasi Tur ve Ebru Günay ile yaptýðý telefon görüþmelerine yer veriliyor.

 

Ýddianamede Ok'un, AK Parti'nin 29 Mart yerel seçimleri öncesinde Diyarbakýr Ýstasyon Meydaný'nda gerçekleþtirdiði ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýldýðý mitinge katýlýmýn neden yüksek olduðunu sorduðu belirtildi. Ýddianamede, terör örgütünün KCK sözde anayasasý gereðince Türkiye'de faaliyet yürüten KCK/TM mensuplarýnýn örgütün Avrupa sorumlusu olan Sabri Ok ile sürekli görüþme içerisinde olduklarý, yapacaklarý örgütsel faaliyetlerle alakalý Ok'a rapor iletip, onun talimatlarý doðrultusunda örgütsel faaliyetler gerçekleþtirdikleri kaydedildi.

 

Ok'un, Kamuran Yüksek ile yaptýðý telefon görüþmesinde, DTP Diyarbakýr milletvekilleri Selahattin Demirtaþ ve Gültan Kýþanak'ýn yapýlacak bazý görüþmeler için Avrupa'ya gelmesi gerektiði ve bu konuda ''mazeret'' bildirmemeleri gerektiðini dile getirdiði belirtildi.

 

 

Moral Haber, 28 Mayýs 2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...