Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Avrupa’dan Almanya'ya irkcilik uyarisi

 

http://hurriyet.de/_img/i/r/news/2805/1874909_230x230.jpg

 

 

 

AVRUPA Konseyi bünyesinde faaliyetlerini yürüten “Irkçýlýk ve Hoþgörüsüzlükle Mücadele” Komitesi'nin (ECRI) Almanya’ya yönelik raporunda, göçmenlerin ev ve iþ bulma konusunda “ayrýmcýlýk” yaþadýklarý, ýrkçý söylemlere sahip partilerin yükseliþte olmasýnýn kaygý verici olduðu belirtildi.

 

Avrupa’dan Almanya'ya kýrmýzý kart

 

ECRI’nin yayýnladýðý raporda, 11 Eylül sonrasý Müslümanlar'ýn, potansiyel suçlular ve teröristlerle iliþkilendirildiðinin altý çizildi. Alman vatandaþlýðýna geçiþ zorluðunun bulunmasý ve bunun için göçmenlerin kendi vatandaþlýklarýndan çýkmak zorunda kalmalarýnýn, göçmenlerin siyasi yaþama katýlýmýný engellediði saptamasýný yapan ECRI, ülkede ýrkçýlýk ve ayrýmcýlýða karþý mücadele için seferberlik ve kampanya yapýlmasý çaðrýsýnda bulundu.

 

Raporun bazý

 

bölümleri þöyle:

 

- Yerel ve Bölgesel seçimlerde ýrkçý söylemlere sahip partilerin oy kazancý kaygý verici.

 

- Ýnternet üzerinden ýrkçýlýk propagandasý giderek yayýlýyor.

 

- Okullarda bazý öðretmenler, Türk ve Müslüman çocuklara ayrýmcýlýk yapýyor. Onlarýn daha alt seviyeli okullara yönelmelerine zorluyor.

 

- Yabancýlarýn iþ bulmasý giderek zorlaþýyor. Ýþ yerleri tercihlerini Almanlardan yana kullanýyor.

 

- Ev ve lojman bulma konusunda da göçmenler ayrýmcýlýða uðruyor. Bu uygulama gettolaþmayý da birlikte getiriyor.

 

- Almanya’da cami yapýmý tartýþma yaratýyor. Bazý eyaletlerin getirdiði kamu söktöründe türban yasaðý, kadýnlarýn iþ bulmalarýný zorlaþtýrýyor.

 

- 11 eylül sonrasý Müslümanlar, terörizmle iliþkilendiriliyor.

 

- Çifte vatandaþlýk haklarýnýn olmamasý, onlarýn siyasi yaþama katýlýmýný engelliyor.

 

kutu//

 

Eylem talepleri

 

ECRI, Almanya’dan bir dizi eylem talebinde de bulundu. Bunlardan bazýlarý þöyle:

 

- Irkçýlýk ve yabancý düþmanlýðýna yönelik suçlarý belirleyen yasalar yeniden gözden geçirilsin.

 

- Emniyet ve Yargý mensuplarý, bu konuda eðitime alýnsýn.

 

- Ayrýmcýlýðýn önlenmesine yönelik ülke genelinde bir kampanya baþlatýlsýn.

 

- Çeþitlilik ve çok kültürlülüðün ülkenin zenginliði olduðu tespitiyle ve okullarýn bu zenginliði yansýtmasý gereðiyle, eðitmenler bu yönde kurslara tabii tutulsun.

 

- Irkçý ya da antisemit gösterilere göz yumulmasýn. Bu türlü gösterilere izin verilmesin.

 

- Medya, Alman toplumunun çok kültürlü yaþama alýþmasý için hazýrlansýn. Bu konuda cesaretlendirilsin.

 

- Göçmen kökenlilerin dil öðrenmeleri ve uyumlarýnýn kolaylaþtýrýlmasý için önlemler alýnsýn.

 

 

 

28 Mayýs 2009 / Zeynel LÜLE / BRÜKSEL, Hürriyet

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...